Na osnovu člana 16 stav 6 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (,,Sl.list CG’’, br.51/08, 40/10, 34/11, 40/10, 35/13 i 33/14), a u skladu sa članom 21 Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list CG“ – opštinski propisi“ br.34/11), Zaključka o utvrđivanju Nacrta Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2023.godinu, br. 01- 018/22-929 od 15.11.2022.godine, Sekretarijat za uređenje prostora objavljuje:

PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE

    o Nacrtu Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2023.godinu i upućuje

JAVNI POZIV

Zainteresovanim korisnicima prostora opštine Bijelo Polje, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Bijelo Polje, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće na Javnoj raspravi o Nacrtu Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2023.godinu.

Javna rasprava o Nacrtu programa će trajati 15 (petnaest) dana i to od 15.11.2022.do 29.11.2022.godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku javne rasprave subjekti iz stav 1 ovog Javnog poziva mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti putem e-mail-a urbanizam©bijelopolje.co.me ili direktno na arhivu Opštine Bijelo Polje, Sekretarijat za uređenje prostora, Ulica slobode, zaključno sa  29.11.2022.godine.

Centralna javna prezentacija o Nacrtu Programa uređenja prostora za 2023.godinu održaće se dana 24.11.2022.godine u sali Skupštine Opštine Bijelo Polje sa početkom u 13 h.

Nacrt Programa dostupan je na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje  www.bijelopolje.co.me.

Sekretarijat za uređenje prostora, razmotriće eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će Informacioni centar Opštine Bijelo Polje objaviti na internet adresi www.bijelopolje.co.me.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA


Zaključak o utvrđivanju Nacrta Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2023.godinu...pdf

Program uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2023.godinu...pdf