Na osnovu člana 30. Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 57/14), predsjednik Opštine Bijelo Polje, donosi:

 

Pravilnik za postupanje Opštine Bijelo Polje prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom

 

Svrha i predmet pravilnika

 

Član 1

Pravilnikom za postupanje naručilaca prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom, (u daljem tekstu: Pravilnik) definišu se osnove pripreme i vođenja postupaka javne nabavke neposrednim sporazumom.

 

Opština Bijelo Polje ( u daljem tekstu Opština) kao obveznik primjene zakona (naručilac), iz člana 2 ovog zakona dužna je donijeti poseban akt o postupanju naručilaca tokom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom.

Definicije i uslovi za primjenu neposrednog sporazuma

Član 2

Postupak neposrednog sporazuma se primjenjuje za nabavku roba, usluga i ustupanja radova čija je vrijednost procijenjena od strane naručioca na iznos jednak ili manji od 5000 eura.

Neposredni sporazum je postupak u kojem Opština, kao naručilac traži prijedlog cijene ili ponudu od jednog ponuđača, pružaoca usluga ili izvođača radova i pregovara ili prihvata tu cijenu, kao uslov za konačan sporazum.

Ukupna godišnja vrijednost javnih nabavki primjenom neposrednog sporazuma ne može da prelazi:

- 10% izvršenog budžeta za javne nabavke Opštine u prethodnoj godini, ukoliko budžet za javne nabavke iznosi do 200.000 EUR-a;

- 9% izvršenog budžeta za javne nabavke Opštine u prethodnoj godini, ukoliko budžet za javne nabavke iznosi od 200.000 do 500.000 EUR-a;

- 8% izvršenog budžeta za javne nabavke Opštine u prethodnoj godini, ukoliko budžet za javne nabavke iznosi od 500.000 do 800.000 EUR-a;

- 7% izvršenog budžeta za javne nabavke Opštine u prethodnoj godini, ukoliko budžet za javne nabavke iznosi preko 800.000 EUR-a.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, ukupna godišnja vrijednost javnih nabavki primjenom neposrednog sporazuma može biti u visini do 20 % izvršenog budžeta za javne nabavke Opštine u predhodnoj godini, ukoliko budžet za javne nabavke iznosi do 25.000 EUR-a.

Definisanje potreba Opštine

Član 3

Organ lokalne uprave Opštine koji ima potrebu da javnu nabavku sprovede neposrednim sporazumom, dužan je da tu potrebu prijavi službeniku za javne nabavke , radi sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom i vođenja evidencije o istim.

Opština će pažljivo razmotriti svoje zahtjeve koji se odnose na robe, usluge ili radove.

Zahtjev za prijedlog cijena ili ponuda obuhvata detaljan opis roba, usluga ili radova koji se traže, uključujući i relevantne faktore poput količine, kvaliteta, tehničkog opisa, estetskih i funkcionalnih karakteristika i zahtjeva, kriterijuma zaštite životne sredine, mjesta i roka za isporuku i/ili slično, a primjereno predmetu javne nabavke.

Načela dodjele neposrednog sporazuma

Član 4

Opština ne može sprovesti postupak neposrednog sporazuma sa namjerom da diskriminiše ili favorizuje bilo kojeg ponuđača.

Postupak neposrednog sporazuma se sprovodi na način koji osigurava poštovanje načela javnih nabavki, načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava, načela obezbjeđenja konkurencije, načela transparentnosti postupka javne nabavke i načela ravnopravnosti.

Priprema postupka

Član 5

Procjenjivanje vrijednosti nabavki koje se sprovode putem neposrednog sporazuma vrši se u skladu sa članom 21 stav 1 alineja 1 i članom 44 ovog zakona.

Procijenjena vrijednost može se bazirati ili na cijenama predhodnih sličnih nabavki, ili iz ponuđačevog kataloga, ili iz istraživanja tržišta koje je predhodno urađeno u vrijeme konkretne nabavke putem neposrednog sporazuma.

Procijenjena vrijednost nabavke mora biti važeća u trenutku kada Opština zatraži prijedlog cijena ili ponudu od jednog ponuđača.

Odluka o primjeni postupka dodjele ugovora putem neposrednog sporazuma

Član 6

Nakon prijema ponude jednog ponuđača, a prije donošenja odluke o dodjeli ugovora putem neposrednog sporazuma, Opština, razmatra, uzimajući u obzir načelo najefikasnijeg korišćenja javnih sredstava, da li:

- prihvata prijedlog cijene ili pregovora o istoj, ili

- u slučaju neprihvatljivosti cijene ili nepovoljnog ishoda pregovara, Opština, će se obratiti drugom ponuđaču da dostavi prijedlog cijena ili ponudu, ili

- će odabrati drugu vrstu postupka, definisanu Zakonom.

Izbor ponuđača

Član 7

Prije odluke o pozivanju određenog ponuđača, Opština, provjerava situaciju na odgovarajućem tržištu roba, usluga ili radova, posebno, tržišnu cijenu roba, usluga ili radova koji su predmet nabavke.

Opština bira ponuđača na način koji garantuje adekvatnu razmjenu vrijednosti za uloženi novac.

Sprovođenje postupka

Član 8

Opština informiše izabranog ponuđača o svim zahtjevima koji se odnose na robe, usluge ili radove koji se namjeravaju nabaviti.

Kada traži prijedlog cijene ili ponudu, Opština, daje ponuđaču dovoljno vremena da pripremi prijedlog cijena ili ponudu, uzimajući u obzir kompleksnost nabavke.

Slijedeći načelo dobre prakse u nabavci, Opština će odabrati ponuđača koji je dovoljno kvalifikovan da uredno izvrši ugovor.

Opština pažljivo ocjenjuje ponuđene robe, radove ili usluge u odnosu na zahtjeve koje je sam utvrdio.

Kada vodi pregovore koji se odnose na prijedlog cijene ili ponude, Opština djeluje u skladu sa dobrom komercijalnom praksom.

Prihvatanje predložene ili dogovorene cijene i zaključivanje neposrednog sporazuma

Član 9

Opština, osigurava da dogovorena ili prihvaćena cijena ne bude viša od odgovarajuće tržišne cijene.

Opština može vršiti nabavke neposrednim sporazumom na način da zaključi poseban ugovor u pisanoj formi.

Opština mora biti u mogućnosti da dokaže da su načela javnih nabavki zadovoljena u konkretnom postupku dodjele neposrednog sporazuma.

Pravo prigovora

Član 10

U postupku neposrednog sporazuma, ponuđač ima pravo prigovora, a žalba nije dopuštena.

Prelazne i završne odredbe

Član 11

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 28.01.2016 godine i objaviće se na zvaničnom sajtu Opštine www.bijelopolje.co.me.

U Bijelom Polju; 28.01.2016 godine

Broj; 01-2215 Predsjednik

Aleksandar Žurić, s.r.