1. Utvrđuje se nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Bijelo Polje

2. Navedeni nacrt stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

3. Javnu raspravu sprovešće Komisija za izradu Statuta Opštine i Poslovnika Skupštine u saradnji sa Službom Skupštine opštine Bijelo Polje.

4. Tekst nacrta Odluke objaviće se na sajtu Opštine.

5. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi, javne

službe i stručne institucije da se uključe u proces javne rasprave i daju svoj

doprinos da sadržaji odluka budu što kvalitetniji.

6. Primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se Službi Skupštine ul.Slobode bb.

Bijelo Polje ili na meil. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Na osnovu člana 38  Statuta Opštine Bijelo Polje -prečišćen tekst („Sl.list CG – opštinski propisi“ br. 21/10), i člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list CG – opštinski propisi“ br. 34/11“), Skupština opštine Bijelo Polje, na sjednici održanoj 27.06.2013. godine, donijela je:

 

Zaključak o utvrđivanju nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine

Bijelo Polje

 

1. Utvrđuje se nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Bijelo Polje

2. Navedeni nacrt stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

3. Javnu raspravu sprovešće Komisija za izradu Statuta Opštine i Poslovnika Skupštine u saradnji sa Službom Skupštine opštine Bijelo Polje.

4. Tekst nacrta Odluke objaviće se na sajtu Opštine.

5. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi, javne

službe i stručne institucije da se uključe u proces javne rasprave i daju svoj

doprinos da sadržaji odluka budu što kvalitetniji.

6. Primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se Službi Skupštine ul.Slobode bb.

Bijelo Polje ili na meil. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Broj: 02-1735

Bijelo Polje, 27.06.2013. godine

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

 

PREDSJEDNIK,

Džemal Ljušković

 

NACRT

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

Član 1

U Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG – opštinski propisi br.21/10“) član 1 mijenja se i glasi: Statutom Opštine (udaljem tekstu:Statut) uređuju se : prava i dužnosti opštine i način njihovog ostvarivanja; poslovi i način odlučivanja lokalnog stanovništva; način i uslovi vršenjqa sopstvenih poslova; organizacija i način rada organa Opštine, način donošenja propisa, način vršenja nadzora nad radom organa Opštine i javnih službi; način povjeravanja određenih poslova radnim tijelima Skupštine; način obezbjeđenja javnosti rada organa i javnih službi; finansiranje; ustanovljenje simbola, praznik Opštine i način njegovog obilježavanja i druga pitanja od značaja za funkcionisanje lokalne samouprave.

 

Član 2

U članu 4 u stavu 1 dodaje se riječ („simboli“).

 

Član 3

Član 7 mijenja se i glasi: Opština ustanovljava opštinsku Nagradu „3.Januar“.

Opštinska Nagrada „3. Januar“ dodjeljuje se za najbolja ostvarenja, postignute rezultate i doprinos razvoju Opštine na privrednom, naučnom, prosvjetnom, zdravstvenom, kulturnom i sportskom polju kao i u drugim oblastima društvenog života, pojedincima, organima, organizacijama i zajednicama.

Iza člana 7 dodaju se 3 nova člana

 

7a

Opština ustanovljava javno priznanje –zvanje „počasni građanin Opštine“.

Javno priznanje –zvanje počasni građanin Opštine može se dodijeliti posebno zaslužnim za afirmaciju i razvoj Opštine

7b

Uslovi, postupak i način  dodjeljivanja  nagrade „3. januar“ i zvanja  počasni garađanin Opštine uređuju se  posebnom odlukom Skupštine.

7c

Opština može posebnom odlukom Skupštine ustanoviti druge nagrade i priznanja( zahvalnice, povelje, studentske, sportske, kulturne i druge nagrade), propisati uslove , postupak i način njihove dodjele.

 

Član 6

U članu 11 iza riječi  Opštine dodaju se riječi „rad organa lokalne uprave“.

 

Član 7

U članu 16 u stavu 1 iza riječi „imovini“ dodaju se riječi „i imovini javnih službi čiji je ona osnivač“.

U stavu iza riječi „opštine“dodaju se riječi „i imovini javnih službi čiji je Opština  osnivač“.

 

Član 8

U članu 19 stav 3 riječi „nadležni organ “ zamjenjuju se riječju „predsjednik “.

 

Član 9

U članu 31 riječi „i naknadu putnih troškova“ zamjenjuju se riječima „ i druge naknade“.

Član 10

U članu 34 stav 1 u tačka 23 brišu se riječi „glavnog administratora“ ,a  iza tačke 49 dodati tačku 49a koja glasi : „obrazuje Službu Skupštine“.

Član 11

U članu 48 stav 1 alineja 2 mijenja se i glasi: razrješenjem

 

Član 12

Član 50 mijenja se i glasi: Predsjednik Skupštine se razrješava ako:

zloupotrijebi funkciju

svojim ponašanjem naruši ugled funkcije koju vrši

ne obavlja poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima

nastupi neki od slučajeva nespojivosti funkcije u smisli zakona

u drugim slučajevima kada Skupština ocijeni da je nepodoban za obavljanje funkcije.

Postupak razrješenja predsjednika Skupštine bliže se uređuje  Poslovnikom Skupštine Opštine

 

Član 13

U članu 53 stav 1 u alineji  4 riječ „stenograma“  zamjenjuje se  riječima „ tonskog zapisa“

 

Član 14

U članu 60 stav 1 iza tačke 24 dodati novu tačku 24 a koja glasi: „obrazuje Disciplinsku komisiju  i Komiisiju za žalbe“.

 

Član 15

U članu 65 stav 1 iza alineje 4 dodaje se nova alineja 5 koja glasi:“ne obezbijedi javnost i transparentnost vršenja poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom. (objavljivanjem na intrenet stranici Opštine odluke o dodjeli poslova i usluga i zaključenih ugovora sa pravnim i fizičkim licima, kao i pojedinačnih odluka i drugih akata i ugovora zaključenih u postupku raspolaganja imovinom opštine).

 

Član 16

U članu  70 stav 2 mijenja se i  glasi : „potpredsjedniku Opštine prestaje mandat:  prestankom mandata predsjedniku Opštine, podnošenjem ostavke, razrješenjem i u slučajevima u kojima predsjedniku Opštine prestaje mandat po sili zakona“.

 

Iza člana  70  dodaje se novi član koji glasi:

 

70a

 

Potpredsjednik zamljenjuje predsjednika Opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti  i vrši druge poslove koje mu povjeri predsjednik Opštine.

Član 17

 

U članu 71 stav 1 iza riječi  biroi i dodati riječ i sl.

 

Član 18

U članu 72  u stavu 1 dodati  riječi  „Službu menadžera , Službu unutrašnje revizije i sl.“.

 

Član 19

 

U članu 75   tačka 7 briše se.

 

Član 20

 

Član 80 mijenja se i glasi: „Glavnom administratoru prestaje mandat  prije isteka vremena na koje je imenovan  razrješenjem,na lični zahtjev i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Glavni administrator može biti razriješen dužnosti ukoliko ne vrši  ili nesavjesno vrši poslove  iz člana 78 Statuta Opštine.

 

Član 21

 

U članu 81  stav 5 briše se.

 

Član 22

U članu 83  u stavu  3 riječi „glavnom administratoru“ brišu se.

Član 23

U članu  84 iza stava 3 dodaje se stav 4 koji glasi:

“Na osnovu utvrđenog činjenjičnog stanja po zahtjevu za utvrđivanje odgovornosti starješine organa i rukovodiocu službi predsjednik opštine može donijeti odluku o razrješenju ili izreći i drugu mjeru u skladu sa zakonom.

Član 24

U članu  87 iza stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:                  „Poslovi starješine organa  lokalne uprave i rukovodilaca javnih službi čiji je osnivač Opština nespojivi su sa funkcijom  odbornika i članstvom u organima upravljanja javnih službi .“

 

Član 25

U članu 88 u stavu 4 dodati riječi.“koji vodi nadležni organ lokalne uprave“

 

Član 26

U članu 90 iza stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:

Savjet mjesne zajednice  najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o korišćenju sredstava iz stava 1ovog člana nadležnom organu Opštine.

 

Član 27

 

Član 139 mijenja se i glasi: Svi pojmovi upotrijebljeni u ovom Statutu za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste pojmove u ženskom rodu.

 

 

 

 

KOMISIJA ZA IZRADU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA I POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE

 

 

 

Na osnovu  čl.9 Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine („Sl.list RCG“ – opštinski propisi br.44/06) Odbor za Statut i propise na sjednici održanoj 14.05.2010godine, utvrdio je   PREČIŠĆEN TEKST STATUTA OPŠTINE BIJELO POLJE.

Prečišćen tekst Statuta opštine Bijelo Polje sadrži: Statut opštine Bijelo Polje („Sl.list RCG“-opštinski propisi br.25/04), Odluku o izmenama i dopunama Statuta opštine Bijelo Polje („Sl.list RCG“-opštinski propisi br.33/06 i „ Sl.list CG“-opštinski propisi br. 18/10), u kojima je naznačen dan stupanja na snagu tih akata.

Broj 02-1712/1

Bijelo Polje,14.05.2010.godine

 

Odbor za Statut i propise

Skupštine opštine Bijelo Polje

Predsjednik,

Danilo Vojinović s.r.

 

S T A T U T

OPŠTINE BIJELO POLJE

(prečišćen tekst)

 

I – OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1

 

Statutom opštine (u daljem tekstu Statut) uređuju se prava i dužnosti opštine, organizacija i način rada organa opštine, učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za rad lokalne uprave.

 

Član 2

 

Opština je teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju lokalnu samoupravu u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Teritorija opštine je utvrđena zakonom.

Teritorija i ime opštine  može se promijeniti po postupku utvrđenom zakonom.

 

Član 3

 

Opština Bijelo Polje je pravno lice sa pravima i obavezama utvrđenim Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Sjedište Opštine je u Bijelom Polju  Ul.Slobode.

Opštinu predstavlja i zastupa predsjednik Opštine.

