Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 a u vezi sa članom 70 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m: 

 

DESETU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

        Sjednica će se održati 17.05.2023. godine, (srijeda)  sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

 

         Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

 

D N E V N I    R E D

 

        Zapisnik sa VIII sjednice  Skupštine;

        Zapisnik sa IX sjednice  Skupštine; 

 

  1. Predlog Odluke o kreditnom zaduženju Opštine Bijelo Polje;
  2. Predlog Odluke o prenosu vlasništva na motornom vozilu na Opštinsku organizaciju Crvenog krsta  Bijelo Polje;
  3. Predlog Odluke o prenosu vlasništva na motornom vozilu na JU "Centar za podršku djeci i porodici-Bijelo Polje;
  1. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove “Centar za podršku djeci i porodici” za 2022. godinu;
  1. Izbor, imenovanja i razrješenja.

 

 

                                                                          

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

 

                                                                                                                         Predsjednik,

                                                                                                                           Ernad Suljević s.r.