Na osnovu čl.114 Zakona o vodama ičlana 4. Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentacije za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata (Sl.list Crne Gore br.7/08), Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje, objavljuje:

 

OPŠTINA BIJELO POLJE

Sekretarijat za preduzetništvo

i ekonomski razvoj

Broj:UP.br.15/4-5/14

Bijelo Polje, 15.01.2014.godine

Na osnovu čl.114 Zakona o vodama  i  člana 4. Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentacije za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata (Sl.list Crne Gore br.7/08), Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje, objavljuje:

JAVNI OGLAS

Za utvrdjivanje vodnih uslova sa "Stubljanske rijeke"  locirane u selu Stubo,  Bijelo Polje

Kod ovog organa dana 22.08.2013.godine Pućurica Semir iz Boljanine  pokrenuo je postupak  utvrdjivanja vodnih uslova za vodosnabdijevanje farme i klanice za živinu, sa "Stubljanske rijeke " na lokalitetu zvanom Rijeka -  Abazova vodenica, Stubo, Bijelo Polje.

Članom 114. Zakona o vodama (Sl.list.Crne Gore br.27/07) je predvidjeno da je investitor dužan da, radi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih objekata i izvodjenje geoloških istraživanja i drugih radova koji mogu trajno , povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu, pribavi vodne uslove.

Članom 4. Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentacije za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata (Sl.list Crne Gore br.7/08)  predviđeno  je da  je organ koji je nadležan za izdavanje vodnih akata, u postupku utvrđivanja vodnih uslova za objekte ili radove koji se koriste u komercijalne svrhe, dužan da sprovede postupak javnog oglašavanja

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje poziva sve zainteresovane subjekte da svoj zahtjev za utvrđivanje vodnih uslova sa gore pomenutog izvora podnesu kod ovog organa u roku od 15  dana od dana objavljivanja javnog poziva, te da će ovaj organ po prispjelim zahtjevima sprovesti postupak utvrdjivanja vodnih uslova shodno važećim zakonskim propisima.

 

Samostalni savjetnik                                                                             SEKRETAR,

za vodoprivredu

Ilda  Hasanović, s.r.                                                                         Džafer Gusinjac,s.r.