Na osnovu člana 57. stav 1. tačka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 88/09 i 3/10) i člana 7. stav 2. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl.list CG–opštinski propisi“, br.34/11), predsjednik Opštine Bijelo Polje u p u ć u j e

 

JAVNI POZIV
 
nevladinim organizacijama
za predlaganje dva člana, predstavnika nevladinih organizacija
u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

 

 

 

U skladu sa odredbama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, članovi Komisije za raspodjelu sredstava su: dva člana – predstavnika Opštine, dva člana – predstavnika nevladinih organizacija i dva člana iz reda istaknutih stručnih i naučnih radnika iz oblasti utvrđenih prioriteta za tekuću godinu.

         

Članove Komisije iz reda nevladinih organizacija predlažu nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Bijelom Polju.

           

Za člana Komisije nevladina organizacija može da predloži jednog kandidata.

          

Biraju se dva člana koji ne mogu biti iz iste nevladine organizacije.

 

Nevladina organizacija uz predlog kandidata dostavlja:

 

- dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija, u skladu sa cl.49 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG“ br. 39/11)

- ime, prezime i JMB predloženog kandidata,

- izjavu kandidata o prihvatanju kandidature za člana Komisije,

- biografiju kandidata sa dokazima o stručnoj spremi i radnom iskustvu,

- status kandidata u nevladinoj organizaciji,

- izjavu kandidata da nije zaposlen u organima lokalne uprave, da nije poslanik, odbornik ili član organa političke stranke.

 

 Kandidat za člana Komisije može biti lice koje:

     

- je crnogorski državljanin sa prebivalištem u Bijelom Polju,

- posjeduje iskustvo iz neke oblasti utvrđene prioritetima,

- nije član organa političke partije, odbornik ili poslanik, niti službenik ili namještenik u organima lokalne uprave.

 

 Izbor članova Komisije vrši predsjednik Opštine.

Predlozi za člana Komisije podnose se Sekretarijatu za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti Opštine Bijelo Polje, do  28.12.  2012.godine.

 

PREUZMITE DOKUMENT