Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“ , br. 75/18 ), Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je DOO „Eko Meso“  iz Bijelog Polja, doneseno rješenje o izradi elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta za preradu mesa i mesnih prerađevina, na dijelu urbanističkih parcela UP23 i UP 24 u zahvatu Izmjena i dopu DUP-a Industrijske zone i područja terminala opštine Bijelo Polje, koju čini kat.parcele br. 10/1, 10/2, 9/1 i dio kat parcele 11/1 KO Bijelo Polje,  opština Bijelo Polje.

  U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da će se izradom elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje, funkcionisanja, kao i u slučaju akcidentne situacije.

Nosilac projekta, može, shodno odredbama člana 15 ovog Zakona, podnijeti Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Shodno odredbama člana 17 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, nosilac projekta, je dužan, podnijeti Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u roku od dvije godine od dana prijema Rješenja o izradi elaborate procjene uticaja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izdavanju rješenja.

   

Ovlašćeno službeno lice

Danijela Lazarević    

    

                                        SEKRETAR

            Jasmin Ćorović