Poštovani kandidati,

Obavještavamo Vas, da će se  provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata  koji ispunjavaju uslove javnog   oglasa koji  je Sekretarijat za lokalnu samoupravu   Opštine Bijelo Polje, dana 05.07.2019. godine objavio za radno mjesto:savjetnik /ica III za osobe sa invaliditetom održati dana 11.10.2019. godine (petak) u 14:10h, u prostoriji  br 41 koja se nalazi na trećem spratu zgrade Opštine.

Provjeru vrši Komisija pisanim testiranjem i usmenim intervjuom.

Pisani test kandidati izrađuju u elektronskoj formi, pod šifrom.

 Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa.
- Sadržaj teorijskog dijela pisanog testa određuje se metodom slučajnog odabira 20 pitanja sa liste pitanja koje se odnose na provjeru znanja iz oblasti iz kojih se polaže stručni ispit za rad u organima državne uprave, na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od više ponuđenih odgovora.

Izrada teorijskog dijela pisanog testa traje najduže 40 minuta.

Kandidati koji ostvare više od 70% bodova na teorijskom dijelu pisanog testa mogu pristupiti izradi praktičnog dijela pisanog testiranja.

- Praktični dio pisanog testa sadrži dva zadatka povezanih sa opisom poslova radnog mjesta za koje se spovodi oglas, koji se određuju metodom slučajnog odabira 2 od 10 zadataka, koji dostavlja državni organ u kojem se vrši popuna radnog mjesta.

Izrada praktičnog dijela pisanog testa traje najduže 60 minuta.

Kandidati koji su ostvarili više od 50% bodova na praktičnom dijelu pisanog testiranja, mogu pristupiti usmenom intervju.

Vrijeme trajanja usmenog intervjua određuje Komisija.

Postupku provjere mogu  pristupiti samo kandidati sa  Liste kandidata  koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa  .

- Semir Šećo

- Marina Jaćimović

- Drpljanin Suada

- Miloš Španjević

- Kolić Šećo

- Zejnilović Anita

- Rovčanin Milinko

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 069/875982