Opština Bijelo Polje, na osnovu člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG’’ br.21/09, 40/11) člana 5 Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa privremenih objekata za područje opštine Bijelo Polje za period od 2019.do 2024.god., ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/19), člana 16 stav 1 Odluke o privremenim objektima("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 034/21) i čl.4,5 i 7 Odluke o visini naknade za ustupanje građevinskog zemljišta na privremeno korišćenje ("Sl. list RCG - opštinski propisi", br. 05/02, 06/05 i ''Sl.list CG – opštinski propisi'' br.009/17'' ,018/17,014/18, 013/21, 019/22, 013/23, 007/24) objavljuje javni poziv (prikupljanje ponuda) za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu opštine na područiju prostornog plana posebne namjene, za potrebe postavljanja objekata privremenog karaktera, objavljuje:

 

JAVNI POZIV   ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 

U zakup se daju slijedeće parcele:

 

 1. Dio kat.parcela br.1130/1 upisana u LN br. 2411 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakup, maksimalno 9,00m2 u Ulici Tomaša Žižića u Bijelom Polju, lokacija br.8. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 6,72€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1130/1 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakup, maksimalno 9,00m2 u Ulici Tomaša Žižića u Bijelom Polju, lokacija br.9. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 6,72€/m² -mjesečno

 

 

 1. Dio kat.parcela br.1130/1 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakup, maksimalno 9,00m2 u Ulici Tomaša Žižića u Bijelom Polju, lokacija br.10. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 6,72€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1130/1 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakup, maksimalno 9,00m2 u Ulici Tomaša Žižića u Bijelom Polju, zona I lokacija br.11. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 6,72€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1113 upisana u LN br.410 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakup, maksimalno 9,00m2 u ulici Slobode, Bijelo Polje, lokacija br.12. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 6,72€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1113 upisana u LN br.410 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakup, maksimalno 9,00m2 u ulici Slobode, Bijelo Polje, lokacija br.13. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 6,72€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1113 upisana u LN br.410 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakup, maksimalno 9,00m2 u ulici Slobode, Bijelo Polje, lokacija br.14. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 6,72€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1113 upisana u LN br.410 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakup, maksimalno 9,00m2 u ulici Slobode, Bijelo Polje, lokacija br.15. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 6,72€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1117/1 upisana u LN br.3533 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u Ulici Tršovoj u Bijelom Polju, lokacija br.2. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 6,72€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1117/1 upisana u LN br.3533 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u Ulici Tršovoj u Bijelom Polju, lokacija br.3. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 6,72€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1117/1 upisana u LN br.3533 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u Ulici Tršovoj u Bijelom Polju, lokacija br.4. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 6,72€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1138/8 upisana u LN br.3026 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakum, maksimalno 9,00m2 u Ulici Živka Žižića, u Bijelom Polju, lokacija br.5. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 6,72/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1138/8 upisana u LN br.3026 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakup, maksimalno 9,00m2 u Ulici Živka Žižića, u Bijelom Polju, lokacija br.6. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 6,72€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1138/8 upisana u LN br.3026 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakup, maksimalno 9,00m2 u Ulici Živka Žižića, u Bijelom Polju, lokacija br.7. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 6,72€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1138/8 upisana u LN br.3026 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakup, maksimalno 9,00m2 u Ulici Živka Žižića, u Bijelom Polju, lokacija br.8. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 6,72€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1156/1 upisana u LN br.3026 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakup, maksimalno 12,00m2 u Ulici Živka Žižića, u Bijelom Polju, lokacija br.9. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 6,72€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1156/1 upisana u LN br.3026 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakup, maksimalno 12,00m2 u Ulici Živka Žižića, u Bijelom Polju, lokacija br.10. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 6,72€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.190 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakup, maksimalno 9,00m2 u ulici Voja Lješnjaka, Bijelo Polje, lokacija br.13. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 5,29€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.304 upisana u LN br.410 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakup, maksimalno 9,00m2 u ulici Voja Lješnjaka, Bijelo Polje, lokacija br.14. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 5,29€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.190 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakup, maksimalno 45,00m2 u ulici Limskoj, Bijelo Polje, lokacija br.16. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 3,66€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.425 upisana u LN br.414 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakup, maksimalno 36,00m2 u ulici Voja Lješnjaka, Bijelo Polje, lokacija br.28. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 3,66€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1388 upisana u LN br.3035 KO Bijelo Polje, površine davanja u zakup, maksimalno 116,00m2 u ulici Nedeljka Merdovića, Bijelo Polje, lokacija br.7. Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 2,23€/m² -mjesečno

 

 

 

Zemljište se daje u zakup na period od tri  ( 3 ) godine od dana potpisivanja ugovora.

 

            Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su:

  • najveća ponuđena cijena..........................................................80 bodova
  • vrijeme korišćenja parcele u prethodnom periodu....................20 bodova

 

Ponuđači dostavljaju ponude u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 8 do 11 sati počev od 07.02.2024..godine  zaključno sa 15.02.2024. godine, neposrednom predajom u arhivi Opštine Bijelo Polje.

 

Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje, sajtu Opštine Bijelo Polje i u dnevnom listu ,,Pobjeda’’.

 

Pravo učešća na nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja dostave slijedeće dokaze:

 

 • Lične podatke  za fizička lica (ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte)
 • Za pravna lica naziv, sjedište i registarski broj iz sudskog registra Suda, kod koga je registar ovjeren potpisom i pečatom ovlašćenog lica,
 • naznaku za koju privremenu lokaciju se podnosi prijava
 • dokaz da pravno lice nije u postupku stečaja i likvidacije
 • dokaz da nemaju neizmirenih
 •  obaveza prema Opštini Bijelo Polje, po bilo kom osnovu
 • dokaz o uplaćenom depozitu sa naznakom ,''učešće na javnom nadmetanju’’ na žiro račun opštine Bijelo Polje broj 510-70123948-50
 • broj žiro računa za vraćanje depozita i broj telefona za kontakt.        

 

Visina depozita iznosi 10% vrijednosti ponuđene cijene na godišnjem nivou. Rok za podnošenje prigovora je 5 dana od dana prijema Odluke o davanju u zakup.

 

Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda. Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakom ’’Ne otvarati prije zvanične sjednice komisije za otvaranje’’, na adresu Opština Bijelo Polje, ul.Slobode br.5.

 

Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano odmah nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda 15.02.2024. godine u 13h, u prostorijama Opštine Bijelo Polje, prvi sprat Skupštinska sala.

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OPŠTINE BIJELO POLJE


 Javni poziv za davanje u zakup građevinskog zemljišta...pdf