 

Član 4

 

Opština ima grb i zastavu.

Grb Opštine je  oblika štita , čija je površina naslikana u tri boje : crvenu, plavu i bijelu sa simbolima istorije , kulture i prirode. Istoriju i kulturu simboliše knjiga, prirodu i život – bijela rada i  Lim i podneblje – bijela, plava i crvena boja.

Zastava Opštine je pravougaonog oblika čija je dužina najmanje dvostruko veća od širine, sa podlogom svijetlo-plave boje, sa ucrtanim grbom Opštine u sredini.

Upotreba grba i zastave uređuje se odlukom Skupštine opštine.

 

Član 5

 

Praznik Opštine je  '' 3. januar'' – Dan oslobodjenja Bijelog Polja .

 

 

Član 6

 

Opština, njeni organi i organi lokalne uprave imaju pečat.

Pečat Opštine je okruglog oblika prečnika 32 mm i sadrži naziv: Crna Gora,  Opština Bijelo Polje,  Bijelo Polje.

U sredini pečata je grb Opštine.

Pečat organa Opštine i organa lokalne uprave pored elemenata iz stava 2 ovog člana sadrži i naziv organa.

Skupština opštine posebnom odlukom uređuje: izradu, upotrebu, čuvanje i uništavanje pečata i druga pitanja koja se odnose na upotrebu pečata.

 

 

Član 7

 

Opština ustanovljava opštinsku nagradu  ''3.januar''.

Opština ustanovljava javno priznanje – zvanje ''počasni građanin Opštine''.

Opštinska nagrada ''3.januar'' dodjeljuje se za najbolja ostvarenja, postignute rezultate i doprinos razvoju Opštine na privrednom, naučnom, prosvjetnom, zdravstvenom, kulturnom i sportskom polju kao i u drugim oblastima društvenog života, pojedincima, organima , organizacijama  i  zajednicama.

Javno  priznanje – zvanje ''počasni gradjanin Opštine“ može se dodijeliti pojedincima posebno zaslužnim za afirmaciju i razvoj Opštine.

Uslovi, postupak i način dodjeljivanja nagrade ''3.januar'' i zvanja ''počasni građanin Opštine'' uređuju se posebnom Odlukom Skupštine.

 

 

Član 8

 

Opština ima imovinu i svoje prihode. Opština imovinom i prihodima samostalno raspolaže, u skladu sa zakonom i Statutom.

 

 

Član 9

 

Opština obavlja poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

 

Član 10

 

Opština ostvaruje saradnju u skladu sa  zakonom i ovim Statutom.

 

 

Član 11

 

Rad organa Opštine i javnih službi je javan.

 

 

 

II – POSLOVI OPŠTINE

 

Član 12

 

Opština samostalno obavlja poslove lokalne samouprave koji su od neposrednog i zajedničkog interesa za lokalno stanovništvo.

 

Opština u skladu sa zakonom i drugim propisima donosi:

1) planove i programe razvoja,

2) planove i programe za pojedine upravne oblasti,

3) prostorno-urbanističke i druge planove,

4) budžet i završni račun budžeta,

5) višegodišnji investicioni plan,

6) i druge akte u skladu sa svojim nadležnostima.

 

Opština u skladu sa zakonom i Statutom:

uređuje i obezbjeđuje obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti, održavanje komunalnih objekata i komunalnog reda ,

uređuje i obezbjeđuje obavljanje poslova izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva, kao i ulica u naseljima,

uređuje i obezbjeđuje prevoz putnika u gradskom i prigradskom  linijskom saobraćaju, auto taksi prevoz i prevoz za sopstvene potrebe,

uređuje i obezbjeđuje obavljanje saobraćaja na svom području,

uređuje i obezbjeđuje uslove za izgradnju i korišćenje objekata, kao i uslove za izgradnju i postavljanje pomoćnih objekata i montažnih objekata privremenog karaktera,

uređuje i obezbjeđuje privođenje namjeni građevinskog zemljišta u skladu sa lokalnim planskim dokumentima i komunalno opremanje građevinskog zemljišta,

uređuje i obezbjeđuje uslove za razvoj preduzetništva,

stvara uslove za razvoj poljoprivredne proizvodnje i obavlja druge poslove iz ove oblasti,

uređuje i obezbjeđuje uslove za upravljanje vodama, vodnim zemljištem i vodnim objektima od lokalnog značaja, stara se o njihovoj zaštiti i korišćenju, izdaje vodna akta  i vodi propisane evidencije, utvrđuje erozivna područja, protiverozivne mjere i sprovodi zaštitu od erozija i bujica, organizuje i obezbjeđuje obavljanje drugih poslova iz oblasti upravljanja, korišćenja i zaštite voda i vodosnabdijevanja,

uređuje, obezbjeđuje i stara se o lokalnim dobrima od opšteg interesa,

obezbjeđuje uslove i stara se o zaštiti životne sredine i pojedinih njenih djelova(kvalitet vazduha, zaštita od buke, upravljanje čvrstim otpadom i dr.),

uređuje odnose u oblasti stanovanja i stara se o obezbjeđenju uslova za održavanje stambenih zgrada,

uređuje, organizuje i stvara uslove i stara se o razvoju turizma, kao i razvoju   djelatnosti kojima se unapređuje razvoj turizma,

uređuje i obezbjeđuje uslove za održavanje javnih sajmova lokalnog značaja,

uređuje i obezbjeđuje i stvara uslove za razvoj kulture i zaštitu kulturne baštine,

uređuje i obezbjeđuje uslove za razvoj bibliotečke djelatnosti ,

uređuje i obezbjeđuje uslove za informisanje lokalnog stanovništva,

stvara uslove za razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana, kao i razvijanje međuopštinske sportske saradnje,

u skladu sa mogućnostima, učestvuje u obezbjeđenju uslova i unapređenju djelatnosti: zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne i dečije zaštite, zapošljavanja  i drugih oblasti od interesa za lokalno stanovništvo i vrši prava i dužnosti osnivača ustanova koje osniva u ovim djelatnostima u skladu sa zakonom,

u skladu sa mogućnostima, uređuje i obezbjeđuje rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe i lica sa posebnim potrebama i pomaže rad humanitarnih i nevladinih organizacija iz ovih oblasti,

uređuje i obezbjeđuje uslove za zaštitu i spašavanje lokalnog stanovništva od elementarnih nepogoda, požara, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih događaja,

uređuje i obezbjeđuje uslove za zaštitu potrošača ,

utvrđuje radno vrijeme u određenim djelatnostima i određuje područja u kojima  se može obavljati određena djelatnost,

uređuje način organizovanja javnih radova od lokalnog značaja,

uređuje način i uslove držanja kućnih ljubimaca, način postupanja sa napuštenim  i izgubljenim životinjama,obezbjeđuje uslove za njihovo zbrinjavanje.

 

 

U okviru sopstvenih nadležnosti, Opština vrši i sljedeće poslove:

upravlja, raspolaže i štiti svoju imovinu i vrši pojedina svojinska ovlašćenja na državnoj imovini, u skladu sa zakonom,

uređuje, uvodi i utvrđuje visinu sopstvenih prihoda, u skladu sa zakonom,

organizuje i vrši poslove utvrđivanja naplate i kontrole sopstvenih prihoda,

rješava o pravima o obavezama građana i pravnih lica u poslovima iz svoje nadležnosti ,

utvrđuje javni interes  za eksproprijaciju nepokretnosti od lokalnog značaja, u skaldu sa zakonom,

vodi birački spisak i druge evidencije, u skladu sa zakonom,

vrši poslove inspekcijskog nadzora i poslove obezbjeđenja komunalnog reda, u skladu sa zakonom,

organizuje i obavlja poslove pravne pomoći građanima,

ustanovljava javna priznanja i nagrade,

vrši i druge poslove u skladu sa potrebama i interesima lokanog stanovništva.

 

 

Član 13

 

Radi obezbjeđivanja vršenja poslova od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo opština osniva  organe lokalne uprave i javne službe.

Opština može osnivati javne službe u skladu sa zakonom.

Opština može osnovati i druge organe i organizacije za vršenje poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

 

Član 14

 

Pored poslova iz sopstvene nadležnosti, opština vrši i prenesene i povjerene poslove, u skladu sa zakonom i aktom Vlade.

Za vršenje prenesenih i povjerenih poslova iz stava 1. ovog člana sredstva se obezbjeđuju iz budžeta Crne Gore u skladu sa  propisom o prenošenju, odnosno povjeravanju tih poslova.

 

 

III – IMOVINA I FINANSIRANJE

 

Član 15

 

Imovinu Opštine čine nepokretne i pokretne stvari, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava, u skladu sa zakonom.

Imovinom Opštine raspolaže i upravlja Skupština.

Skupština opštine može prenijeti pravo davanja imovine u zakup i pravo prodaje pokretnih stvari na nadležne organe lokalne uprave, u skladu sa posebnom odlukom.

Odluku o pribavljanju imovine u okviru za to planiranih sredstava u opštinskom budžetu donosi predsjednik opštine.

Prodaja ili zamjena nepokretne i pokretne imovine u svojini opštine sprovodi se po postupku i na način uređen zakonom.

Organi iz stava 2. 3. i  4. obavezni su upravljati i raspolagati imovinom savjesno prema načelima dobrog poslovanja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

 

Član 16

 

Opština je dužna da vodi evidenciju o svojoj imovini u skladu sa zakonom.

Skupština razmatra  izvještaj o stanju i kretanju imovine opštine , najmanje  jednom godišnje.

 

Član 17

 

Opština obezbjeđuje prihode za finansiranje sopstvenih poslova iz sljedećih izvora:

1) lokalnih poreza, taksa i naknada, koje opština uvodi u skladu sa zakonom,

2) ustupljenih poreza i naknada u visini određenoj posebnim zakonom,

3) dotacija iz budžeta Crne Gore,

4) drugih izvora u skladu sa zakonom.

Opština samostalno raspolaže sredstvima iz stava 1 ovog člana.

