Marina Petrić, dipl. pravnik

Tel/fax +382 (0) 50 432 118

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa: ul Slobode br. 5, 84000 Bijelo Polje

 

 

Nadležnosti:

Izvod iz Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl. list CG“-opštinski propisi br. 21/10- prečišćen tekst)

 

Glavni administrator

 

Član 78

Glavni administrator koordinira radom organa lokalne uprave i službi, stara se o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada, daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova, daje mišljenje na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i službi i vrši druge poslove koje mu povjeri predsjednik opstine.

Glavni administrator ima ovlašćenja drugostepenog organa u upravnim stvarima iz sopstvene nadležnosti opštine.

Za vrsenje poslova glavnog administratora obrazuje se Sluzba glavnog administratora.

 

Član 79

Glavnog administratora imenuje i razrješava predsjednik Opstine, uz saglasnost Skupštine.

Glavni administrator imenuje se na osnovu javnog oglašavanja, na vrijeme od četiri godine.

Za glavnog administratora može biti imenovano lice koje ima završen pravni fakultet, položen stručni ispit za rad u državnim organima i najmanje pet godina radnog iskustva.

Glavni administrator za svoj rad i rad Službe glavnog administratora odgovara predsjedniku Opštine i Skupštini.

Član 80

Glavni administrator može biti razriješen dužnosti ukoliko poslove iz svoje nadležnosti ne obavlja zakonito, efikasno, ekonomično ili poslove vrši nesavjesno.

Predlog za razrješenje glavnog administratora može da podnese predsjednik Opstine.

Predlog za razrješenje glavnog administratora sa obrazloženjem razloga dostavlja se Skupštini u pisanoj formi, za davanje saglasnosti.

O predlogu za razrješenje glavnog administratora u Skupštini se otvara rasprava.

Inicijativu za pokretanje pitanja odgovornosti  glavnog administratora može da podnese jedna trećina odbornika.

Inicijativu iz prethodnog stava Skupština dostavlja  predsjedniku Opštine, na izjašnjenje.

Predsjednik opštine je dužan da se u roku od 30 dana izjasni o podnesenoj inicijativi i o tome pismeno obavijesti Skupštinu.

Ukoliko predsjednik Opštine prihvati inicijativu za pokretanje pitanja odgovornosti glavnog administratora u Skupštini se otvara rasprava.

Glavni administrator ima pravo da se na sjednici Skupštine izjasni o razlozima zbog kojih se traži njegovo razrješenje.

 

 

Služba glavnog administratora

 

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/15 od 16.04.2015, 15/15 od 08.05.2015)

 

Član 21

Služba glavnog administratora vrši stručne i druge poslove iz okvira prava i dužnosti glavnog administratora, koji se odnose na:

- rješavanje u drugostepenom upravnom postupku;

- staranje o zakonitom, efikasnom i ekonomičnom vršenju poslova organa uprave;

- davanje mišljenja na akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa i službi lokalne

uprave;

- davanje mišljenja na akt o organizaciji i načinu rada lokalne uprave;

- davanje mišljenja na odluke pripremljene za usvajanje u Skupštini Opštine i za donošenje od strane

predsjednika Opštine i po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitostiOpštinskih propisa i autentičnih

tumačenjaOpštinskih propisa;

- razmatranje programa rada i izvještaja o radu organa i službi lokalne uprave, kao i pripremu izjašnjenja za

predsjednika Opštine;

- izvršavanje akata koje donosi predsjednik Opštine, usmjeravanje i usklađivanje rada organa lokalne uprave i

javnih službi čiji je osnivač Opština i vršenje nadzora nad radom organa uprave;

- predlaganje i preduzimanje mjera u cilju otklanjanja uočenih problema i nepravilnosti u radu organa i službi

lokalne uprave;

- predlaganje aktivnosti u vezi sa obukom lokalnih službenika i namještenika;

- razmatranje pritužbi građana na rad organa i službi lokalne uprave, vršenje uvida u spise predmeta i

utvrđivanje činjenica na koje se ukazuje pritužbama, zahtijevanje da se starješina organa- službe izjasni po

istima;

- izrada izvještaja o radu glavnog administratora;

- obavještavanje javnosti o svom radu i radu organa i službi lokalne uprave;

- ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;

- vršenje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga glavnog administratora;

- vršenje i drugih poslova shodno ovlašćenjima i odgovornostima glavnog administratora, u skladu sa zakonom.

 

 

Služba glavnog administratora