Na osnovu člana 7. Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje („Sl. list CG–Opštinski propisi“, br. 33/12), Sekretarijat za lokalnu samoupravu, r a s p i s u j e

K O N K U R S
za stipendiranje redovnih studenata

I Pravo na stipendiju mogu da ostvare redovni studenti prve i narednih godina studija viših škola, fakulteta, akademija, bez obzira na mjesto studiranja, ako imaju prebivalište na teritoriji Opštine Bijelo Polje najmanje dvije godine prije raspisivanja konkursa i koji nijesu obnovili ni jednu godinu studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi.

 

II Stipendije će se dodijeliti za školsku  2015/16. godinu, za 230 (dvije stotine trideset) redovnih studenata, prvih sa rang liste.
Stipendija u godišnjem iznosu od 300 eura će se isplatiti u tri jednake rate, putem tekućeg računa, na ime studenta.

III Dodjela stipendija vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
- uspjeha u toku školovanja,
- materijalnog stanja porodičnog domaćinstva studenta,
- posebnih okolnosti (invalidnost, nemanje roditelja, broj studenata u por. domaćinstvu).

IV Uz prijavu na Konkurs neophodno je dostaviti:
- uvjerenje o prebivalištu,
- potvrdu o redovnom studiranju, tj. statusu redovnog studenta,
- uvjerenje o prosječnoj ocjeni za prethodnu školsku godinu,
- za studente prve godine studija - svjedočanstvo o završnoj godini srednje škole, diploma „Luča“ „A“ ili „B“,
- uvjerenje o broju članova porodičnog domaćinstva,
- uvjerenje o prihodima za članove domaćinstva  ( visina plate i ček penzije),
- uvjerenje o nezaposlenosti odraslih članova porodičnog domaćinstva,
-  dokaze o ispunjavanju posebnih okolnosti iz člana 16. Odluke   kao  što su :

- invalidnost -  rješenje o invalidnosti,
- nemanje roditelja -  izvod iz MK umrlih,
- broj studenata -  uvjerenja o studiranju.

 

V Prijave se dostavljaju Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje u roku od 15 (petnaest) dana  od dana objavljivanja Konkursa.

Konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje, na sajtu (web stranici) Opštine i medijima (TV SUN i Radio Bijelo Polje), dana 08.02. 2016. godine.

Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumenta neće se razmatrati.

Obrazac prijave se može dobiti na šalteru Građanskog biroa u zgradi Opštine.


SEKRETARIJAT   ZA LOKALNU  SAMOUPRAVU