 

 

Član 18

Opštini se obezbjeđuju sredstva za obavljanje prenesenih i povjerenih poslova iz budžeta Crne Gore.

 

Član 19

 

Opština ima svoj Budžet.

Budžetom opštine iskazuju se sva primanja koja pripadaju opštini i svi izdaci iz njene nadležnosti.

Predlog odluke o budžetu opštine utvrđuje nadležni organ opštine i dostavlja ga Skupštini do kraja novembra tekuće godine.

Budžet opštine donosi se do kraja tekuće godine za narednu godinu.

 

Član 20

 

Za izvršenje budžeta opštine odgovoran je predsjednik Opštine.

Za namjensko korišćenje budžetskih sredstava odgovoran je starješina organa lokalne uprave nadležan za poslove udžeta (budžetski izvršilac).

Po isteku godine za koju je budžet donešen Skupština donosi završni račun budžeta.

 

 

Član 21

 

Nadzor nad izvršenjem budžeta i namjenskim korišćenjem sredstava koja se budžetom raspoređuju za pojedine namjene vrši Skupština opštine.

Nadzor iz stava 1 ovog člana obezbjeđuje se razmatranjem izvještaja korisnika budžetskih sredstava na zahtjev skupštinskog radnog tijela i u postupku razmatranja i usvajanja završnog računa budžeta opštine.

Uz završni račun budžeta opštine obavezno se dostavlja izvještaj spoljne revizije .

 

Član 22

 

Nadzor nad finansijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika budžeta u pogledu namjene, obima i  dinamike korišćenja sredstava vrši predsjednik opštine.

Nadzor iz stava 1. ovog člana vrši se podnošenjem izvještaja od strane korisnika budžetskih sredstava, kao i neposrednim uvidom  organa nadležnog za poslove  budžeta.

 

Član 23

 

Opština se može zaduživati u skladu sa zakonom.

 

IV – ORGANI OPŠTINE

 

Član 24

 

Organi Opštine su Skupština opštine (u daljem tekstu Skupština) i predsjednik Opštine.

 

Skupština

 

Član 25

 

Skupština je predstavnički organ građana koji funkciju vrši u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Skupštinu čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na period od 4 godine  u skladu sa zakonom.

 

Član 26

Izbore za Skupštinu opštine raspisuje predsjednik države.

Izbori se održavaju najkasnije 15 dana prije isteka mandata Skupštine.

Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, ne može proteći manje od 60 ni više od 100 dana.

 

Član 27

 

Broj odbornika u Skupštini opštine utvrđuje se posebnom odlukom, u skladu sa zakonom.

Mandat odbornika počinje   da teče verifikacijom mandata od strane Skupštine.

Verifikacija mandata odbornika vrši se na osnovu izvještaja opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima .

O verifikaciji mandata Skupština ne glasa.

 

Član 28

 

Prvu sjednicu novoizabrane Skupštine saziva predsjednik Skupštine iz prethodnog saziva, najksanije u roku od 30 dana od dana održavanja izbora.

Sjednicom Skupštine predsjedava najstariji odbornik kome u radu pomaže sekretar Skupštine do izbora predsjednika Skupštine novog saziva.

 

Član 29

 

U slučaju da se sjednica Skupštine ne sazove u roku iz člana 28 Statuta opštine, sjednicu će sazvati Vlada.

.

 

Prava i dužnosti odbornika

 

Član 30

 

Odbornik ima pravo i dužnost da učestvuje u radu Skupštine i njenih radnih tijela, izvršava povjerene zadatke, predlaže Skupštini razmatranje određenih pitanja iz njene nadležnosti, podnosi predloge odluka i drugih akata, podnosi amandmane na predloge propisa, postavlja odbornička pitanja, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom  o radu  Skupštine.

Pravo je odbornika da bude stalno i redovno obavještavan o pitanjima od uticaja na vršenje odborničke funkcije, da od organa i stručnih službi traži podatke koji su mu potrebni za rad, kao i stručnu pomoć u pripremanju predloga za Skupštinu.

Odbornik je dužan da čuva tajnu i druge podatke povjerljive prirode i za to je odgovoran.

 

Član 31

 

Odbornik Skupštine ima pravo na naknadu za rad i naknadu putnih troškova u skladu sa odlukom Skupštine.

 

 

Član 32

 

Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasanje na sjednici Skupštine ili radnih tijela.

 

 

 

Član 33

 

Funkcija odbornika je nespojiva sa funkcijom predsjednika Opštine, potpredsjednika Opštine, glavnog administratora, starješine organa lokalne uprave i rukovodioca javne službe čiji je osnivač Opština.

 

Poslovi Skupštine

 

Član 34

 

Skupština :

donosi Statut opštine,

donosi propise i druge opšte akte,

donosi planove i programe razvoja opštine,

donosi lokalna planska dokumenta,

donosi program uređenja prostora ,

donosi budžet i završni račun budžeta,

donosi višegodišnji investicioni plan,

8)  uvodi lokalne prihode i utvrđuje visinu opštinskih poreza, taksa i naknada,

raspolaže opštinskom imovinom,

utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju,

raspisuje referendum za teritoriju opštine ili za dio teritorije,

odlučuje o građanskoj inicijativi,

odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju opštine ,

osniva javne službe,

odlučuje o zaduživanju i davanju garancija, u skladu sa zakonom,

donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti ,

daje saglasnost za zaduživanje javnih službi čiji je osnivač ,

donosi odluku o broju odbornika ,

vrši verifikaciju mandata i odlučuje o pravima odbornika,

bira i razrješava predsjednika skupštine, predsjednika opštine, predsjednika i  članove skupštinskih radnih tijela, imenuje i razrješava sekretara Skupštine,

daje saglasnost na imenovanje i razrješenje potpredsjednika opštine i glavnog administratora,

podnosi predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata državnih organa, kada   ocijeni da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu,

razmatra Izvještaj o radu predsjednika opštine, glavnog administratora i javnih službi čiji je osnivač opština,

donosi poslovnik o svom radu,

obrazuje stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti,

uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti i njihov razvoj, uređuje  uslove i način organizovanja poslova u obavljanju komunalnih djelatnosti i odlučuje o  povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,

propisuje uslove i način davanja na privemeno korišćenje gradskog-građevinskog zemljišta,

propisuje uslove i način izgradnje i postavljanja privremenih objekata,

donosi godišnji program o pribavljanju nepokretnosti za potrebe opštine,

odlučuje o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja i nagrada i zvanja  počasnog građanina,

donosi odluku o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, bira i   razrješava predsjednika i članove Savjeta,

donosi odluku o izradi, upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata,

donosi odluku o upotrebi simbola,

utvrđuje način i postupak učešća građana u vršenju javnih poslova,

utvrđuje područja i nazive naselja, ulica i trgova,

imenuje i razrješava organe upravljanja, nadzorne odbore i organe rukovođenja u javnim službama, odnosno daje saglasnost na imenovanje i razrješenje organa rukovođenja javnih službi čiji je osnivač opština,

daje saglasnost na statut javnih službi, na statusne promjene, na povećanje i smanjenje glavnice, na plan razvoja, program rada i druge programske akte javnih službi,

donosi propise o načinu izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva, kao i ulica u naseljima,

propisuje uslove i način obavljanja  prevoza putnika u gradskom i prigradskom  linijskom saobraćaju, auto taksi prevoza  i prevoza za sopstvene potrebe,

propisuje uslove za razvoj preduzetništva,

propisuje uslove za zaštitu životne sredine i pojedinih njenih djelova(kvalitet vazduha, zaštita od buke, upravljanje čvrstim otpadom i dr.),

donosi plan zaštite i spašavanja lokalnog stanovništva od elementarnih nepogoda i drugih  vanrednih situacija,

uređuje odnose u oblasti stanovanja i stara se o obezbjeđenju uslova za održavanje stambenih zgrada,

utvrđuje radno vrijeme u određenim djelatnostima i određuje područja u kojima se može obavljati određena djealtnost,

propisuje uslove i način  održavanja javnih sajmova lokalnog značaja,

donosi odluku o naknadi za rad odbornika,

odlučuje o uspostavljanju saradnje sa lokalnim zajednicama u Crnoj Gori i inostranstvu,

pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa,

daje autentično tumačenje propisa koje donosi,

donosi etički kodeks,

vrši i druge poslove utvrđene zakonom.

 

Radna tijela

 

Član 35

 

Radi efikasnosti i racionalnog vršenja poslova iz svoje nadležnosti, Skupština obrazuje stalna radna tijela i to:

 

Skupštinski odbori

 

1.Odbor za Statut i propise,

2.Odbor za izbor i imenovanja,

3.Odbor za finansije, privredu i razvoj,

4.Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost,

5.Odbor za društvene djelatnosti,

6.Odbor za medjuopštinsku i medjunarodnu saradnju.

 

Skupštinski savjeti

 

Savjet za davanje predloga, naziva naselja, ulica i trgova ,

Savjet za zaštitu životne sredine,

Savjet za invalidna i hendikepirana lica,

Savjet za predstavke i pritužbe ,

Savjet za rodnu ravnopravnost.

 

Skupština obrazuje komisije kao povremena radna tijela.

 

 

Član 36

 

Radno tijelo ima predsjednika i određeni broj članova.

Sastav stalnih radnih tijela odgovara stranačkoj zastupljenosti odbornika u Skupštini.

Za članove odbora Skupština imenuje odbornike Skupštine.

Za članove savjeta i komisija Skupština pored odbornika imenuje i druga lica s tim da njihov broj ne može biti veći od polovine ukupnog broja članova radnog tijela.

 

Član 37

 

Sastav, djelokrug, način rada i odlučivanja radnih tijela i druga pitanja od značaja za njihov rad urediće se Poslovnikom o radu Skupštine i Odlukom o obrazovanju radnih tijela .

Posebnom odlukom Skupština može odborima povjeriti odlučivanje o pojedinim poslovima iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

 

 

Akti Skupštine

 

Član 38

 

U vršenju poslova iz svog djelokruga Skupština donosi Statut, Poslovnik, odluke, rješenja, zaključke, preporuke , planove , programe  i druge akte i daje autentično tumačenje propisa.

