Na osnovu člana 15 Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere („Sl.list CG – opštinski propisi br.36/10), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje treći:

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

 

Pravo predlaganja kandidata imaju: građanin, grupa građana, obrazovne, naučne i stručne institucije, ustanove iz oblasti kulture, medija, sporta i nevladine organizacije. Za predsjednika i člana Etičke komisije isto lice može biti birano najviše dva puta uzastopno.

Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje radom i ponašenjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini, ima prebivalište na teritoriji Opštine.

Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je: izabrani predstavnik ili funkcioner u smislu odredaba Etičkog kodeksa; funkcioner ili član organa političke partije (predsjednik partije, članovi presjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi partijski funkcioner); pravosnažno osuđen za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za članstvo u Etičkoj komisiji.

Ovlašćeni predlagač uz predlog obavezno dostavlja: ime i prezime kandidata, druge lične podatke, podatke o prebivalištu, kraću biografiju i obrazloženje predloga. Ovlašćeni predlagač uz predlog dostavlja: potpisanu izjavu kandidata da ispunjava uslove za člana Etičke komisije u smislu člana 12 Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere; dokaz o prebivalištu kandidata, izjavu kandidata da prihvata  kandidaturu.

 

            Predlozi se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Skupštine Opštine Bijelo Polje u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

 

Broj: 02-8822

Bijelo Polje, 16. 09. 2019. godine

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA