OPŠTINA BIJELO POLJE

Komisija za  raspodjelu sredstava  nevladinim organizacijama  na osnovu čl. 4., 5.i 8 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama / Sl, list CG - Opštinski propisi br 34/11 ) raspisuje

J A V N I     K O N K U R S

za raspodjelu    sredstava  za projekte nevladinih organizacija  za  2015 godinu

1.Predmet konkursa je raspodjela sredstava nevladinim organizacijama čiji su projekti kandidovani za finansiranje iz budžeta opštine Bijelo Polje i realizuju se u potpunosti , ili djelom na teritoriji Opštine Bijelo Polje ,a  kojima se  naročito­:

- odezbjedjuje raznovrsnost  viši nivo i kvalitet usluga u oblasti socijalne i dječije zaštite , zaštite prava lica sa invaliditetom i drugih oblika zaštite

gdje prednost imaju prioriteti definisani lokalnim akcionim planom za djecu, lokalnim akcionim planom za mlade,  lokalnim akcionim planom za socijalnu inkluziju, lokalnim akcionim planom za osobe sa invaliditetom , lokalnim akcionim planom  za integraciju Roma i lokalnim akcionim planom za postizanje rodne ravnopravnosti

- doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala ,tradicije i kulturne posebnosti opštine ,podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja kulturne baštine ;

-doprinosi razvoju lokalne demokratije

-unapredjivanju rada organa lokalne uprave, ostvarianju principa transparentnosti i odgovornosti u radu organa;

-podstiče ekonomski razvoj opštine,

-doprinosi očuvanju sela i podstiče ruralni razvoj;

-doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja;

 

2.Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja Konkursa registrovane u   Crnoj Gori sa sjedištem u Bijelom Polju .

3.Minimalan  iznos  sredstava koji se dodjeljuje  za projekat nevladinoj organizaciji, ne  može biti manji od 80% od traženog iznosa za finansiranje tog projekta.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredtava za projekat nevladinoj organizaciji, ne može iznositi više od 20% od ukupnog iznosa predvidjenog Budžetom Opštine za finansiranje projekata nevladinih organizacija osim, izuzetno, kada se radi o posebno zančajnom i kvalitetnom projektu.

4.Raspodjelu sredstava vrši Komisija za saradnju sa nevladinim organizacijama i raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama (u daljem tekstu:Komisija ) , koju je imenovao   Predsjednik Opštine , u sastavu:

 

1.     Tufik Bojadžić,predsjednik

2.     Vesna Minić , član

3.     Vesna Vujisić, član

4.     Kevera Dizdarević , član

5.     Jelena Vojnović , član

6.     Suad Pilica, član

7.     Velizar Božović,   član

 

5.Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs u roku od 30 dana od dana njegovog objavljivanja.

5.1.Forma projekta dostupna je na adresi www.bijelopolje.co.me,  na  linku - saradnja sa nevladinim organizacijama

5.2.Prijava se podnosi Komisiji  i predaje u pisarnicu-odnosno u gradjanskom birou OpštineBijelo Polje

5.3.Uz prijavu u zapečaćenoj koverti se  prilaže:

-  dokaz da je nevladina organizacija registrovana u Crnoj Gori i da ima sjedište u Opštini;

- kratak opis nevladine  organizacije sa podacima o predhodno realizovanim  projektima

- projekat ili program sa kojim nevladina organizacija konkuriše za dodjelu sredstava

- garanciju (izjavu ovlašćenog lica za za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da od drugog donatora nije dobila sredstva ili dio sredstavaa za realizaciju  projekta  koji kandiduje

- izjavu da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u predhodnom periodu ili u vrijeme predaje na Konkurs opštine;

Nevladina organizacija može uz navedenu dokumentaciju podnijeti preporuke eksperata ili drugu relevantnu dokumentaciju;

5.4 Projekat treba da sadrži :

-  naziv projekta

-  naziv nevladine  organizacije (adresa , tel/fax i

e-mail)

-  oblast na koju se odnosi projekat i opis konkretnog problema koji se rešava realizaciom projekta,

-  ciljeve projekta  ( na koji način projekat doprinosi rješavanju problema ).

-  detaljan opis projekta ( opisati po segmentima i po mogućnosti kvantifikovati sve projektne ili programske aktivnosti i dinamiku realizacije projekta sa eventualno potrebno propratnom dokumentacijom  skice, planovi, crteži, fotografije, kompjuterske simulacije,  cd prezentacija i slično).

-  budžet projekta (detalno razradjen po stavkama, kao i ukupan iznos sredstava koja se potražuju

-  način praćenja projekta

-  ovlašćeno (odgovorno) lice za realizaciju projekta ( ime i prezime, kontakt adresa, telefon e-mail), i

-  broj žiro  računa nevladine organizacije

5.5. Radi postizanja jednakih uslova za sve učesnike    Konkursa , a u skladu sa čl. 13 Odluke o kriterijumima , načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama  kao i metodološkog postupka ,propisan je Obrazac za   prijavu projekta koji se sastoji iz tri dijela i koji popunjavaju , ovlašćeni službenik pisarnice  - arhive , ovlašćeno lice iz nevladine organizacije i Komisija prilikom odlučivanja.

5.6. Radi jednostavnijeg koncipiranja projekta, nevladine     organizacije treba da koriste   formu projekta   ( objavljenu na sajtu www.bijelopolje.co.me)

5.7. Komisija odredjuje  srijedu 22.04.2015. godine , kao "Dan otvorenih vrata" na kojem će informisati nevladine organizacije o pitanjima od značaja za učešće na Konkursu.  "Dan otvorenih vrata"održaće se u sali Opštine Bijelo Polje  sa početkom u 12 časova .

5.8. Informacije o svim pitanjima od značaja za  Konkurs     mogu se      dobiti svakog radnog dana od 12-14 časova na telefon 067-254-451    ( kontakt osoba Šćekić Ivana  -sekretar Komisije)

5.9. Komisija je dužna da donese Odluku o raspodjeli  sredstava nevladinim organizacijama  u roku od 30 dana od dana  zatvaranja  Konkursa.

6.    Odluka o raspodjeli   sredstava dostavlja se učesnicima konkursa, objavljuje se na web sajtu opštine , i preko lokalnog emitera.

7.1.  Nakon donošenja Odluke  o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i njenog   javnog objavljivanja, Predsjednik Opštine  sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva, u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke, zaključuje Ugovor kojim se definiše dinamika uplate sredstava i uredjuju medjusobna prava i obaveze po osnovu rada na realizaciji Projekta.

8.   Konkurs za raspodjelu sredstava je otvoren 30 dana od dana njegovog objavljivanja.

 

 

Broj:_______

U Bijelom Polju 16.04.2015 godine

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE,

Tufik Bojadžić

 


 

Obrazac za prijavu projekta NVO-a za finansiranje od strane Opštine Bijelo Polje u 2015 godini možete preuzeti ovdje...doc