Na osnovu stava 4 član 116 i stava 2, člana 117  Zakona o sport Crne Gore („Sl.list CG“,br. 44/18, ), člana  7,8 i 11 , Odluke o finansiranju sporta (Sl CG- OP – BP 08/19 br. odl. 02-1148)  ,  Zaključka  Skupštine opštine Bijelo Polje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan JU Centar za sport i rekreaciju za 2023 godinu( „Sl.list Crne Gore-opštinski propisi“ , br.1149 /22 od 23.12.2022 godina), direktor JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje raspisuje:

 

 J A V N I  K O N K U R S

za sufinansiranje Programa rada sportskih organizacija za 2023. godinu

 

 

Predmet Konkursa je raspodjela finansijskih sredstava sportskim organizacijama registrovanim na teritoriji opštine Bijelo Polje, iz Budžeta JU Centar za sport i rekreaciju,

Sredstva predviđena Budžetom JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje za 2023. godina za sufinansiranje  sportskih organizacija kojima opština nije osnivač, u iznosu od 58.000,00€ biće raspoređena na osnovu Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava  sportskim organizacijama br 391/21.

 

Pravo učešća na Konkursu imaju sportske organizacije koje ispunjavaju sljedeće uslove:

 

 • Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija u skladu sa  Zakonom o sportu  Crne Gore („Sl.list CG“,br. 44/18, ), i Odluke o finansiranju sporta (Sl CG- OP – BP 08/19 br. odl. 02-1148);
 • Da ima sjedište na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 • Statut sportske organizacije;
 • Potvrda da se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstven sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza,upisanog u Centralnom registru sportskih organizacija drzave Crne Gore ne stariju od 15 dana od dana raspisivanja konkursa;
 • Potvrda od poslovne banke da sportska organizacija nema blokadu poslovnog računa ne stariju od 15 dana od dana  raspisivanja konkursa;
 • Potvrda da sportska organizacija nema neizmirenih poreskih obaveza,ne starijih od 15 dana od dana raspisivanja konkursa;
 • Sportske organizacije koje su dobile finansijska sredstva za 2022. godinu dužni su dostaviti izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, u štampanoj (na adresu JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje) i elektonskoj formi na email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. za 2022.godinu sa pratećom dokumentacijom o utrošenim sredstvima ovjeren od Skupštine kluba. Ukoliko isti ne dostave neće imati prava učešća na Konkursu za 2023.godinu ;
 • Plan i program rada sa finansijskim planom za 2023. godinu, dostaviti u štampanoj (na adresu JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje) i elektronskoj formi na email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ;
 • Potvrda od Uprave za inspekcijske poslove da protiv sportske organizacije nije pokrenut postupak privremene zabrane obavljanja sportske djelatnosti (zahtjev uputiti na email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.);
 • Prijavni obrazac – sa pratećom dokumentacijom ovjerenom kod matičnih Saveza,

formu za popunjavanje programa rada sportska organizacija može podići u kancelarijama JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje ili  sa web sajta Opštine Bijelo Polje;

 • Izjava ovlašćenog lica o istinitosti podataka, ovjerena kod Notara, ovlašćene službe lokalne uprave ili suda;

 

Shodno članu 8 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava, vrednovanje programa rada sportskih organizacija vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

        

 • Status sporta na nacionalnom nivou ;
 • Vrednovanje olimpijskog sporta,paraolimpijskog sporta i sportova koje priznaje MOK ;
 • Društveni značaj i tradicija sportske organizacije ;
 • Rang takmičenja ;
 • Postignuti rezultati u predhodnoj sezoni;
 • Broj takmičarskih ekipa u redovnom sistemu takmičenja,broj registrovanih sportista svih uzrasta i masovnosti ;
 • Ekipni i pojedinačni sport ; 
 • Organizacija državnih i međunarodnih takmičenja, učešće klubova na međunarodnim takmičenjima ;
 • Ravnopravno angažovanje muškaraca i žena ;
 • Stručni kadar ;
 • Aktivno angažovanje osoba sa invaliditetom ;

 

 • Prijava na Konkurs sa svim traženim uslovima dostavlja se u zatvorenoj koverti u prostorijama JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje (u sportskoj Dvorani „Nikoljac).
 • Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja(na web sajtu Opštine Bijelo Polje i u Dnevnim novinama „Pobjeda“).
 • Neblagovremene, nezapečaćene i nekompletne prijave neće se uzeti u razmatranje.
 • Za sve dodatne informacije možete se obratiti u prostorijama JU Centar za sport i rekreaciju (u sportskoj Dvorani „Nikoljac) u vremenu od 07-15 časova ili na broj telefona 050/484-633.

 

DOSTAVLJENO:                                                                                                 

 • Opština Bijelo Polje;               
 • Dnevni list „Pobjeda“;           
 • A/A:                       

 

JU Centar za sport i rekreaciju

direktor Marko Maslovarić

 

Formular- Sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2023. godinu možete preuzeti ovdje...pdf