Član 39

 

Pravo  predlaganja odluka, drugih propisa i opštih akata ima predsjednik opštine, odbornik i najmanje 500  birača sa teritorije opštine.

 

Član 40

 

Postupak za donošenje odluka, drugih propisa i opštih akata pokreće se podnošenjem predloga  akta od strane ovlašćenog predlagača.

 

Član 41

 

Skupština može da odlučuje ako sjednici prisustvuje većina ukupnog broja odbornika.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih odbornika.

O donošenju Statuta, odluke o zaduživanju,  izbora i razrješenja predsjednika Skupštine i predsjednika Opštine, odluke o raspisivanju refernduma, Skupština odlučuje većinom glasova ukupnog broja odbornika.

 

Član 42

 

Odluke i drugi opšti akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG“ – opštinski propisi.

Izuzetno, kada za to postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, može se predvidjeti da odluka i drugi opšti akt stupi na snagu najranije danom objavljivanja.

 

 

Član 43

 

Postupak donošenje odluka i drugih akata skupštine  način  rada i odlučivanja  Skupštine  i njenih radnih tijela ,  kao i način objavljivanja akata Skupštine , bliže se uređuju Poslovnikom o radu Skupštine.

 

Predsjednik Skupštine

 

Član 44

 

Skupština ima predsjednika.

Predsjednika Skupštine bira Skupština iz reda odbornika .

Predlog za predsjednika Skupštine može podnijeti jedna trećina odbornika.

Predsjednik Skupštine bira se većinom glasova ukupnog broja odbornika na način  i po postupku  utvrđenom  Poslovnikom o radu  Skupštine .

Mandat predsjednika Skupštine traje koliko i mandat Skupštine.

Prilikom stupanja na dužnost predsjednik Skupštine pred Skupštinom daje svečanu izjavu.

Tekst svečane izjave glasi:

„Svečano se obavezujem da ću dužnost  predsjednika Skupštine obavljati u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom opštine“.

 

Član 45

 

Predsjednik Skupštine funkciju obavlja profesionalno.

Predsjednik Skupštine saziva Skupštinu po potrebi, a najmanje jedanput  u tri mjeseca.

Predsjednik Skupštine saziva Skupštinu po sopstvenoj inicijativi, na zahtjev predsjednika Opštine, na zahtjev najmanje jedne trećine odbornika i po inicijativi građana.

Predsjednik Skupštinu saziva u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva odnosno inicijative.

Član 46

 

Inicijativu za sazivanje sjednice Skupštine može u pisanoj formi podnijeti najmanje 1000  birača  koji imaju prebivalište na teritoriji opštine.

Inicijativa za sazivanje sjednice mora sadržati razloge za sazivanje sjednice i biti svojeručno potpisana punim imenom i prezimenom sa naznakom JMBG i adresom prebivališta.

Podnosilac inicijative  dužan je da u inicijativi naznači razloge za sazivanje sjednice i predloži odluku  ili drugi akt za uređenje pitanja koja će biti predmet rasprave.

Inicijativa se podnosi uz svojeručni potpis podnosioca pred sekretarom Skupštine opštine, uz ličnu kartu.

 

Član 47

 

Predsjednik Skupštine  predsjedava  Skupštinom ,  rukovodi njenim radom,  stara se o realizaciji  odluka i drugih akata Skupštine, predstavlja Skupštinu, predlaže dnevni red, potpisuje akte Skupštine, koordinira rad radnih tijela, sarađuje sa predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave, brine se o javnosti rada Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom o radu .

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, Skupštinom predsjedava odbornik kojeg odredi predsjednik Skupštine .

Ako nastupe razlozi usled kojih predsjednik nije u mogućnosti da odredi odbornika koji će predsjedavati Skupštinom , Skupštinom predsjedava najstariji odbornik.

 

Član 48

 

Predsjedniku Skupštine mandat prestaje prije isteka vremena na koje je izabran:

podnošenjem ostavke,

izglasavanjem nepovjerenja ,

po sili zakona.

 

Član 49

 

Ostavka se podnosi u pisanom obliku.

Ostavku konstatuje Skupština opštine na prvoj narednoj sjednici.

Danom konstatacije ostavke predsjedniku Skupštine prestaje funkcija.

 

Član 50

 

Predlog  za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Skupštine može podnijeti : najmanje jedna trećina  odbornika  .

Predsjednik Skupštine može u Skupštini postaviti  pitanje svog povjerenja.

Odluku o izglasavanju nepovjerenja Skupština donosi većinom glasova ukupnog broja odbornika.

Pitanje ponovnog povjerenja ne može se postaviti u roku od 6 mjeseci od dana glasanja o nepovjerenju.

Postupak izjašnjavanja o povjerenju, odnosno nepovjerenju predsjedniku Skupštine bliže se uredjuje Poslovnikom o radu Skupštine.

 

 

Član 51

 

Odredbe zakona o prestanku mandata po sili zakona koje se odnosi na predsjednika Opštine shodno se primjenjuju i na predsjednika Skupštine.

 

Sekretar Skupštine

 

Član 52

Skupština ima sekretara.

Sekretara imenuje i razrješava Skupština na predlog predsjednika Skupštine.

Mandat sekretara traje koliko i mandat Skupštine.

Za sekretara može biti imenovano lice koje ima završen pravni fakultet, položen stručni ispit za rad u državnim organima i najmanje 5 godina radnog iskustva.

 

 

Član 53

 

Sekretar:

organizuje rad i rukovodi službom Skupštine,

stara se o obavljanju stručnih,administrativnih i  drugih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Skupštine i njenih radnih tijela,

stara se o primjeni odredaba Statuta i Poslovnika o radu Skupštine i drugih akata  kojima se uredjuje  način rada  Skupštine i njenih radnih tijela ,

odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma i objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine i njihovu distribuciju,

pomaže predsjedniku Skupštine u radu,

vrši i druge poslove u skladu sa  ovim Statutom i aktima Skupštine.

 

Član 54

 

Sekretar odgovara predsjedniku Skupštine i Skupštini.

Sekretaru Skupštine prestaje mandat prije vremena na koje je imenovan: razrješenjem, raspuštanjem Skupštine, na lični zahtjev i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Sekretar Skupštine može biti razriješen ukoliko poslove iz svog djelokruga ne obavlja na zakonit, efikasan i ekonomičan način.

Predlog za razrješenje sekretara Skupštine mogu podnijeti predsjednik Skupštine ili najmanje jedna trećina odbornika.

Sekretar Skupštine ima pravo da se na sjednici Skupštine izjasni o razlozima za razrješenje.

 

Član 55

 

Predlog za razrješenje sekretara Skupštine podnosi se Skupštini u pisanoj formi i mora biti svojeručno potpisan od strane podnosioca.

Predlog treba da sadrži jasne razloge zbog kojih se traži razrješenje sekretara sa obrazloženjem.

Prije razmatranja u Skupštini predlog se dostavlja sekretaru Skupštine, radi upoznavanja i izjašnjenja u odnosu na razloge zbog kojih se traži razrješenje.

Na sjednici Skupštine predlagač ima pravo da obrazloži predlog i razloge zbog kojih traži razrješenje sekretara Skupštine.

Sekretar Skupštine povodom podnešenog predloga ima pravo da se na sjednici Skupštine izjasni o razlozima za razrješenje.

Nakon okončane rasprave o podnijetom predlogu predsjednik Skupštine daje na glasanje predlog za razrješenje sekretara Skupštine

 

 

Predsjednik Opštine

 

Član 56

 

Predsjednik Opštine je izvršni organ opštine.

Predsjednik Opštine funkciju obavlja profesionalno.

Predsjednika Opštine bira Skupština, na vrijeme od četiri godine, većinom glasova ukupnog broja odbornika.

Za predsjednika Opštine može biti biran državljanin Crne Gore sa biračkim pravom i prebivalištem na teritoriji opštine najmanje 12 mjeseci prije izbora na ovu funkciju.

Predsjedniku Opštine koji je izabran iz reda odbornika, izborom na funkciju predsjednika Opštine prestaje mandat odbornika.

 

 

Član 57

 

Kandidata za predsjednika Opštine ima pravo da predloži najmanje jedna četvrtina odbornika.

Odbornik može da učestvuje u predlaganju samo jednog kandidata.

Predlog sadrži: ime i prezime kandidata, kraću biografiju, obrazloženje i ime i prezime izvjestioca u ime predlagača.

Predlog kandidata za predsjednika Opštine podnosi se predsjedavajućem Skupštinom u pisanoj formi i mora biti svojeručno potpisan od strane podnosioca.

Uz predlog se podnosi saglasnost kandidata za predsjednika Opštine o prihvatanju kandidature.

Predsjedavajući dostavlja odbornicima predloge kandidata za predsjednika Opštine.

O predlogu kandidata otvara se rasprava.

Izvjestilac u ime predlagača ima pravo da usmeno  obrazloži predlog.

Ako ima više predloga kandidata za predsjednika Opštine, predsjedavajući utvrđuje listu kandidata  po azbučnom redu.

 

 

Član 58

 

Predsjednik Opštine bira se javnim glasanjem, ako Skupština drugačije ne odluči.

Ako je za predsjednika Opštine predloženo više kadidata izbor se vrši tajnim glasanjem.

Za sprovođenje tajnog glasanja, Skupština na predlog  predsjedavajućeg obrazuje komisiju od tri člana iz reda odbornika.

Sastav komisije odgovara stranačkoj zastusljenosti u Skupštini.

Član komisije ne može biti odbornik koji je kandidat za predsjednika Opštine.

Komisiji u radu pomaže sekretar Skupštine.

Tajno glasanje vrši se prema odredbama Poslovnika Skupštine koje se odnose na odlučivanje tajnim glasanjem.

Kada se izbor za predsjednika opštine vrši javno, glasanje se vrši prozivkom odbornika i jasnim izgovaranjem riječi „za“, „protiv“ ili „uzdržan“.

