Poštovani kandidati,


Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji isunjavaju uslove javnog oglasa koji je Služba za zajedničke poslove Opštine Bijelo Polje , dana 23.12.2022.godine objavila, za radno mjesto: namještenik/ica, održati dana 13.01.2023. godine (petak) u 09:00h, u kancelariji br. 29  na drugom  spratu opštine.

Provjeru sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta namještenika vrši se usmenim intervijuom.

Na usmenom intervijusvakom kandidatu postavljaju se ista pitanja .

Ocjenjivanje usmenog intervijua vrši se prema kriterijumima vještina komunikacije do 10 bodova i i motivacija do 10 bodova.

U okviru kriterijuma vještina komunikacije provjerava se jasno i precizno izražavanje ,posjedovanje vještine aktivnog slušanja posjedovanje samopouzdanja i pokazivanje kulture u komunikaciji.

U okviru kriterijuma motivacija provjerava usmjerenost ka ostvarivanju ciljeva ,pokazivanje upornossti i dosljednosti ka ostvarivanju ciljeva.

Postupku provjere može pristupiti samo kandidat sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa.

Ljubinka Karišik

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).


Kontakt tel: 069/875982