NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA REGISTROVANIM  NA  PODRUČJU  OPŠTINE BIJELO POLJE


U cilju ažuriranja baze podataka o nevladinim organizacijama registrovanih na području opštine Bijelo Polje, molimo Vas  da nam dostavite sledeće podatke  tj.  akte:

-osnivački akt nevladine organizacije sa naznakom o  osnovnoj   djelatnosti,

-važeći Statut nevladine organizacije,

-kopiju  rješenja o registraciji,

-važeći žiro-račun,

-ime i prezime odgovornog lica i kontakt telefon,

-adresu za prijem pošte i e-mail adresu nevladine organizacije.

Tražene podatke dostaviti    Savjetniku  za saradnju sa NVO , kancelarija  br. 27, najdalje  do 15.03.2016. godine.


VD S E K R E T A R A,

Saida Čikić

 


 

OBAVJEŠTENJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA REGISTROVANIM  NA  PODRUČJU  OPŠTINE BIJELO POLJE...PDF