Na osnovu stava člana 116 stav 4 i člana 117 stav 2  Zakona o sport Crne Gore („Sl.list Crne Gore“ br. 44/18, 123/21), člana 7, 8 i 11 Odluke o finansiranju sporta („Sl. list Crne Gore - OP – BP“ br. 08/19, br. odl. 02-1148),  Zaključka  Skupštine opštine Bijelo Polje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan JU Centar za sport i rekreaciju za 2024 godinu ( „Sl.list Crne Gore - Opštinski propisi“ br. 063/23 od 29.12.2023 godina), direktor JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje raspisuje:

 

J A V N I  K O N K U R S

za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2024. godinu

 

Predmet Konkursa je raspodjela finansijskih sredstava sportskim organizacijama registrovanim na teritoriji opštine Bijelo Polje, iz Budžeta JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje.

Sredstva predviđena budžetom JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje za 2024. godinu za sufinansiranje  sportskih organizacija kojima opština nije osnivač, u iznosu od 65.000,00€, biće raspoređena na osnovu Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava  sportskim organizacijama br 391/21.

 

Pravo učešća na Konkursu imaju sportske organizacije koje ispunjavaju sljedeće uslove:

 

 • Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija u skladu sa  Zakonom o sportu  Crne Gore („Sl.list CG“,br. 44/18, ), i Odluke o finansiranju sporta („Sl. list Crne Gore - OP – BP“ br. 08/19, br. odl. 02-1148)
 • Da ima sjedište na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 • Statut sportske organizacije;
 • Potvrda da se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstven sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza,upisanog u Centralnom registru sportskih organizacija drzave Crne Gore ne stariju od 15 dana od dana raspisivanja konkursa;
 • Potvrda od poslovne banke da sportska organizacija nema blokadu poslovnog računa ne stariju od 15 dana od dana  raspisivanja konkursa;
 • Potvrda da sportska organizacija nema neizmirenih poreskih obaveza, ne starijih od 15 dana od dana raspisivanja konkursa;
 • Sportske organizacije koje su dobile finansijska sredstva za 2023. godinu dužni su dostaviti izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, u štampanoj (na adresu JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje) i elektonskoj formi na email centarzasportbpolje@gmail.com za 2023. godinu sa pratećom dokumentacijom o utrošenim sredstvima ovjeren od Skupštine kluba. Ukoliko isti ne dostave neće imati prava učešća na Konkursu za 2024.godinu;
 • Plan i program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu, dostaviti u štampanoj (na adresu JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje) i elektronskoj formi na email centarzasportbpolje@gmail.com ;
 • Potvrda od Uprave za inspekcijske poslove da protiv sportske organizacije nije pokrenut postupak privremene zabrane obavljanja sportske djelatnosti (zahtjev uputiti na email upravazainspekcijskeposlove@uip.gov.me);
 • Prijavni obrazac – sa pratećom dokumentacijom ovjerenom kod matičnih Saveza,

formu za popunjavanje programa rada sportska organizacija može podići u kancelarijama JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje ili  sa web sajta Opštine Bijelo Polje;

 • Izjava ovlašćenog lica o istinitosti podataka, ovjerena kod Notara, ovlašćene službe lokalne uprave ili suda;

 

Shodno članu 8 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava, vrednovanje programa rada sportskih organizacija vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

        

 • Status sporta na nacionalnom nivou ;
 • Vrednovanje olimpijskog sporta,paraolimpijskog sporta i sportova koje priznaje MOK ;
 • Društveni značaj i tradicija sportske organizacije ;
 • Rang takmičenja ;
 • Postignuti rezultati u predhodnoj sezoni;
 • Broj takmičarskih ekipa u redovnom sistemu takmičenja,broj registrovanih sportista svih uzrasta i masovnosti ;
 • Ekipni i pojedinačni sport ; 
 • Organizacija državnih i međunarodnih takmičenja, učešće klubova na međunarodnim takmičenjima ;
 • Ravnopravno angažovanje muškaraca i žena ;
 • Stručni kadar ;
 • Aktivno angažovanje osoba sa invaliditetom ;

 

 • Prijava na Konkurs sa svim traženim uslovima dostavlja se u zatvorenoj koverti u prostorijama JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje (u sportskoj Dvorani „Nikoljac);
 • Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja(na web sajtu Opštine Bijelo Polje i u Dnevnim novinama „Pobjeda“);
 • Neblagovremene, nezapečaćene i nekompletne prijave neće se uzeti u razmatranje;
 • Za sve dodatne informacije možete se obratiti u prostorijama JU Centar za sport i rekreaciju (u sportskoj Dvorani „Nikoljac) u vremenu od 07-15 časova ili na broj telefona 050/484-633.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 JU Centar za sport i rekreaciju                                                                                                                                                                                                                                                                        direktor  Marko Maslovarić


Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2024. godinu...pdf

Formular-sufinasiranje programa rada sportskih organizacija za 2024.godinu...pdf