Na osnovu člana 4. stav 1 zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti (sl.rcg.29/07) Uprava za nekretnine donijela je srednjoročni program radova na premjeru i izradi katastra nepokretnosti za period 2015-2020 godina.

Cilj Uprave za nekretnine je da u narednom periodu, korak po korak, uspostavi katastar nepokretnosti za cijelu teritoriju Crne Gore.Prema programu u 2019. godini, između ostalog, vršiće se obilježavanje i snimanje dijela opštine Bijelo Polje i to u sljedećim katastarskim opštinama:

Dobrakovo, Gubavac, Metanjac, Nedakuse, Njegnjevo, Potkrajci, Rasovo, Resnik, Unevina, Voljevac.

Obilježavanje i fotosignalisanje granica posjeda će se izvršavati u periodu od 15.03. 2019 - 10. 04. 2019. godine.

POZIVAMO SVE VLASNIKE KOJI IMAJU IMOVINU U NAVEDENIM KATASTARSKIM OPŠTINAMA DA IZVRŠE OBILJEŽAVANJE SVOJE IMOVINE DO 10. 04. 2019. GODINE.

Za obilježavanje nepokretnosti vlasnik mora obaviti razgraničenje i fotosignalisanje i raščišćavanje okolnog drveća i rastinja kako bi se obezbijedila potrebna vidljivost signala iz aviona.

Razgraničenje:

1. Prije početka snimanja detalja svi vlasnici, odnosno imaoci prava korišćenja na nepokretnostima obavezni su da o svom trošku

izvrše razgraničenje parcela koje koriste i da granice obilježe trajnim graničnim biljegama.

2. Granice katastarskih parcela pod javnim objektima (putevi, željeznice, parkovi itd.) treba da obilježe (razgraniče) oni subjekti

koji se o njima staraju (javna, državna ili privatna preduzeća).

3. Granične biljege treba postaviti na svim prelomnim tačkama linije parcele. Biljege moraju biti betonske, ili od prirodnog kamena,

ili na prirodnoj stijeni ili metalne.

FOTOSIGNALISANJE:

1. Prije snimanja detalja aerofotogrametrijskom metodom, saglasno Zakonu i Projektu, svi vlasnici, odnosno imaoci prava ko-

rišćenja na nepokretnostima obavezni su da o svom trošku izvrše fotosignalisanje graničnih tačaka svojih nepokretnosti (zemljišta i infrastrukturnih objekata).

2. Granične biljege (detaljne tačke) fotosignališu se fotosignalima kvadratnog oblika. Najmanja dozvoljena stranica kvadrata fo-

tosignala je 30cm. Fotosignali moraju biti postavljeni čvrsto, u približno hoizontalan položaj i centar fotosignala se mora nalaziti u vertikali detaljne tačke, (centra granične biljege).

3. Fotosignali moraju biti dobro vidljivi iz vazduha, oštrih ivica i kontrasne boje u odnosu na okolinu.

OBILJEŽAVANJE SVOJE NEPOKRETNOSTI POTREBNO JE OBAVITI BRZO I POTPUNO DO 10.04. 2019. GODINE. AEROFOTOGRAMETRIJSKO SNIMANJE PODRUČJA PREMJERA ZAVRŠIĆE SE 11.04.2019. GODINE.

PREMA ČLANU 36. ZAKONA O DRŽAVOM PREMJERU I KATASTRU NEPOKRETNOSTI AKO IMALAC NE OBILJEŽI VIDNIM I TRAJNIM BILJEGAMA GRANICE ILI OBILJEŽAVANJE NEPRAVILNO IZVRŠI, MOŽE SE DOGODITI DA ORGAN UPRAVE IZVRŠI UPIS DRŽAVNE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI.

Informacije na telefon:

020 444 001,

067 615 594 i

067 256 438

Uprava za nekretnine

Dragan Kovačević direktor