Na osnovu Uredbe o  prodaji  i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl.list CG" br.44/10) i Odluke Odbora direktora Društva o raspisivanju javnog poziva za davanju u zakup prodajnih objekata i poslovnog prostora na "Bazaru" br.913 od 23.02.2016, DOO"Komunalno-Lim" Bijelo Polje objavljuje,

 

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE - AUKCIJU

broj 2/16

za davanje u zakup prodajnih objekata i poslovnih prostora

na gradskoj pijaci "Bazar" u Bijelom Polju

 

Daju se u zakup prodajni objekti  i poslovni prostori na gradskoj pijaci “Bazar” u Bijelom Polju, koji se nalazi na urbanističkoj parceli br.510, koju čini kat.parcela br.974/3 KO Bijelo Polje u zahvatu DUP-a “Cent. zone BP”, i  to:

 

I.    Prodajni objekti - štandovi zatvorenog tipa A1 i A2

 

 • štandovi se nalaze na spratu Bazara - sektor B - za prodaju mješovite - neprehrambene robe,

 • štandova zatvorenog tipa  A1 ima 90 jedinica,  a neto površina jednog  štanda je 3,2 m2,

 • štandova zatvorenog tipa  A2 ima 12 jedinica , a  neto površina jednog  štanda je 6,4 m2,

 • štandovi pod brojem  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11D,12,13,14,15,16D,17,18,19D,21,22,23D,25,26, 27,28D,31D,33, 34,35,36,37,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61D,62,63,65,66, 67,68,69,70,71,72,73, 75,76,77,78,82,84,85,86D koristit će se za prodaju: tekstila, obuće, odjeće i sl,

 • štandovi pod brojem  97,98D,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117, 118, 121, 125,126,129,130,131,132,135,136,140D,141,142D,143D  koristiće se za prodaju proizvoda od stakla,

 

keramike, plastike, metala, gume, elektrotehnička roba, sportska oprema i slično.

 

 • početna cijena za štand tipa A1 je 73,60€ mjesečno,

 • početna cijena za štand tipa A2 je 137,60€ mjesečno.

 

II.    Prodajni objekti - tezge otvorenog tipa

 

 • tezge se nalaze na prizemlju Bazara - Zelena pijaca - sektor A - za prodaju voća, povrća, proizvoda od žitarica i sl,

 • tezgi  otvorenog  tipa ima 10 kom,  a površina jedne  tezge je 2,0 m2,

 • od 10  numerisanih  tezgi otvorenog tipa, na godišnji zakup ustupaju se tezge broj 12,14,17, 21,24,25,26,28,29,30, stim da tezge od broj 24,25,26,28,29 i 30 mogu  licitirati samo individualni poljoprivredni proizvođači,

 

 • početna cijena tezge otvorenog tipa  je 55,00€ mjesečno,

 • tezge koje se ne zakupe na godišnjem nivou , daće se u zakup samo za pijačni dan-subotom na

 

godišnjem nivou,  po početnoj cijeni od 5,04€ za jednu subotu,

 

 • uključena je opcija da više lica zakupe isti prodajni objekat.

 

II-

 

III.    Prodajni objekti - tezge poluzatvorenog tipa

 

 • tezge se nalaze na prizemlju Bazara - Zelena pijaca - sektor A - za prodaju mesa i mesnih proizvoda, ljekovitog bilja, meda, i sl.,

 • tezgi  poluzatvorenog  tipa ima 7 kom,  a površina tezge je 1,50 m2 sa depoom od 1,1m3,

 • od 7 numerisanih  tezgi poluzatvorenog tipa, na godišnji zakup ustupaju se tezge  brojevi 4,5,6,9,12,13,14, stim da tezge brojevi 12,13,14 mogu  licitirati samo individualni poljoprivredni proizvođači,

 

 • početna cijena tezge poluzatvorenog tipa  je 60,00€ mjesečno,

 • tezge koje se ne zakupe na godišnjem nivou , daće se u zakup samo za pijačni dan-subotom na

 

godišnjem nivou,  po početnoj cijeni od 6,30€ za jednu subotu.

