Ovaj Program kofinasiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore

Njemačka NVO Help  u okviru projekta:

‘’ Unapređenje zapošljivosti - stvaranje održivih rješenja za RE stanovništvo u sjevernom dijelu Crne Gore“,

raspisuje

JAVNI   POZIV

Za nezaposlene Rome i Egipćane sa područja Berana i Bijelog Polja

Predmet poziva:Od novembra 2019. Help-Hilfe zur Selbsthilfe je započeo realizaciju projekta “Unapređenje zapošljivosti - stvaranje održivih rješenja za RE stanovništvo u sjevernom dijelu Crne Gore”, u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu 2015-2017  kojeg kofinansiraju Vlada Crne Gore i Evropska unija. Opšti cilj je zapošljavanje Roma i Egipćana. Projektom će biti obuhvaćene opštine Berane i Bijelo Polje.

Projekat uključuje, organizaciju motivacionih radionica za nezaposlene i poslodavce,  plaćenu obuku na radu za 37 Roma i Egipćana u  Bijelom Polju i Beranama u periodu od 6 mjeseci i licenciranu/stručnu obuku za 10 polaznika obuke na radu.

Prava i uslovi učešća:Za sve  nezaposlene Rome i Egipćane koji su zainteresovani za obuku na radu i stručnu obuku biće organizovane 2 motivacione radionice u Beranama i Bijelom Polju, u februaru 2020. godine. Na njima nezaposleni mogu dobiti detaljne informacije o projektu i obukama na radu. Ukoliko su zainteresovani, u obavezi su da podnesu prijavni formular kojim pokazuju interesovanje za obuku na radu. Detalji o datumima održavanja radionica, kao i prijavni formular za nezaposlene , biće dostupni na sajtu Help-a, (www.help-ev.co.me), u Help-ovim kancelarijama u Beranama, Bijelom Polju i Podgorici,kancelariji za Rome u Bijelom Polju  kao i na sajtu  Opštine Bijelo Polje - partnera na projektu. Formular će biti dostupan i na radionicama,  a predstavlja početni dokument u procesu odabira 37 nazaposlenih u skladu sa prethodno utvrđenim potrebama poslodavaca. Poslodavci će obezbijediti neophodnu obuku na radu, dok će Help obezbijediti finansijsku podršku za novozaposlene. Takođe, za 10 zainteresovanih osoba, za čijim unapređenjem vještina potrebu iskažu poslodavci, nakom tromjesečne obuke na radu biće obezbijeđena i licencirana stručna obuka. Predaja prijavnih formulara od strane zainteresovanih nezaposlenih trajaće od 10 januara  do 20.februara 2020.

Za sve informacije obratiti se kancelairiji Help-a od na broj 050 431 098.    

                                               

Unapređenje zapošljivosti-stvaranje održivih rješenja za RE stanovništvo u sjevernom dijelu Crne Gore...pdf

Osnovne informacije o projektu...pdf