Centralna javna rasprava je vođena po programu Javne rasprave koji je objavljan na internet stranici Opštine Bijelo Polje. Javna rasprava je počela 02.10.2019. godine i trajala je 15 dana.

Centralna javna u okviru javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019. godinu, održana je dana 11.10.2019. godine, u skupštinskoj sali Opštine Bijelo Polje sa početkom u 13h.

Raspravu je vodila Alida Nuhodžić, VD sekretara Sekretarijata za finansije, a istoj su ispred Sekretarijata za finansije prisustvovali Nusret Džogović – šef Odjeljenja trezora i Fernala Zajmović, v.d. zamjenika sekretara Sekretarijata za finansije.

Centralnoj javnoj raspravi je prisustvovalo 10 građana.

Centralnu raspravu je otvorila Alida Nuhodžić, VD sekretara Sekretarijata za finansije, koja je navela da je javna rasprava u službi kreiranja kvalitetne Odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019. godinu i obrazložila je razloge potrebe donošenja iste.

Stupanjem na snagu Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave u junu ove godine došlo je do izmjene unutrašnje organizacije.

Obzirom da je izvršena unutrašnja reorganizacija pojedinih organizacionih jedinica samim tim je neophodno bilo izvršiti preraspodjelu budžetskih pozicija.

Budžet za 2019.godinu bio je planiran u iznosu od 15.720.534€  a rebalansom, odnosno Odlukom o izmjeni Odluke o budžetu za 2019.godinu planiramo u iznosu od 20.656.000€. Povećanje se odnosi na prihod od pozajmica i kredita obzirom da je u maju došlo do reprograma postojećih sanacionih kredita realizovanih uz saglasnost ministarstva finansija po povoljnijim kamatnim stopama usled čega će opština imati uštede u likvidnosti na godišnjem novou oko 600.000€.

Iznos od 5.300.000€ realizovan je preko žiro računa kao novčani tok obzirom da se knjigovodstvo jedinica  lokalne samouprave zasniva na gotovinskoj osnovi i to je dovelo do povećanja budžeta za taj iznos i ako nije došlo no novog zaduženja.

Tokom centralne javne rasprave, odbornik u SO Bijelo Polje Zoran Bošković, istakao je primjedbe tehničke prirode koje su usvojene.

Sekretarijat za finansije je dobio i u pisanoj formi određen broj primjedbi, prijedloga i sugestija, koji su razmatrani po završetku javne rasprave.

Javna rasprava  završena je u 14h.

 

Broj: 05/1-342/1

Bijelo Polje, 11.10.2019. godine

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE