O B A V J E Š T E NJ E

  

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače i predstavnike udruženja poljoprivrednika sa područja opštine Bijelo Polje, da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo javni poziv za dodjelu podrške za investicije u preradu na porodičnim gazdinstvima za 2013. godinu.

Javni poziv je otvoren od 23.05.2013. do 21.06.2013. godine.

Obrazac zahtjeva se može preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, ili u kancelarijama Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i Službe za selekciju stoke.

Sva dodatna obavještenja zainteresovane stranke mogu dobiti u ovim službama, kao i u opštinskoj Službi za poljoprivredu i vodoprivredu.

 

 

 

 
SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ
SLUŽBA  ZA POLJOPRIVREDU