Ako je za predsjednika Opštine predložen jedan kandidat a nije dobio potrebnu većinu glasova, postupak izbora se ponavlja,  sa novim kadidatom ili kandidatima.

Ako su predložena dva kandidata, a nijedan nije dobio potrebnu većinu glasova, postupak se ponavlja, sa novim kandidatima.

Ako je predoloženo više od dva kandidata, a nijedan nije dobio potrebnu većinu glasova, postupak glasanja se ponavlja između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova, odnosno između više kadidata koji su dobili najveći jednaki broj glasova.

Ako ni u ponovnom glasanju ni jedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova, postupak izbora se ponavlja sa novim  kandidatima.

Po završenom glasanju Komisija dostavlja izvještaj predsjedavajućem koji saopštava rezultate glasanja za  predsjednika Opštine i objavljuje  koji je kandidat izabran.

 

Član 59

 

Predsjednik Opštine pred Skupštinom daje svečanu izjavu.

Tekst svečane izjave glasi:

„Svečano se obavezujem da ću dužnost predsjednika opštine obavljati u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom opštine.“

 

Član 60

 

Predsjednik Opštine :

predstavlja i zastupa opštinu ,

predlaže propise i druge akte koje donosi Skupština, kao i način rješavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine opštine,

stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i za sprovođenje strateških dokumenata od opšteg značaja,

stara se i odgovoran je za izvršavanje prenešenih i povjerenih poslova ,

utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom mišljenju glavnog administratora ,

imenuje i razrješava potpredsjednika opštine i glavnog administratora, uz saglasnost Skupštine,

daje saglasnost na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač opština ,

imenuje i razrješava direktore agencija,

postavlja i razrješava menadžera ,

imenuje i  razrješava starješine organa lokalne uprave,

podnosi Skupštini izvještaj o svom radu, radu organa lokalne uprave i službi najmanje jedanput godišnje,

usmjerava i uskladjuje rad organa lokalne uprave , javnih službi  i agencija čiji je osnivač opština, radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga, o čemu donosi odgovarajuća akta,

vrši nadzor nad radom lokalne uprave,

donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova, ukoliko posebnim propisom nije drugačije uređeno,

odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi Skupština i donosi akta za njihovo izvravanje,

donosi akte kojima obezbjeđuje izvršenje budžeta opštine ,

stara se o racionalnom korišćenju opštinske imovine,

raspolaže sredstvima tekuće budžetske rezerve u skladu sa odlukom Skupštine opštine,

donosi odluku o ulaganjima, u skladu sa utvrdjenom investicionom politikom,

daje mišljenje o predlogu odluka i drugih akata koje Skupštini podnesu drugi predlagači,

rješava sukob nadležnosti izmedju organa lokalne uprave, javnih službi i pravnih lica kojima je odlukom Skupštine povjereno vršenje odredjenih poslova,

odlučuje o izuzeću glavnog administratora i starješina organa lokalne uprave,

vrši nadzor  nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Službe zaštite,

obrazuje stručna radna tijela za poslove iz svog djelogkruga  i donosi Poslovnik o svom radu,

privremeno donosi akte iz nadležnosti Skupštine u skladu sa zakonom,

vrši raspored službenih prostorija i poslovnih zgrada na korišćenje organima opštine,  odlučuje o raspolaganju i korišćenju pokretnih stvari  na način utvrđen zakonom,

vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Član 61

 

Za vršenje poslova iz svoje nadležnosti predsjednik Opštine odgovara Skupštini.

Za vršenje prenesenih i povjerenih poslova predsjednik Opštine odgovara Vladi.

 

Član 62

 

Određene poslove iz svoje nadležnosti predsjednik može povjeriti potpredsjedniku Opštine.

Za obavljenje poslova iz stava 1 ovog člana potpredsjednik odgovara predsjedniku Opštine.

 

Akti predsjednika Opštine

 

Član 63

 

U vršenju poslova utvrđenih zakonom i ovim Statutom , predsjednik Opštine donosi : odluke , uputstva , pravilnike , naredbe , rješenja i zaključke .

Odlukom se odlučuje o pravima i obavezama građana , osnivaju organi lokalne uprave i javne službe , uređjuje organizacija i način rada i izvršavanja poslova  iz nadležnosti lokalne uprave  i javnih službi i uređuju druga pitanja  iz nadležnosti  predsjednika Opštine utvrđenih zakonom  ili drugim propisom.

Uputstvom se propisuje način rada i izvršavanja poslova organa lokalne uprave i drugih subjekata koji vrše poslove od interesa za opštinu u izvršavanju zakona, odluka Skupštine opštine i drugih propisa .

Pravilnikom se bliže razrađuju pojedina pitanja koja su uređena zakonom, odlukom Skupštine opštine i drugim propisom .

Naredba se donosi radi rješavanja određene konkretne situacije koja ima opšti značaj u slučajevima kada je to zakonom ili drugim propisom predviđeno .

Rješenjem se   odlučuje o obrazovanju stručnih savjeta i komisija , daje saglasnost na akta koja donose organi lokalne uprave i drugi subjekti koji vrše poslove od javnog interesa i drugim slučajevima u skladu sa zakonom .

Zaključkom se određuju zadaci organima lokalne uprave i subjektima koji vrše poslove od javnog interesa , zauzimaju stavovi , odlučuje o odobravanju sredstava iz budžeta Opštine i o drugim pitanjima iz nadležnosti predsjednika o kojima se ne odlučuje drugim aktima .

 

Prestanak mandata predsjednika Opštine

 

Član 64

 

Predsjedniku Opštine prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran: razrješenjem  od strane Skupštine, razrješenjem od strane Vlade, podnošenjem ostavke i po sili zakona.

Prestanak mandata predsjednika Opštine zbog podnošenja ostavke i po sili zakona konstatuje se aktom Skupštine.

 

 

Član 65

 

Skupština može razriješiti predsjednika Opštine ako:

-u propisanom roku ne predloži budžet i završni račun;

-ne obezbijedi sprovođenje razvojinih planova i programa;

-ne podnese Skupštini izvještaj o svom radu i radu organa lokalne uprave i službi;

-ne izvršava sudske odluke;

-ne obezbijedi vršenje drugih poslova iz nadležnosti opštine utvrđenih zakonom, Statutom i drugim propisima.

 

Član 66

 

Predlog za razrješenje predsjednika Opštine može podnijeti najmanje  jedna trećina odbornika.

Skupština o predlogu za razrješenje predsjednika Opštine odlučuje u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga, većinom glasova ukupnog broja odbornika.

Predlog za razrješenje predsjednika Opštine podnosi se u pisanoj formi predsjedniku Skupštine.

Predlog mora biti svojeručno potpisan od strane odbornika koji podnosi predlog sa punim imenom i prezimenom.

U predlogu za razrješenje predlagač je dužan da navede razloge zbog kojih traži razrješenje predsjednika Opštine sa obrazloženjem, kao i ime odbornika koji će u ime predlagača saopštiti predlog.

Predsjednik Skupštine predlog dostavlja predsjedniku Opštine radi upoznavanja i izjašnjenja.

O predlogu za razrješenje predsjednika Opštine u Skupštini se otvara rasprava.

Predsjednik Opštine ima pravo da se na sjednici Skupštine izjasni o podnijetom predlogu.

Po okončanju rasprave predsjednik Skupštine predlog za razrješenje predsjednika Opštine daje na glasanje i na osnovu rezultata glasanja objavljuje odluku.

 

 

 

 

 

Član 67

 

Odredbe zakona o prestanku mandata predsjedniku Opštine prije isteka vremena na koje je izabran, podnošenjem ostavke, po sili zakona ili razrješenjem od strane Vlade neposredno se primjenjuju.

 

Član 68

 

U slučaju prestanka mandata predsjedniku Opštine, funkciju predsjednika do izbora novog vrši potpredsjednik opštine.

 

 

Potpredsjednik  Opštine

 

Član 69

 

Opština ima jednog ili više potpredsjednika.

Skupština utvrđuje broj potpredsjednika opštine posebnom odlukom, na predlog predsjednika Opštine.

Potpredsjednika opštine imenuje i razrješava predsjednik Opštine, uz saglasnost Skupštine.

 

Član 70

 

Mandat potpredsjednika traje koliko i mandat predsjednika Opštine.

Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika Opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i vrši druge poslove koje mu predsjednik povjeri.

 

 

 

V  LOKALNA UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

 

 

Član 71

 

Za vršenje  poslova uprave obrazuju se organi lokalne uprave (sekretarijati, uprave, direkcije, biroi).

Organe lokalne uprave obrazuje predsjednik Opštine, po pribavljenom mišljenju glavnog administratora.

 

Član 72

 

Za vršenje specifičnih poslova, izradu razvojnih programa, vršenje komunalnog nadzora, obezbjeđivanje spašavanja i zaštite imovine i lica od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija i korišćenja sredstava savremene informacione i komunikacione tehnologije, predsjednik Opštine osniva službe opštine (Komunalnu policiju, Službu zaštite, Informacioni centar menadžera).

Za vršenje poslova koji zahtijevaju posebno stručna znanja i samostalnost u radu mogu se odlukom predsjednika opštine osnivati agencije .

Aktom o osnivanju bliže se uređuje djelokrug i način rada službi   i agencija iz stava 1. ovog člana.

 

 

 

Član 73

 

Za obavljanje poslova uređenja, korišćenja, unapređenja i zaštite građevinskog zemljišta osniva se preduzeće ili druga organizacija (agencija, direkcija ) .

 

 

Član 74

 

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa lokalne uprave, odnosno javne službe čiji je osnivač opština donosi starješina organa lokalne uprave, odnosno javne službe, uz saglasnost predsjednika Opštine.