 

IV.    Prodajni objekti - Rashladne vitrine

 

 • rashladne vitrine se nalaze na prizemlju Bazara - Zelena pijaca - sektor A - za prodaju mlijeka i mliječnih proizvoda,

 • rashladnih vitrina  ima 2 kom.čiji su brojevi 2 i 3,  a površina jedne rashladne vitrine je 1,50 m2 sa depoom  od 1,0m3,

 

 • početna cijena rashladne vitrine je 70,00€ mjesečno,

 • rashladne vitrine koje se ne zakupe na godišnjem nivou, daće se u zakup samo za pijačni dan-

 

subotom na godišnjem nivou,  po početnoj cijeni od 12,60€ za jednu subotu,

 

 • uključena je opcija da dva lica zakupe isti prodajni objekat.

  V.    Poslovni prostor br.10

 • poslovni prostor se nalaze na prizemlju Bazara,

 • neto povšina 46,56 m²,

 • početna cijena 8,00 €/m2 mjesečno

 • u cijenu zakupa ne ulaze režije za struju i sl.

  VI.   Poslovni prostor br.8

 • poslovni prostor se nalazi na prizemlju Bazara,

 • neto povšina 72,41 m²,

 • početna cijena 8,00 €/m2 mjesečno

 • u cijenu zakupa ne ulaze režije za struju i sl.

  VII.   Poslovni prostor br.7

 • poslovni prostor se nalazi na prizemlju Bazara,

 • neto povšina 68,28 m²,

 • početna cijena 8,00 €/m2 mjesečno

 • u cijenu zakupa ne ulaze režije za struju i sl.

  VIII.   Poslovni prostor br.6 - pečenjara

 • poslovni prostor se nalazi na prizemlju Bazara,

 • opremljen novom aparaturom i inventarom

 • neto povšine  14,72 m²,

 • početna cijena 25,00 €/m2 mjesečno

 • u cijenu zakupa ne ulaze režije za struju i sl.

  IX.   Poslovni prostor br.5 - pekara

 • poslovni prostor se nalazi na prizemlju Bazara,

 • opremljen novom aparaturom i inventarom

 • neto povšine  14,15 m²,

 • početna cijena 25,00 €/m2 mjesečno

 • u cijenu zakupa ne ulaze režije za struju i sl.

  X.   Poslovni prostor br.4 - pečenjara

 • poslovni prostor se nalazi na prizemlju Bazara,

 • opremljen novom aparaturom i inventarom

 • neto povšine  14,32 m²,

 • početna cijena 25,00 €/m2 mjesečno

 • u cijenu zakupa ne ulaze režije za struju i sl.

 

XI.    Poslovni prostor br.3 – za prodaju jaja

 

 • poslovni prostor za prodaju jaja broj 1 površine 4.6m2, početna cijena 25,00 € /m2

 • poslovni prostor za prodaju jaja broj 2 površine 4.6m2, početna cijena 25,00 € /m2

 

 

 

 

 

Početna cijena zakupa prodajnih objekata i poslovnih prostora iz ovog poziva sadržana je u Odluci Odbora direktora o utvrđivanju cijena komunalnih usluga koje pruža doo"Komunalno-Lim" na području opštine Bijelo Polje, br.144 od 13.01.2016. god na koji je dobijena saglasnost Skupštine opštine 02-291 od 18.01.2016 godine (Sl.list CG-opštinski propisi, broj 6/2016).

 

Prodajni  objekti  i  poslovni prostori  na Bazaru  se daju u zakup na godišnjem nivou

 

U cijenu zakupa prodajnih objekata i poslovnih prostora nije uračunat PDV

 

Radno vrijeme na Bazaru  određeno je Odlukom o radnom vremenu i Pravilnikom o pijačnom redu

 

Godišnji zakup prodajnih objekata ili poslovnih prostora na Bazaru  plaća se  za mjesec dana unaprijed, do petog u mjesecu.

 

Lica koja hoće da učestvuju na usmenom javnom nadmetanju (aukciji), moraju da dostave sledeću dokumentaciju:

 

a) fizička lica - ovjerenu kopiju lične karte i dokaz o izvršenoj uplati depozita od 20%  početne cjene objekta za koji licitiraju,a za poljoprivredne proizvođače i Rješenje o upisu u registar poljoprivrednih proizvođača Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore,

 

b) pravna lica i preduzetnici - ovjerenu kopiju izvoda iz centralnog registra Privrednog suda  i  dokaz o izvršenoj uplati depozita od 20%  početne cjene objekta za koji licitiraju.

