Crna Gora

Opština Bijelo Polje

Komisija za sprovođenje postupka

prodaje i davanja u zakup građevinskog zemljišta,

odnosno pokretnih i nepokretnih stvari

koje predstavljaju opštinsku imovinu

Br.01-311/12

Bijelo Polje, 09.02.2012.godine

Opština Bijelo Polje, na osnovu člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG’’ br.21/09) , člana 16 stav 1 Odluke o privremenim objektima (,,Sl.list CG’’-opštinski propisi br.22/09,36/10) i čl.4,5 i 7 Odluke o visini naknade za ustupanje građevinskog zemljišta na privremeno korišćenje ("Sl. list RCG - opštinski propisi", br. 05/02, 06/05 ) objavljuje:

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Opština Bijelo Polje objavljuje javni poziv (prikupljanje ponuda) za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu opštine na područiju prostornog plana posebne namjene, za potrebe postavljanja objekata privremenog karaktera.

U zakup se daju slijedeće parcele:

1. kat.parcela br.1117/1 upisana u LN br.3533 KO Bijelo Polje, površine 5,00 m2 u ul.Tršovoj , Bijelo Polje.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 4,16 €/m2-mjesečno.

1. kat.parcela br.190 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 27,82 m2 u ul.Voja Lješnjaka , Bijelo Polje

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 2,02 €/m2-mjesečno

1. kat.parcela br.1618/2 uupisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 30,00m2 u ul.Nedeljka Merdovića , Bijelo Polje

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 2,02 €/m2-mjesečno

1. kat.parcela br.974/3 upisana u LN br.414 KO Bijelo Polje, površine 5,60m2 na Novom tržnom centru , Bijelo Polje

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 4,16 €/m2-mjesečno

Zemljište se daje u zakup na period od jedne godine.

Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su:

-najveća ponuđena cijena..........................................................80 bodova

-vrijeme korišćenja parcele u prethodnom periodu...................20 bodova

Ponuđači dostavljaju ponude u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 8 do 11 sati počev od 10.02.2012.godine zaključno sa 17.02.2012.godine do 11h, neposrednom predajom na arhivi Opštine Bijelo Polje.

Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje, sajtu Opštine Bijelo Polje i u dnevnom listu ,, Dan’’.

Pravo učešća na nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja dostave slijedeće dokaze:

-Lične podatke za fizička lica (ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte)

-Za pravna lica naziv,sjedište i registarski broj iz sudskog registra Suda, kod koga je registar, ovjeren potpisom i pečatom ovlašćenog lica,

-naznaku za koju privremenu lokaciju se podnosi prijava

-dokaz da pravno lice nije u postupku stečaja i likvidacije

-dokaz da nemaju neizmirenih obaveza prema Opštini Bijelo Polje, po bilo kom osnovu

-dokaz o uplaćenom depozitu sa naznakom ,,učešće na javnom nadmetanju’’ na žiro račun opštine Bijelo Polje broj 550-70123948-93

-broj žiro računa za vraćanje depozita i broj telefona za kontakt

Visina depozita iznosi 10% vrijednosti ponuđene cijene na godišnjem nivou.

Rok za podnošenje prigovora je 5 dana od dana prijema Odluke o davanju u zakup.

Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda. Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakom ’’Ne otvarati prije zvanične sjednice komisije za otvaranje’’, na adresu Opština Bijelo Polje,ul.Slobode br.5.

Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano odmah nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda 17.02.2012.godine u 12h,u prostorijama Opštine Bijelo Polje, prvi sprat Skupštinska sala.

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, ODNOSNO POKRETNIH I NEPOKRETNIH STVARI KOJE PREDSTAVLJAJU OPŠTINSKU IMOVINU