 

Poslovi lokalne uprave

 

Član 75

Lokalna uprava:

1) izvršava zakone, druge propise i opšte akte,

2) priprema nacrte odluka i drugih akata koje donose organi lokalne samouprave,

3) vrši upravni nadzor,

4) vrši stručne i druge poslove koje joj povjere organi lokalne samouprave,

5) rješava u prvostepenom upravnom postupku o pravima i obavezama građana, pravnih i drugih     lica,

6) vodi javne i druge evidencije propisane zakonom i opštim aktima organa lokalne samouprave,

7) rješava u prekršajnom postupku u skladu sa zakonom,

8) vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim propisima.

 

Upravni nadzor

 

Član 76

 

Organi lokalne uprave vrše upravni nadzor i to:

1) nadzorom nad zakonitošću akata javnih službi kojima se rješava o pravima, obavezama i  pravnim interesima građana i pravnih lica,

2) nadzorom nad zakonitošću i cjelishodnošću rada javnih službi,

3) inspekcijskim nadzorom.

Nadzor iz stava 1 ovog člana vrše organi lokalne uprave  u skladu sa zakonom i

opštim aktima opštine .

 

Član 77

 

U obavljanju upravnog nadzora organi lokalne uprave:

1) predlažu predsjedniku Opštine obustavljanje od izvršenja opštih akata ili pojedinih njihovih odredbi koje nijesu u saglasnosti sa Statutom i drugim aktima organa lokalne samouprave, do okončanja postupka ustavnosti i zakonitosti opštih akata,

2) pokreću inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti opštih akata javnih službi,

3) nalažu mjere za izvršavanje utvrđenih obaveza,

4) predlažu mjere za prevazilaženje problema, odnosno otklanjanje propusta u radu,

5) pokreću inicijativu za izmjenu i dopunu propisa,

6) podnose zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, krivičnu prijavu ili prijavu za privredni prestup,

7) obavještavaju druge organe, ako postoje razlozi za preduzimanje mjera iz njihovih nadležnosti,

8) preduzimaju druge mjere predviđene posebnim propisima.

 

 

Glavni administrator

 

Član 78

 

Glavni administrator koordinira radom organa lokalne uprave i službi, stara se o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada, daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova, daje mišljenje na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i službi i vrši druge poslove koje mu povjeri predsjednik opštine.

Glavni administrator ima ovlašćenja drugostepenog organa u upravnim stvarima iz sopstvene nadležnosti opštine.

Za vršenje poslova glavnog administratora obrazuje se Služba glavnog administratora.

 

 

Član 79

 

Glavnog administratora imenuje i razrješava predsjednik Opštine, uz saglasnost Skupštine.

Glavni administrator imenuje se na osnovu javnog oglašavanja, na vrijeme od četiri godine.

Za glavnog administratora može biti imenovano lice koje ima završen pravni fakultet, položen stručni ispit za rad u državnim organima i najmanje pet godina radnog iskustva.

Glavni administrator za svoj rad i rad Službe glavnog administratora odgovara predsjedniku Opštine i Skupštini.

Član 80

 

Glavni administrator može biti razriješen dužnosti ukoliko poslove iz svoje nadležnosti ne obavlja zakonito, efikasno, ekonomično ili poslove vrši nesavjesno.

Predlog za razrješenje glavnog administratora može da podnese predsjednik Opštine.

Predlog za razrješenje glavnog administratora sa obrazloženjem razloga dostavlja se Skupštini u pisanoj formi, za davanje saglasnosti.

O predlogu za razrješenje glavnog administratora u Skupštini se otvara rasprava.

Inicijativu za pokretanje pitanja odgovornosti  glavnog administratora može da podnese jedna trećina odbornika.

Inicijativu iz prethodnog stava Skupština dostavlja  predsjedniku Opštine, na izjašnjenje.

Predsjednik opštine je dužan da se u roku od 30 dana izjasni o podnešenoj inicijativi i o tome pismeno obavijesti Skupštinu.

Ukoliko predsjednik Opštine prihvati inicijativu za pokretanje pitanja odgovornosti glavnog administratora u Skupštini se otvara rasprava.

Glavni administrator ima pravo da se na sjednici Skupštine izjasni o razlozima zbog kojih se traži njegovo razrješenje.

Nakon okončane rasprave predsjednik Skupštine daje na glasanje predlog za razrješenje glavnog administratora.

 

Starješina organa lokalne uprave

Član 81

 

Radom organa lokalne uprave rukovodi starješina organa.

Starješina organa se postavlja na osnovu javnog konkursa, na vrijeme od četiri godine.

Starješina organa za svoj rad i rad organa kojim rukovodi odgovara predsjedniku Opštine.

Starješina organa donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, odlučuje o izboru, raspoređivanju i izuzeću službenika i namještenika i vrši druge poslove u skladu sa zakonom.

Na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova saglasnost daje predsjednik Opštine.

 

Član 82

 

Starješina organa može se razriješiti:

ako u toku mandata dobije ocjenu rada „ne zadovoljava“ u skladu sa zakonom

istekom mandata,

prestankom radnog odnosa,

na lični zahtjev.

 

 

 

Član 83

 

Starješina organa lokalne uprave odgovoran je za zakonitost, efikasnost i ekonomičnost rada organa kojim rukovodi.

Starješina ograna u izvršavanju poslova dužan je da se pridržava zakona, ovog Statuta, uputstva i smjernica glavnog administratora i predsjednika Opštine.

O stanju u upravnoj oblasti kojom rukovodi, starješina organa podnosi izvještaj glavnom administratoru i predsjedniku Opštine po njihovom zahtjevu, a najmanje dva puta godišnje.

 

Član 84

 

Ako se na osnovu izvještaja iz člana 83 Statuta utvrdi da stanje u upravnoj oblasti ne zadovoljava, predsjednik Opštine će pokrenuti pitanje odgovornosti starješine organa.

Inicijativu za pokretanje pitanja odgovornosti u smislu stava 1 ovog člana može pokrenuti i glavni administrator.

U postupku pokrenutom za utvrđivanje odgovornosti starješina organa ima pravo da se izjasni o razlozima naznačenim za razrješenje.

 

 

Član 85

Opština može imati menadžera.

Menadžer koordinira rad na pripremi i realizaciji razvojnih programa i projekata kojima se: podstiče ekonomski razvoj, obezbjeđuje zaštita životne sredine, održivi razvoj, podstiču preduzetničke inicijative, privatno i javno partnerstvo i iniciraju izmjene propisa u cilju stvaranja potsticajnog ambijenta za razvoj loklne samouprave.

Menadžera postavlja i razrješava predsjednik Opštine.

Menadžer se postavlja na osnovu javnog oglašavanja na neodređeno vrijeme.

Menadžer najmanje jedanput godišnje podnosi izvještaj o svom radu predsjedniku Opštine.

 

 

Član 86

 

Na prava, obaveze i odgovornosti lokalnih funkcionera, službenika i namještenika shodno se primjenjuju propisi kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih funkcionera, službenika i namještenika.

 

 

Klauzula konflikta interesa

 

Član 87

 

Poslovi predsjednika Opštine,  potpredsjednika Opštine i glavnog administratora nespojivi su sa funkcijom odbornika i članstvom u organima upravljanja javnih službi čiji je osnivač opština.

Lica iz stava 1 ovog člana ne mogu biti angažovana od javnih službi, pravnih i fizičkih lica za obavljanje bilo kojih poslova koji su povezani sa poslovima organa lokalne samouprave i u funkciji su ostvarivanja njihovih prava i interesa pred lokalnim organima.

 

 

 

VI  MJESNA SAMOUPRAVA

 

Mjesne zajednice

 

 

Član 88

 

Na području opštine osnivaju se  mjesne zajednice kao oblik neposrednog odlučivanja i učestvovanja građana u odlučivanju o poslovima od interesa za lokalno stanovništvo u skladu sa zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Skupštine opštine.

Odlukom Skupštine opštine uredit  će se uslovi za osnivanje , poslovi , organi i postupak izbora organizacija i rad organa ,  način odlučivanja, finansiranja i druga pitanja od značaja  za rad mjesne zajednice.

Skupština može, kad je to neophodno radi ostvarivanja prava građana, privremeno do samoorganizovanja obrazovati mjesne zajednice.

Mjesna zajednica stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar mjesnih zajednica.

 

 

Član 89

 

U mjesnoj zajednici građani odlučuju o pitanjima od neposrednog i zajedničkog interesa za građane sa tog područja a naročito :

daju predloge i učestvuju u pripremi razvojnih programa i donošenju višegodišnjih investicionih planova opštine o izgradnji javne infrastrukture  i  izvođenju komunalnih investicija i u nadzoru nad izvršenim radovima,

učestvuje kod pripreme programa snadbijevanja vodom na seoskom području,

daju predloge za sanaciju deponija komunalnog odpada i učestvuje u njihovoj sanaciji,

daju predloge za uređenje i uljepšavanje prostora , uređenje i uljepšavanje šetališta i učestvuju u tome ,

daju inicijative za dodatno uređenje saobraćaja (saobraćajna signalizacija , uređenje prilaza i dr.) ,

podnose inicijative za promjenu prostornih i urbanističkih planova ,

obavještavaju nadležni organ opštine s problemima i potrebama stanovnika mjesne  zajednice u oblasti uređenja prostora i zaštite životne sredine ,

učestvuju u organizovanju  kulturnih , sportskih i drugih  manifestacija,

učestvuju u izgradnji , održavanjiu i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva ,

učestvuju u upravljanju , izgradnji,održavanju i taštitu seoskih vodovoda , groblja i drugih komunalnih objekata ,

podnose inicijative za rješavanje socijalnih potreba stanovnika,

učestvuju  u zaštiti i spasavanju od elementarnih nepogoda ,

podnose predloge i inicijative i u drugim oblastima života i rada od interesa za lokalno stanovništvo.

 

Član 90

 

Sredstva za zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva u mjesnoj zajednici, obezbjeđuju se u skladu sa zakonom i odlukom o mjesnim zajednicama.

 

 

Mjesni  centar

 

Član 91

 

Radi ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa gradjana u oblastima iz člana 89 Statuta, više teritorijalno povezanih, razvojno i ekonomski upućenih mjesnih zajednica mogu osnovati Mjesni centar.

