Opština Bijelo Polje, na osnovu člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG’’ br.21/09) , člana 16 stav 1 Odluke o privremenim objektima (,,Sl.list CG’’-opštinski propisi br.22/09,36/10) i čl.4,5 i 7 Odluke o visini naknade za ustupanje građevinskog zemljišta na privremeno korišćenje ("Sl. list RCG - opštinski propisi", br. 05/02, 06/05 ) objavljuje: 

JAVNI POZIV
ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 

 

            Opština Bijelo Polje objavljuje javni poziv (prikupljanje ponuda) za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu opštine na područiju prostornog plana posebne namjene, za potrebe postavljanja objekata privremenog karaktera.

            U zakup se daju slijedeće parcele:

1.       kat.parcela br.190 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 42,00 m2 u Ul.Limskoj , Bijelo Polje.

      Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi  2.02 €/m² mjesečno.

2.       kat.parcela br.1117/1 upisana u LN br.3533 KO Bijelo Polje, površine 6,00 m2 u ul.Tršovoj, Bijelo Polje.

      Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 4.16 €/m² -mjesečno

3.       kat.parcela br.1930 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 30,00m2 u ul.Mojkovačkoj , Bijelo Polje.

      Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 2.02 €/m² mjesečno

4.       kat.parcela br.1677 upisana u LN br.1001 KO Bijelo Polje, površine 28,00m2 u ul.Šukrije Međedovića , Bijelo Polje.

      Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   2.92€/m² -mjesečno

5.       kat.parcela br.1388 upisana u LN br.3035 KO Bijelo Polje, površine 45,00 m2 u ul.N.merdovića, Bijelo Polje.

      Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi  2.02€/m² mjesečno

            Zemljište se daje u zakup na period od jedne godine.

            Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su:

            -najveća ponuđena cijena..........................................................80 bodova

            -vrijeme korišćenja parcele u prethodnom periodu...................20 bodova

            Ponuđači dostavljaju ponude u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 8 do 11 sati počev od 21.06.2013.godine  zaključno sa 28.06.2013.godine  do 11h, neposrednom predajom na arhivi Opštine Bijelo Polje.

            Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje, sajtu Opštine Bijelo Polje i u dnevnom listu ,, Pobjeda’’.

            Pravo učešća na nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja dostave slijedeće dokaze:

            -Lične podatke  za fizička lica (ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte)

            -Za pravna lica naziv,sjedište i registarski broj iz sudskog registra Suda, kod koga je registar ovjeren potpisom i pečatom ovlašćenog lica,

            -naznaku za koju privremenu lokaciju se podnosi prijava

            -dokaz da pravno lice nije u postupku stečaja i likvidacije

            -dokaz da nemaju neizmirenih obaveza prema Opštini Bijelo Polje, po bilo kom osnovu

            -dokaz o uplaćenom depozitu sa naznakom ,,učešće na javnom nadmetanju’’ na žiro račun opštine Bijelo Polje broj 550-70123948-93

            -broj žiro računa za vraćanje depozita i broj telefona za kontakt   

            Visina depozita iznosi 10% vrijednosti ponuđene cijene na godišnjem nivou. 

            Rok za podnošenje prigovora je 5 dana od dana prijema Odluke o davanju u zakup.

            Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda. Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakom ’’Ne otvarati prije zvanične sjednice komisije za otvaranje’’, na adresu Opština Bijelo Polje,ul.Slobode br.5.

            Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano odmah nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda 28.06..2013.godine u 12h,u prostorijama Opštine Bijelo Polje, prvi sprat Skupštinska sala.

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, ODNOSNO POKRETNIH I NEPOKRETNIH STVARI KOJE PREDSTAVLJAJU OPŠTINSKU IMOVINU