Na osnovu člana 7 Odluke o studentskoj nagradi Opštine Bijelo Polje, Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje

 

O B A V J E Š T A V A

 

redovne studente završnih godina osnovnih, specijalističkih i master studija svih fakulteta, umjetničkih akademija, visokih škola i samostalnih studijskih programa, da će Opština dodijeliti nagrade studentima koji su postigli izuzetan uspjeh u studiranju u prethodnoj studijskoj godini.

Izuzetan uspjeh u studiranju podrazumijeva da je student u prethodnoj studijskoj godini položio ispite iz svih predmeta predviđenih nastavnim planom, sa prosječnom ocjenom 10. Ukoliko nema studenta sa prosječnom ocjenom 10, za nagradu može biti predložen student sa prosječnom ocjenom koja ne može biti manja od 9,50.

            Pravo predlaganja kandidata za  nagradu imaju studenti i vijeća fakulteta.

            Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi, sa obrazloženjem i dokumentacijom iz koje se vidi postignuti uspjeh u studiranju i ostale činjenice na osnovu kojih se vrši izbor kandidata za dodjelu Nagrade, Sekretarijatu za lokalnu samoupravu, zaključno sa 24. 12. 2022. godine.

            Odluku o dodjeli Nagrade donosi predsjednik Opštine Bijelo Polje. Odluka se objavljuje na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine.

            Dobitnicima nagradu uručuje predsjednik Opštine na svečanoj sjednici Skupštine  opštine povodom praznika Opštine - 3. januara.

 

SEKRETARIJAT  ZA  LOKALNU  SAMOUPRAVU

 

Obavještenje Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje...pdf