Javna rasprava je održana 25.04.2019.godine, sa početkom u 10h u Velikoj sali skupštine opštine Bijelo Polje.

Prisutnima se obratila Saida Čikić, sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu i koordinatorka Radne grupe, koja je istakla je važnost donošenja ovog dokumenta u cilju unapređenja i zaštite prava i sloboda LGBTI osoba, koje je prepoznat Nacionalnim strategijama ali i Sporazumom o saradnji koju je opština Bijelo Polje potpisala sa Ministrastvom za ljudska i manjinska prava. LPA će još više doprinijeti punoj socijalnoj prihvaćenosti osoba drugačije seksualne orjentacije i obezbjeđivanju šire podrške LGBTI osobama u našem gradu.

   Kljajević Miloš, član Radne grupe, prezentovao je Akcioni plan i naveo da plan predstavlja razvojni dokument za implementaciju politike jednakosti svih građana, sa posebnim osvrtom na promovisanje i poštovanje razlićitosti kojim se želi unaprijediti ljudska prava LGBTI osoba, ima svoj osnov donošenja u međunarodnim i nacionalinim zakonodavstvom, prije svega na Evropskoj  konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz Rima 1950.godine. Sa nacionalnog aspekta dokumnet se zasniva na Strategiji za unapređenje kvaliteta života  LGBTI osoba u Crnoj Gori za period 2019-2023.godine, zatim u Ustavu u kojem se jamče osnovna ljudska prava i slobode, ali i Krivičnom zakonu, Zakonu o zabrani diskriminacije i Zakonu o zaštitniku/ci ljudskih prava  i sloboda u kojima je kreiran dodatni mehanizam zaštite od diskriminacije LGBTI osoba.

Prelazeći na diskusiju, Jelena Čolaković iz NVO “Juventas” pohvalila je Akcioni plan i navela da su aktivnosti koje se nalaze u dokumentu  mjerljive, dostižne i realne, uočavajući da takve aktivnosti nije primijetila u nacrtima planova koje su donijele druge opštine Crne Gore. Ono što je posebno istakla je da su finansijska sredstva za svaku mjeru-aktivnost predviđena planom, što daje mogućnost i same realizacije tokom 2019.godine.

Po njenim riječima, lokalna uprava u procesu sprovođenja plana, nakon usvajanja u lokalnom parlamentu, može očekivati i pomoć od NVO Juventasa ali i drugih organizacija civilnog društva koje se bave promovisanjem, jačanjem i unapređenjem osnovnih ljudskih prava i sloboda  među kojima su i prava LGBTI osoba.

Zaključujući javnu raspavu, koordinatorka Radne grupe Saida Čikić zahvalila se prisutnima i istakla da će zajedno sa Timom u narednom period posvećeno raditi na promovisanju i poštovanju prava različitosti kao i povećanju stepena društvenog prihvatanja LGBTI osoba u lokalnoj zajednici.

 

 

                                                                                                                       Izvještaj sačinio

                                                                                                                         Miloš Kljajević