Na osnovu člana 45 stav 2 i 3 Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list RCG – Opštinski propisi“ br. 25/04, 33/06, „Sl.list CG – Opštinski propisi“ br.18/10 i 32/13) i člana 65 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 34/11, 32/13) s a z i v a m

XVIII (osamnaestu) sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje, za 30.12.2016.godine, (petak) sa početkom u 10  časova u velikoj sali Skupštine opštine.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

Zapisnik sa XVII sjednice Skupštine

 

1.    Prijedlog Programa rada Skupštine opštine za 2017.godinu;

2.    Prijedlog Rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu opštinske Nagrade „3.Januar“;

3.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o budžetu opštine Bijelo Polje za 2016.godinu;

4.    Prijedlog Odluke o budžetu opštine Bijelo Polje za 2017.godinu;

5.    Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2016.godinu;

6.    Prijedlog Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2017.godinu;

7.    Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Nikoljac;

8.    Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terminala;

9.    Prijedlog Odluke o kriterijumima, načinu i postupku rapodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija;

10.  Nacrt Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom 2016-2020.godina;

11.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada u Bijelom Polju;

12.  Prijedlog Odluke o ustupanju dijela potraživanja prihoda od prireza poreza na dohodak fizičkih lica JZU „Opšta bolnica Bijelo Polje“;

13.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU  Muzej Bijelo Polje o usvajanju Statuta;

14.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU Centar za djelatnosti kulture „Vojislav Bulatović Strunjo“ o usvajanju Statuta;

15.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU Centar za djelatnosti kulture „Vojislav Bulatović Strunjo“ o izdavanju dijela prostorije;

16.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU Centar za djelatnosti kulture „Vojislav Bulatović Strunjo“ o izboru direktora;

17.  Prijedlog Odluke o potvrđivanju rješenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve;

18.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO „Komunalno–Lim“ Bijelo Polje o oslobađanju plaćanja cijene za izvršene usluge odvoza i deponovanja komunalnog otpada za domaćinstva sa područja Mjesne zajednice Dobrakovo;

19.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO „Komunalno–Lim“ Bijelo Polje o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijena komunalnih usluga koje pruža DOO „Komunalno–Lim“ na području opštine Bijelo Polje;

20.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO „Komunalno–Lim“ Bijelo Polje o plaćanju zakupa pod povoljnijiim uslovima za prodajne objekte na pijaci;

21.  Prijedlog Odluke o učešću Opštine Bijelo Polje u obezbjeđivanju sredstava za troškove studiranja i unaprjeđivanja uslova za rad Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta „Mediteran“ u Bijelom Polju;

22.  Prijedlog Odluke o prihvatanju prijedloga Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu dodijeljenih specijalnih vozila za gašenje požara i spašavanje;

23.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o poslovnoj saradnji sa DOO „Mesopromet“ Bijelo Polje;

24.  Prijedlog Odluka iz imovinsko pravne oblasti;

25.  Izbor, imenovanja i razrješenja;

26.  Odbornička pitanja.

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

PREDSJEDNIK,

Džemal Ljušković,s.r.