 

Vrijeme i mjesto otkupa dokumentacije:

 

a) potrebnu dokumentaciju za javno nadmetanje potencijalni učesnici  ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu preuzeti svakog radnog dana u prostorijama DOO"Komunalno-Lim" Bijelo Polje , ulica Živka Žižića br.24, od 08.00-14.00 časova, počev od 24.02.2016.god.

 

b) za preuzimanje dokumentacije po pozivu br.2/16 potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 5,00€ na žiro račun Društva br. 505-965-86, sa naznakom za podizanje dokumentacije.

 

c) objekti  koji se daju u zakup mogu se razgledati svakog  radnog dana u terminima od 08,00-16,00h

 

Vrijeme,  mjesto  i način prijave za javno nadmetanje

 

Prijava za javno nadmetanje podnosi  se lično ili preko ovlašćenog  predstavnika, u prostorijama DOO"Komunalno-Lim" Bijelo Polje , ulica Živka Žižića br.24, svakog  radnog dana od 08.00-14.00 časova, počev od 25.02.2016.god zaključno sa 29.02.2016.god. do 14.00h.

 

Vrijeme i mjesto održavanja javnog nadmetanja

 

Javno nadmetanje za davanje u zakup prodajnih objekata (štandova tipa A1 i A2 površina 3,2 m2

 

i 6,4 m2) na  sektoru  B - za prodaju mješovite-neprehrambene robe, održaće se 01.03.2016.god. sa početkom u 12.00h, u velikoj sali Skupštine opštine Bijelo Polje, prvi sprat, ul.Slobode br.5

 

Javno nadmetanje za davanje u zakup prodajnih objekata na  sektoru  A - Zelena pijaca, odvijaće se po sledećem redosledu:

 

 • za tezge otvorenog tipa, površine 2 m2, za prodaju voća, povrća, sadnog materijala i sl, održaće se 01.03.2016.god. sa početkom u 14.00h, u velikoj sali Skupštine opštine Bijelo Polje, prvi sprat, ul.Slobode br.5

 • za rashladne vitrine, površine 1,5 m2, namijenjene za prodaju mlijeka i mliječnih proizvoda, održaće se 01.03.2016.god. sa početkom u 14.30h, u velikoj sali Skupštine opštine Bijelo Polje, prvi sprat, ul.Slobode br.5

 • za poluzatvorene tezge, površine 1,50 m2, za prodaju mesa i mesnih proizvoda, ljekovitog bilja, meda,, i sl., održaće se 01.03.2016.god. sa početkom u 14.45h, u velikoj sali Skupštine opštine Bijelo Polje, prvi sprat, ul.Slobode br.5

 • za poslovne prostore br.10,8,7,6,5 i 4, koji se nalaze na prizemlju  Bazara, održaće se 01.03.2016.god. sa početkom u 15.00h, u velikoj sali Skupštine opštine Bijelo Polje, prvi sprat, ul.Slobode br.5

 •  

  Uslovi za zaključenje ugovora

  Ponuđač koji na javnom  nadmetanju ponudi najveću cijenu za  zakup prodajnog objekta , ostvaruje pravo na isti  i  na licu mjesta uplaćuje prvu izlicitiranu mjesečnu ratu.Nakon završetka licititacije neće se odobravati zamjena izlicitiranih objekata.

 

Ugovor o  zakupu  prodajnih objekata ili poslovnih prostora na Bazaru  zakupac je dužan zaključiti u roku od ped dana od dana završetka javnog nadmetanja, u suprotnom će se smatrati da je zakupac odustao od zakupa.

 

Prilikom zaključivanja ugovora o zakupu prodajnog objekta ili poslovnog prostora, zakupac je dužan da uplati depozit od 50,00 €, iz kojih sredstava će Društvo moći da izvrši eventualne opravke na prodajnom objektu ili poslovnom prostoru koje zakupac nije odradio a bio je u obavezi.

 

Nepotpuna i neblagovremena prijava isključuje pravo učešća na javnom nadmetanju

 

Izlicitirani prodajni objekti i psolovni prostori ne mogu se davati u podzakup.

 

 

 

 

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na br.+382/50-432-510, +382/67-776-000 ili putem

 

e-mail  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.