Na osnovu člana 36 Zakona o elektronskim medijima (,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16, 92/17, 82/20), člana 23 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera „Radio Bijelo Polje“ ("Sl.list CG - opštinski propisi", br.25/11 i 11/18), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje:

 

J A V N I    P O Z I V

za predlaganje kandidata za člana Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio Bijelo Polje“

  1. Kandidata za člana Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio Bijelo Polje“ predlaže ovlašćeni predlagač:
  • Nevladine organizacije iz oblasti medija i one koje se bave ljudskim pravima, emancipacijom žena, obrazovanjem, ekologijom i umjetnošću za predlaganje kandidata za člana.

 

  1. Članovi Savjeta biraju se iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Radio Bijelo Polje, koji imaju visoku stručnu spremu, koji su državljani Crne Gore i koji imaju prebivalište u Bijelom Polju.

 

  1. Članovi Savjeta ne mogu biti:

 

     -  poslanici i odbornici;

     -  lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore, Skupština Crne Gore ili Vlada;

     - funkcioneri političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništava, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri);

     - vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, zaposleni, lica pod ugovorom i sl., koji imaju interesa u pravnim licima koja se bave djelatnošću proizvodnje, emitovanja i/ili distribucije radijskog i/ili televizijskog programa ili drugih AVM usluga i sa njima povezanim djelatnostima (oglašavanje, elektronske komunikacije i sl.);

      - lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, korupcije, prevare ili krađe, bez obzira na izrečenu kaznu ili su pravosnažno osuđena za drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude;

        - lica koja su bračni drugovi lica navedenih u alineji 1 do 4 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i srodstvu po tazbini.

 

  1. Predlog kandidata za člana Savjeta podnosi se na propisanom obrascu i sadrži: ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog predlagača, odnosno ovlašćenih predlagača.

 

        - Uz predlog obavezno se dostavlja lista dokumentacije:

        - dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Bijelom Polju;

        - dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata;

        - izjavu predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz tačke 2 i 3 ovog poziva za njegovo imenovanje za člana Savjeta.

 

  1. Nevladine organizacije kao predlagači dužne su da pored gore navedenih dokaza dostave i:

       - dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnog organa državne uprave;

       - osnivački akt i statut, u tekstu koji se nalazi kod nadležnog organa državne uprave;

       - izvještaje o radu i finansijske izvještaje za prethodne tri godine.

 

         Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana Savjeta, ako ispunjava sljedeće uslove:

         - da je kod nadležnog organa državne uprave registrovana najmanje tri godine prije objavljivanja javnog poziva za podnošenje predloga za imenovanje Savjeta;

          - da u osnivačkom aktu i Statutu ima kao osnovne ciljeve i zadatke djelovanja pitanja iz oblasti medija i one koje se bave ljudskim pravima, emancipacijom žena, obrazovanjem, ekologijom i umjetnošću i da se u prethodne tri godine kontinuirano bavi ovim pitanjima.

 

 

  1. Predlozi za kandidata za člana Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio Bijelo Polje”, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno na pisarnici Opštine Bijelo Polje ili putem pošte na adresu Skupština opštine Bijelo Polje - Odbor za izbor i imenovanja, ul . Slobode bb. Bijelo Polje .

 

Obrazac za podnošenje predloga za imenovanje člana Savjeta objaviće se na web sajtu opštine Bijelo Polje.  

 

  1. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana Savjeta teče od dana objavljivanja Javnog poziva u Dnevnom listu ,,Pobjeda“ i traje 45 dana.

 

  1. Ovaj javni poziv objaviće se u Službenom listu Crne Gore-opštinski propisi, dnevnom listu ,,Pobjeda“ i na web sajtu opštine Bijelo Polje bijelopolje.co.me

           

Napomena: Bliže informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u Službi Skupštine tel.431-682

 

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

 

Skenirani dokument možete preuzeti ovdje...pdf

Skenirani obrazac možete preuzeti ovdje...pdf

Skeniranu izjavu možete preuzeti ovdje...pdf