Na osnovu člana 12 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list CG”, br. 52/14,76/15 i 83/16), sekretarka Sekretarijata za finansije Opštine Bijelo Polje donosi:

 

ODLUKU
o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih
subjekata za 2017.godinu

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se visina budžetskih sredstava koja će se na mjesečnom nivou raspoređivati političkim subjektima za finansiranje redovnog rada, za 2017.godinu.

 

 

Član 2

 

Iznos budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata određen je shodno članu 11 stav 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

 

Član 3

 

Visina budžetskih sredstava koja će se na mjesečnom nivou raspoređivati političkim subjektima, određena je na osnovu člana 11 stav 4 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, i to:

 

 

 

Naziv partije

Mjesečni iznos opredijeljenih sredstava (u eurima)

DPS

3.541,66

SNP

1.436.40

Bošnjačka demokratska partija

383,77

Nova srpska demokratija

559,21

Grupa građana-demokratska narodna partija

383,77

Pokret za promjene

383,77

Bošnjačka stranka

559,21

SDP

1.085,54

UKUPNO:

8.333,33

 

 

 

Sekretarka

Alida Nuhodžić

 


 

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2017.godinu...pdf