Inicijativu za osnivanje Mjesnog centra može pokrenuti Savjet jedne ili više teritorijalno povezanih, razvojno i ekonomski međusobno upućenih mjesnih zajednica.

Inicijativa za osnivanje Mjesnog centra sadrži: naziv i sjedište, razloge za osnivanje, način finansiranja, kao i druga pitanja od značaja za rad Mjesnog centra.

 

 

Član 92

 

Mjesni centar  osniva se odlukom Skupštine opštine.

Odluka o osnivanju Mjesnog centra sadži:

- naziv i sjedište,

-  organe Mjesnog centra,

-  vrstu, obim i način obavljanja poslova,

-  način finansiranja,

-  odgovornost za vršenje poslova,

-  javnost rada,

- način predstavljanja i zastupanja mjesnog centra do izbora organa Mjesnog

centra,

- druga pitanja od značaja za rad Mjesnog centra.

 

 

 

Član 93

 

Organi Mjesnog centra su:

Savjet Mjesnog centra i predsjednik Savjeta Mjesnog centra.

Savjet Mjesnog centra broji najmanje 7 a najviše 11 članova, što se utvrđuje odlukom Skupštine o osnivanju Mjesnog centra.

U Savjet Mjesnog centra svaka mjesna zajednica koja je ušla u sastav Mjesnog centra ima najmanje po jednog predstavnika.

Članove Savjeta Mjesnog centra biraju i razrješavaju savjeti mjesnih zajednica sa područja za koje se osniva Mjesni centar.

 

Član 94

 

Savjet Mjesnog centra ima predsjednika, koji predstavlja Mjesni centar, predsjedava sjednicama Savjeta i koordinira realizaciju utvrđenih planova i programa.

Predsjednika Savjeta Mjesnog centra bira Savjet iz reda svojih članova.

Na pitanja koja se tiču postupka, načina izbora i razrješenja članova Savjeta Mjesnog centra i predsjednika Savjeta Mjesnog centra, shodno se primjenjuju odredbe propisa o mjesnim zajednicama.

 

Član 95

 

Savjet Mjesnog centra ima sekretara.

Sekretara Mjesnog centra imenuje Savjet Mjesnog centra.

Savjet Mjesnog centra može da obrazuje stručnu službu za vršenje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Mjesnog centra.

Stručnom službom rukovodi sekretar Mjesnog centra.

 

 

Član 96

 

Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti državne i lokalne uprave, a naročito kad se tiču ostvarivanja prava, potreba i obaveza građana, organi lokalne i državne  uprave mogu organizovati rad u Mjesnom centru, u skladu sa zakonom.

 

Član 97

 

Mjesni centar se upisije u registar.

Registar iz stava 1 ovog člana vodi nadležni opštinski organ.

Upisom u registar Mjesni centar stiče svojstvo pravnog lica.

 

 

 

VII  UČEŠĆE GRAĐANA

 

Član 98

 

Građani na teritoriji opštine mogu neposredno učestvovati u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i zajedničkog interesa.

Građani neposredno učestvuju u izjašnjavanju i odlučivanju: inicijativom, građanskom incijativom, na zboru građana, referendumom, peticijom, predlogom i građanskom žalbom.

 

 

Inicijativa

 

Član 99

 

Građani imaju pravo da pokrenu incijativu pred nadležnim organima radi razmatranja i odlučivanja o određenim pitanjima od interesa za lokalno stanovništvo u skladu sa zakonom.

 

 

Građanska inicijativa

 

Član 100

 

Građani mogu  organima opštine  uputiti građansku inicijativu za donošenje ili promjenu akta kojim se uređuju značajna pitanja iz njene nadležnosti .

Građanska inicijativa se može pokrenuti o pitanjima: planiranja i uređenja prostora, zaštite životne sredine, komunalne djelatnosti, poreza, naknada i taksi, kulture i sporta i drugim značajnim pitanjima iz nadležnosti  opštine.

 

 

Član 101

 

Građansku inicijativu može podnijeti najmanje 3 % birača upisanih u birački spisak opštine , prema podacima o broju birača sa poslednjih izbora.

Građanska inicijativa mora biti svojeručno potpisana od strane podnosilaca sa podacima: puno ime i prezime, jedinstveni matični broj gradjana i adresa stanovanja.

Građanska inicijativa koja ne sadrži sve elemente iz stava 1. i  2. ovog člana smatraće se nepotpunom i biće vraćena podnosiocima na dopunu.

 

Član 102

 

Organ opštine  kome je upućena građanska inicijativa dostaviće inicijativu nadležnom organu lokalne uprave i radnom tijelu Skupštine radi davanja mišljenja.

Organi i radno tijelo iz stava 1 ovog člana dužni su da daju mišljenje u roku od 15 dana od dana dostavljanja inicijative.

 

Član 103

 

Skupština je dužna da se o građanskoj inicijativi izjasni na prvoj narednoj sjednici po dobijanju mišljenja.

Kad Skupština prihvati građansku inicijativu zadužiće nadležni organ  lokalne uprave da u roku od 60 dana pripremi predlog akta za uređenje pitanja koje je predmet inicijative.

U izradi akta organ  iz predhodnog stava je dužan da omogući učešće predstavniku podnosioca građanske inicijative.

Ako nadležni organ ne prihvati građansku inicijativu, o pitanju o kojem se pokrenula građanska inicijativa može se raspisati referendum koji će se održati u roku od 90 dana od dana donošenja odluke.

 

 

Zbor građana

 

Član 104

 

Zbor građana saziva nadležni organ mjesne zajednice po sopstvenoj inicijativi ili na predlog najmanje 1 % građana sa područja za koje se organizuje zbor.

Zbor građana može sazvati predjednik Skupštine i predsjednik Opštine radi dobijanja mišljenja građana o pojednim pitanjima od lokalnog interesa, kao i odbornik u Skupštini opštine koji je upisan u birački spisak područja za koje se organizuje zbor, radi pribavljanja mišljenja o određenom pitanju od strane građana.

Zbor građana saziva se javnim upućivanjem poziva najmanje 7 dana prije dana održavanja zbora.

Poziv se objavljuje u sredstvima informisanja, kao i ističe na oglasnoj tabli mjesne zajednice i Skupštine opštine, javnim objektima, drugim oglasnim mjestima, ulaznim vratima stambenih zgrada i na drugi pogodan način.

 

 

 

Član 105

 

Zahtjev za sazivanje zbora građana mora sadržati u pisanoj formi obrazložen predlog pitanja koje zbor treba da razmatra.

Ukoliko zahtjev za sazivanje zbora podnose građani zahtjev mora sadržati: ime i prezime građanina, adresu i svojeručni potpis.

 

Član 106

 

Ako su ispunjeni uslovi za sazivanje zbora, zbor će biti sazvan najranije u roku od 8 dana, odnosno najkasnije u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva.

 

Član 107

 

Za rad zbora građana potrebno je prisustvo  najmanje 3% građana sa područja za koje se zbor saziva.

Zbor građana odlučuje većinom glasova prisutnih.

 

Član 108

 

Građani na zboru:

daju predloge organima opštine  u vezi sa pripremom programa i planova razvoja opštine, planom uredjenja prostora, zaštitom i unapredjenjem životne sredine,

razmatraju inicijative i predloge za osnivanje mjesnih zajednica i promjenu granica mjesnih zajednica

druga pitanja od značaja za lokalno stanovništvo u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Skupštine.

 

Član 109

 

Zahtjeve, predloge, inicijative, stavove i mišljenja zbora građana nadležni organi opštine su dužni da u roku od 60 dana razmotre i o njima obavijeste građane.

 

 

 

Član 110

 

Druga pitanja u vezi sa sazivanjem, načinom rada i odlučivanjem na zboru  koja nijesu uređena ovim Statuom urediće se odlukom Skupštine opštine.

 

Referendum

 

Član 111

 

Radi izjašnjavanja građana o određenim pitanjima iz nadležnosti opštine može se raspisati referendum za teritoriju opštine (opštinski referendum) ili za dio teritorije opštine (mjesni referendum)

 

 

Član 112

 

Opštinski referendum  raspisuje se u slučajevima predviđenim zakonom.

Opštinski referendum se može raspisati radi prethodnog izjašnjavanja građana: o uvođenju samodoprinosa, odlučivanju o  pitanjima  pokrenutim građanskom inicijativom koja nije prihvaćena od strane Skupštine, kao i o drugim pitanjima od posebnog značaja iz nadležnosti opštine o kojima Skupština ima pravo da donosi odluke.

 

Član 113

 

Predlog za raspisivanje opštinskog referenduma mogu podnijeti predsjednik Opštine, najmanje jedna trećina  odbornika i 5 % birača upisanih u birački spisak opštine, prema  podacima o broju birača  sa poslednjih izb

Član 114

 

Mjesni referendum se može raspisati radi prethodnog izjašnajvanja građana o pitanjima od neposrednog interesa za građane sa teritorije za koju se referendum raspisuje, a naročito :

o uvođenju mjesnog samodoprinosa

o izgradnji  objekata infrastrukture  za to područje  i drugim pitanjima od interesa građana sa tog područja .

Odluku o raspisivanju mjesnog referenduma donosi Skupština opštine na predlog najmanje 20% birača sa područja teritorije opštine za koji se traži raspisivanje referenduma .

 

Član 115

 

Postupak raspisivanja i sprovođenja referenduma sprovodi se u skladu sa zakonom, ovim Statuom i odlukom o njegovom raspisivanju.

 

Samodoprinos

 

Član 116

 

Odluku o uvođenju samodoprinosa , kao izvora javnog prihoda, donose građani neposredno  tajnim glasanjem u skladu sa zakonom .

Odluka se smatra donijetom kada se za nju izjasni većina od ukupnog broja građana koji imaju biračko pravo i prebivalište na teritoriji na kojoj se sredstva prikupljaju , kao i građani koji nemaju biračko pravo i prebivalište na području na kome se sredstva prikupljaju ako na tom području imaju nepokretnu imovinu (lokalno stanovništvo), a sredstvima se poboljšavaju uslovi korišćenja te imovine.

