Pokrenut je postupak za utvrdjivanje vodnih uslova za izgradnju sistema za navodnjavanje sa izvorišta "Vrelo Lještanice" do sela Potrk od strane više subjekata koje zastupa Damjanović Zoran.

 

Crna Gora

OPŠTINA  BIJELO POLJE

 

SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ

 

Broj:15/4-95/13,           Bijelo Polje,

 

 

Na osnovu čl.112. Zakona o vodama ) i  člana 4. Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentacije za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata (Sl.list Crna gora br.7/08) Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj opštine Bijelo Polje, objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

 

- Za utvrjivanje vodnih uslova za izgradnju sistema za

navodnjavanje  sa  izvorišta "Vrelo Lještanice" -

 

Kod ovog organa pokrenut je postupak za utvrdjivanje vodnih uslova za izgradnju sistema za navodnjavanje sa izvorišta "Vrelo Lještanice" do sela Potrk od strane više subjekata koje zastupa Damjanović Zoran.

Članom 112. Zakona o vodama (Sl.list.Crne gore br.27/07) i  članom 4. Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentacije za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata (Sl.list Crna gora br.7/08)  predviđeno  je da  je organ koji je nadležan za izdavanje vodnih akata, u postupku utvrđivanja vodnih uslova za objekte ili radove koji se koriste u komercijalne svrhe, dužan da sprovede postupak javnog oglašavanja.

Kako je zahtjevom traženo snabdijevanje svih domaćinstava sela Potrk tehničkom vodom sa priključcima na glavnom cjevovodu za svaki zaseok, to ovaj organ poziva sve zainteresovane subjekte da svoj zahtjev za utvrđivanje vodnih uslova podnesu kod ovog organa u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, te da će ovaj organ po prispjelim zahtjevima sprovesti postupak utvrdjivanja vodnih uslova shodno važećim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

 

Savjetnik za vodoprivredu,                                                              Sekretar,

Dejan Krunić                                                                      Džafer Gusinjac