Na osnovu člana 4. Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje („Sl.list CG–Opštinski propisi“, br. 12/17 i 45/19) i Odluke predsjednika Opštine Bijelo Polje, broj 01-1063-1865 od 04. 12. 2019. godine, Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, objavljuje

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima

 

 I  Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti osnovnih i specijalističkih studija bez obzira na mjesto studiranja, sa prebivalištem na području Opštine Bijelo Polje, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine i da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj  godini najmanje 9,00 , odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi, za studente prve godine.

    Pravo na stipendiju imaju i studenti koji su bez oba roditelja, lica sa invaliditetom i pripadnici romske populacije, bez obzira na uspjeh odnosno prosječnu ocjenu iz prethodne godine.

   Pravo na stipendiju imaju i studenti koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja i to: profesor matematike, doktor medicine, doktor stomatologije, doktor veterine i diplomirani farmaceut,  kao i studenti  koji su se opredjelili  za nastavne programe  iz oblasti elektrotehnike, informatike, arhitekture, građevine i geodezije, uz uslov da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj godini najmanje 8,00 , odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi.

 

 II  Stipendije će se dodijeliti za školsku 2019/20. godinu, bez obaveze vraćanja.       

     Isplatu stipendije u godišnjem iznosu od 300,oo eura vrši Sekretarijat za finansije, u tri jednake rate, putem tekućeg računa, na ime studenta.

 

III   Uz prijavu na Konkurs neophodno je dostaviti:

  • uvjerenje o prebivalištu,
  • potvrdu o redovnom studiranju, tj. statusu redovnog studenta,
  • uvjerenje o prosječnoj ocjeni za prethodnu školsku godinu,
  • za studente prve godine studija - svjedočanstvo o završnoj godini srednje škole i diploma „Luča“ „A“ ili „B“.

       Studenti iz stava 2 tačka I, kao dokaz o ispunjavanju uslova, dostavljaju izvode iz matične knjige umrlih za roditelje, odnosno rješenje o invaliditetu.

 

 IV  Zahtjev za ostvarivanje prava  na stipendiju se dostavlja Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje u roku od 15 (petnaest) dana  od dana objavljivanja Konkursa.

        

Konkurs će biti objavljen na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje, dana  05.12.2019. godine.

        

Listu studenata koji su dobili stipendiju Sekretarijat objavljuje na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine.

 

Neblagovremeni  zahtjevi i nepotpuna dokumenta neće se razmatrati.

       

Obrazac zahtjeva se može dobiti na šalteru Građanskog biroa u zgradi Opštine.

 

                 

SEKRETARIJAT   ZA LOKALNU  SAMOUPRAVU


 

Skeniran konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima možete pogledati ovdje...pdf