Na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku (,,Službeni list Crne Gore“, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), člana 13 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Bijelo Polje ("Službeni  list Crne Gore -opštinski propisi", br. 16/19 i 25/19), u skladu sa članom 7  Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi", br. 022/22), sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, d o n o s i :

R J E Š E N J E

 

1.Prekida se dalja realizacija podsticajnih mjera:

- 1.1. Podsticaj razvoja ruralnog turizma, Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 022/22) zbog  utroška sredstava za ovu mjeru.

- 2.2. Održivo korišćenje rječnih tokova Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 022/22) zbog  utroška sredstava za ovu mjeru.

2.Rješenje o prekidu ovih mjera stupa na snagu danom donošenja i javnim objavljivanjem u sekciji obavještenja na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me.

3.Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Zbog utroška Budžetom planiranih sredstava za 2022.godinu, za mjere:  1.1. Podsticaj razvoja ruralnog turizma iz mjera ruralnog razvoja i 2.2.- Održivo korišćenje rječnih tokova, iz Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 022/22) prekida se dalja realizacija ovih mjera.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje od 18.07.2022. godine, kada će ovo rješenje biti javno objavljeno na opštinskom sajtu www.bijelopolje.co.me, neće odobravati pristigle zahtjeve po osnovu sredstava za podsticaj definisanih mjerom 1.1. Podsticaj razvoja ruralnog turizma iz mjera ruralnog razvoja za koju su uložena 4 zahtjeva koji ispunjavaju uslove, i mjere 2.2.- Održivo korišćenje rječnih tokova za koju isopunjava uslove koncesionar Rijeka, Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 022/22) zbog  utroška sredstava za ove mjere.  

Na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog na osnovu podataka iz službenih evidencija, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj je odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja. Žalba se predaje organu koji je donio ovo rješenje (Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj) sa taksom od 3.00 eura na žiro račun Opštine Bijelo Polje shodno taksenoj tarifi (tarifni broj 1), Odluke o lokalnim i administrativnim taksama opštine Bijelo Polje (’’Službeni list Cg – opštinski propisi’’ br 001/20).

 

 

SEKRETAR

Jasmin Ćorović


Rješenje-Prekida se dalja realizacija podsticajnih mjera: 1.1. Podsticaj razvoja ruralnog turizma, Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022.godinu i 2.2. Održivo korišćenje rječnih tokova Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022.godin...pdf