Na osnovu člana 19. Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave („Sl. list RCG“ – opštinski propisi br 2/06), Skupštine opštine Bijelo Polje – Odbor za izbor i imenovanja upućuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Kandidate za članove Savjeta mogu predložiti: stručne institucije, organizacije, nevladine organizacije i stručna udruženja, mjesne zajednice, asocijacije lokalnih vlasti i građani.


Za člana Savjeta može biti izabrano lice iz reda istaknutih i uglednih građana opštine i stručnjaka iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu.

 

 

Za člana Savjeta ne mogu biti birani:

- poslanici i odbornici;

- lokalni funkcioneri;

- starješine organa lokalne samouprave;

- rukovodioci javnih službi čiji je osnivač opština

- izabrana, imenovana i postavljena lica u Vladi Republike Crne Gore i organima državne uprave;

- funkcioneri i članovi organa političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri);

- lica koja su pravosnažno osuđena na krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare ili krađe, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđeni za neko drugo krivično djelo na kaznu zakona u trajanju dužem od 6 (šest).

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave ima predsjednika i šest članova, koji se biraju iz reda građana i stručnjaka u oblasti od značaja za lokalnu samoupravu.

Predloge kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave dostaviti Skupštini opštine Bijelo Polje – Odboru za izbor i imenovanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Broj: 02 – 12180

Bijelo Polje, 30. 12. 2016.

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA