CRNA GORA
OPŠTINA BIJELO POLJE
JU Centar za sport i rekreaciju
Bijelo Polje
Broj: 61/19
Bijelo Polje, 04.03.2019.godine.

 

Na osnovu stava 4, član 116 i stava 2, člana 117  Zakona o sportu Crne Gore („Sl.list CG“, br. 44/18, ), člana  7, 8 i 11 Odluka o finansiranju sporta Bijelog Polja (br.20/19, god), direktor JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje raspisuje:

 

J A V N I  K O N K U R S

za sufinansiranje Programa rada sportskih organizacija za 2019 godinu

 

-Predmet Konkursa je raspodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Opštine Bijelo Polje sportskim organizacijama registrovanim na teritoriji opštine Bijelo Polje.

Sredstva predviđena Budžetom opštine,JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje za 2019. godine za sufinansiranje  programa rada sportskih organizacija, u iznosu od 340.000,00€ biće raspoređena na osnovu Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava  sportskim organizacijama,

Pravo učešća na Konkursu imaju sportske organizacije koje ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija u skladu sa novim  Zakonom o sportu  Crne Gore („Sl.list CG“,br. 44/18, ), i Odluke o finansiranju sporta Bijelog   Polja(br.20/19 god).
 • Da ima sjedište na teritoriji opštine Bijelo Polje
 • Statut sportske organizacije
 • Da se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstven sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza.
 • Da nema blokadu poslovnog računa i poreske dugove.
 • Sportske organizacije koje su dobile finansijska sredstva za 2018.godinu dužni su dostaviti izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2018 godinu sa pratećom dokumentacijom o utrošenim sredstvima ovjeren od Skupštine kluba. Ukoliko isti ne dostave neće imati prava učešća na Konkursu za 2019.godinu.
 • Plan i program rada sa finansijskim planom za 2019 godinu.
 • Prijavni obrazac – sa pratećom dokumentacijom ovjerenom kod matičnih Saveza,

formu za popunjavanje programa rada sportska organizacija može podići u kancelarijama JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje ili  sa web sajta Opštine Bijelo Polje.

 • Izjava ovlašćenog lica o istinitosti podataka.

 

Shodno članu 8 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava, vrednovanje programa rada sportskih organizacija vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Status sporta na nacionalnom nivou
 • Vrednovanje olimpijskog sporta,paraolimpijskog sporta i sportova koje priznaje MOK.
 • Društveni značaj i tradicija sportske organizacije
 • Rang takmičenja
 • Postignuti rezultati u predhodnoj sezoni
 • Broj takmičarskih ekipa u redovnom sistemu takmičenja,broj registrovanih sportista svih uzrasta i masovnosti
 • Ekipni i pojedinačni sport     
 • Organizacija državnih i međunarodnih takmičenja,učešće klubova na međunarodnim takmičenjima
 • Ravnopravno angažovanje muškaraca i žena
 • Stručni kadar
 • Aktivno angažovanje osoba sa invaliditetom
 • Prioritet za opštinu Bijelo Polje imaju fudbal i košarka

 

-Prijava na Konkurs sa svim traženim uslovima dostavlja se u zatvorenoj koverti u prostorijama Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje.

-Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja(dnevnim novinama „Dan“ i na web sajtu opštine Bijelo Polje).

-Neblagovremene, nezapečaćene i nekompletne prijave neće se uzeti u razmatranje.

-Za sve dodatne informacije možete se obratiti u prostorijama JU Centar za sport i rekreaciju u vremenu od 07-15 časova.

 

 

 

DOSTAVLJENO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

opština Bijelo Polje                                                                          

dnevni list „Dan“

arhiva

 DIREKTOR, 

            Maslovarić Marko

 

 


Formular za Sufinansiranje programa rada sportskih organizacija  za 2019.godinu možete preuzeti ovdje ... pdf

Zahtjev za Sufinansiranje programa rada sportskih organizacija  za 2019.godinu možete preuzeti ovdje ... pdf