 

Član 117

 

O obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana odlučuje Skupština većinom glasova od ukupnog broja odbornika .

 

Član 118

 

Inicijativu za donošenje odluke o samodoprinosu mogu podnijeti najmanje jedna trećina od ukupnog broja odbornika ili  najmanje 20 % od ukupnog broja birača na teritoriji za koju se odluka donosi .

Uz inicijativu za uvođenje samodoprinosa,  podnosi se program kojim se utvrđuju izvori, namjena i način obezbjeđivanja ukupnih finansijskih sredstava za realizaciju samodoprinosa .

Predlog odluke o samodoprinosu donosi skupština većinom glasova od ukupnog broja odbornika .

Odlukom o uvođenju samodoprinosa, utvrđuje se : namjena, područje, vrijeme za koje se uvodi samodoprinos,ukupni iznos sredstava koja se prikupljaju , obveznik samodoprinosa, lica koja se oslobadjaju obaveze, visina samodoprinosa (osnovica proporcionalna stopa i dr.), način obračunavanja i ostvarivanja nadzora građana nad  namjenskim korišćenjem sredstava i druga pitanja  od značaja za uvođenje samodoprinosa.

 

 

 

Drugi oblici izjašnjavanja građana

 

 

Član 119

 

Građani imaju pravo da podnesu peticiju, predlog i građansku žalbu organima opštine, kao i da od organa traže obavještenja iz njihovog djelokruga.

Građanska žalba ili peticija podnosi se u pisanoj formi Skupštini opštine ili predsjedniku Opštine i mora biti uredno potpisana.

 

Član 120

 

Organ kome je  građanska žalba-peticija-predlog upućen, dužan je da istu razmotri i donese odluku ili da u slučaju nenadležnosti istu proslijedi nadležnom organu, o čemu je dužan obavijestiti podnosioca.

Nadležni organ dužan je donijeti odluku, odnosno dati obavještenje u najkraćem mogućem roku ali ne dužem od 30 dana i o tome pismeno obavijesti podnosioca.

 

Član 121

 

Skupština opštine će posebnom odlukom urediti način i postupak učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova.

 

Član 122

 

Za donošenje Statuta, programa razvoja opštine, prostornih i urbanističkih planova, budžeta i opštih akata kojima se utvrđuju prava i obaveze građana sprovodi se javna rasprava.

Javna rasprava se sprovodi i povodom drugih akata kojima se odlučuje o pitanjima od značaja za lokalno stanovništvo u skladu sa posebnom odlukom skupštine.

 

VIII  ODNOSI I SARADNJA

 

Odnos organa opštine i gradjana

 

 

Član 123

 

Organi Opštine obavezni su da obezbijede ostvarivanje prava i dužnosti lokalnog stanovništva na zakonit i efikasan način uz poštovanje ličnosti i dostojanstva građanina.

Odbornici, lokalni funkcioneri, službenici i namještenici obavezni su da se pridržavaju etičkog kodeksa.

Za postupanje u upravnim stvarima organi lokalne uprave su obavezni da  javno istaknu standarde postupanja u skladu sa zakonom i odlukom kojom se uređuje organizacija i rad organa lokalne uprave i javnih službi.

 

Član 124

 

U cilju stvaranja uslova za potpunije i efikasnije obavljanje poslova iz nadležnosti lokalne uprave, posebno u odnosu na ostvarivanje prava građana, organi lokalne uprave mogu organizovati rad u mjesnim zajednicama.

Poslove iz stava 1 ovog člana, način i mjesto njihovog vršenja odrediće predsjednik opštine.

 

Odnos organa opštine i nevladinih organizacija

 

Član 125

 

U cilju afirmisanja otvorenog i demokratskog društva organi lokalne samouprave sarađuju sa nevladinim organizacijama.

U cilju ostvarenja saradnje na način utvrđen zakonom organi opštine će obezbijediti da radne verzije, nacrti i predlozi opštih akata, planova i programa razvoja i izvještaja o radu organa i javnih službi blagovremeno učine dostupnim nevladinim organizacijama putem internet prezentacije upoznavanjem sa sadržajem, uvidom u materijal kod nadležnog organa zaduženog za nevladin sektor i na drugi način utvrdjen posebnom Odlukom Skupštine.

U cilju institucionalizovanja saradnje opštinskih organa i nevladinih organizacija Skupština opštine će osnovati Savjet za saradnju sa nevladinim organizacijama kao radno tijelo Skupštine, radi unapređenja i ostvarivanja saradnje opštine i nevladinog sektora.

 

 

Član 126

 

Pored oblika saradnje utvrđenih zakonom predsjednik Skupštine opštine će omogućiti predstavniku nevladine organizacije učešće u radu Skupštine po određenom pitanju za koje nevladine organizacije iskažu interes, bez prava odlučivanja (prazna stolica).

Postupak i način učešća predstavnika nevladine organizacije  u radu Skupštine bliže će se urediti Poslovnikom o radu Skupštine .

 

 

Član 127

 

Predsjednik Skupštine opštine će najmanje dva puta godišnje organizovati radni sastanak predsjednika klubova odbornika i predstavnika nevladinih organizacija u cilju unapređenja dalje saradnje.

Predsjednik Opštine će najmanje dva puta godišnje organizovati radni sastanak glavnog administratora, stariješina organa i javnih službi i predstavnika NVO sektora u cilju razmatranja dostignutog stepena i unapređenja dalje saradnje.

 

 

Odnos organa opštine i državnih organa i javnih službi

 

Član 128

 

Odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi  kojima se uređuju pitanja odnosa organa lokalne samouprave i javnih službi i odnosa organa lokalne samouprave i državnih organa neposredno se primjenjuju.

 

 

Medjuopštinska saradnja

 

Član 129

 

Opština  ostvaruje saradnju sa drugim gradovima i opštinama u zemlji i inostranstvu u oblastima od zajedničkog interesa u skladu sa Ustavom i zakonom .

Odluku o saradnji iz stava 1  ovog člana donosi Skupština opštine.

 

 

IX  JAVNOST I TRANSPARENTNOST RADA

 

Član 130

 

Pored načina utvrđenih zakonom javnost i transparentnost rada organa opštine i javnih službi obezbjeđuju se:

-     slobodnim pristupom informacijama u skladu sa zakonom,

informisanjem javnosti,

objavljivanjem izvještaja organa opštine i javnih službi u sredstvima javnog informisanja ili na drugi način,

izdavanjem publikacija o radu organa iz njihovog djelokruga rada koji su od neposrednog interesa za građane.

Način i postupak ostvarivanja javnosti i transparentnost iz stava 1 ovog člana bliže se uređuje Poslovnikom Skupštine.

 

Član 131

 

U cilju obezbjeđivanja javnosti i transparentnosti rada organa opštine i javnih službi, predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine i glavni administrator dužni su da najmanje jedanput u tri mjeseca putem lokalnih medija ili na drugi pogodan način ,  informišu građane o aktivnostima organa u proteklom i planiranim aktivnostima u narednom periodu.

 

 

 

X SAVJET ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Član 132

 

Skupština osniva Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave radi ostvarivanja demokratskog uticaja građana na unapređenje lokalne samouprave .

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave ima predsjednika i 6 članova , koji se biraju iz reda građana i stručnjaka u oblastima od značaja za lokalnu samoupravu .

 

 

Član 133

 

Za člana Savjeta ne mogu biti birani:

poslanici i odbornici,

lokalni funkcioneri, starješine organa lokalne uprave i rukovodioci javnih službi čiji je osnivač opština,

izabrana , imenovana i postavljena lica u Vladi Crne Gore i organima državne uprave,

funkcioneri političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništava, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri),

osobe koje su pravosnažno osuđene za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare ili krađe, bez obzira na izrečenu sankciju ili su pravosnažno osuđene za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 (šest) mjeseci.

 

Član 134

 

Savjet ima pravo da državnim organima, organima lokalne samouprave i javnim službama podnosti predloge za unapređenje i razvoj lokalne samouprave, podizanje nivoa kvaliteta javnih usluga, zaštitu Ustavom i zakonom utvrđenih prava i dužnosti opštine , zaštitu sloboda i prava lokalnog stanovništva.

U izvršavanju svoje funkcije Savjet ima pravo da od državnih organa, organa opštine i javnih službi čiji je osnivač opština, traži informacije o pitanjima iz njihove nadležnosti.

Organi i službe iz stava 1 i 2 ovog člana dužni su da se izjasne o zahtjevima i predlozima Savjeta u primjerenom roku, a najduže u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva, predloga.

 

Član 135

 

Način izbora i rada Savjeta i druga pitanja od značaja za njegov rad bliže se uređuju odlukom o osnivanju Savjeta.

 

XI  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 136

 

Postupak za izmjene i dopune Statuta pokreće se predlogom Odluke za izmjenu i dopunu Statuta.

Predlog iz stava 1 ovog člana može pokrenuti najmanje jedna trećina odbornika, predsjednik Opštine i  najmanje  1000 građana u skladu sa ovim Statutom.

 

 

Član 137

 

O donošenju Statuta ili izmjena i dopuna Statuta Skupština odlučuje većinom glasova ukupnog broja odbornika.

 

Član 138

 

Propisi i drugi akti čija obaveza donošenja i usklađivanja proizilazi iz ovog Statuta, donijeće se u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

 

Član 139

 

Predsjednik Opštine izabran u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06) i Zakonom o izboru predsjednika opštine („Sl.list RCG br. 42/03“), nastaviće da obavlja funkciju do isteka mandata.

Nakon isteka mandata predsjednika Opštine iz stava 1 ovog člana, Skupština bira predsjednika Opštine čiji mandat traje do isteka mandata Skupštine.

 

 

Član 140

 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut opštine Bijelo Polje “Sl.list RCG” -opštinski propisi br. 24/93.

 

 

Član 141

 

Prečišćen tekst Statuta opštine Bijelo Polje objavit će se u “Službenom listu CG “-opštinski propisi.