Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama na osnovu člana 7 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija („Sl. list CG- Opštinski peropisi“, br. 04/17) r a s p i s u j e

 

J A V N I K O N K U R S

za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2019. godinu

1. Predmet Konkursa je raspodjela sredstava nevladinim organizacijama čiji su projekti kandidovani za finansiranje iz budžeta Opštine Bijelo Polje i realizuju se u potpunosti ili većim dijelom na teritoriji opštine Bijelo Polje, a kojima se naročito­:

 • odezbjedjuje raznovrsnost, viši nivo i kvalitet usluga u oblasti zaštite prava marginalizovanih grupa;
 • ostvaruju mjere i aktivnosti u cilju unapređenja društvenog položaja mladih;
 • doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, podizanja nivoa kulture i očuvanja kulturne baštine;
 • doprinosi razvoju i unapređenju sporta;
 • podstiče ruralni razvoj opštine,
 • doprinosi očuvanju i zaštiti životne sredine.

2. Sredstva za realizaciju projekata iz tačke 1 Konkursa obezbijeđena su iz budžeta Opštine Bijelo Polje u iznosu od 60.000,oo eura.

3.Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja Konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Bijelom Polju .

Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači. Nevladina organizacija čiji je projekat podržan u dijelu, obavezna je dostaviti dokaz za iznos sredstava koji je obezbijedila iz drugih izvora.

4. Minimalan iznos sredstava koji se dodjeljuje za projekat nevladinoj organizaciji, ne može biti manji od 80% od traženog iznosa za finansiranje tog projekta.

5. Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za projekat nevladinoj organizaciji, ne može iznositi više od 15% od ukupnog iznosa predvidjenog budžetom Opštine za finansiranje projekata nevladinih organizacija, osim, izuzetno, kada se radi o posebno značajnom i kvalitetnom projektu.

6. Raspodjelu sredstava vrši Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija), koju imenuje predsjednik Opštine.Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs u roku od 30 dana od dana njegovog objavljivanja.

Prijava na Konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na šalter pisarnice Opštine Bijelo Polje. Na koverti se stavlja naznaka „Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama – ne otvarati“ i adresira na Komisiju. Na poleđini koverte navodi se naziv i sjedište nevladine organizacije. Prijava se može preuzeti sa web sajta opštine Bijelo Polje.

                       

6.1. Obrazac prijave za ućešće na Konkursu može se preuzeti sa sajta Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje. co.me.                        

6.2. Uz prijavu, u zapečaćenoj kovert, se prilažu:

 •  tri štampane i jedna elektronska verzija projekta na CD-u;
 •  kopija rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
 •  kopija osnivačkog akta i Statuta organizacije
 •  kopija potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za posljednju fiskalnu godinu, odnosno potvrda da nije poreski obveznik po osnovu državnih i lokalnih javnih prihoda;
 •  izjava ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da organizacija od drugog donatora nije dobila sredstva u ukupnom iznosu potrebnom za realizaciju projekta koji kandiduje.

                                     

6.3. Projekat treba da sadrži :

 • naziv nevladine organizacije sa osnovnim podacima (sjedište, kontakt tel./fax, e-mail, broj zaposlenih, oblast djelovanja organizacije, broj žiro-računa, PIB, potpis ovlašćenog lica ovjeren pečatom);
 • ime i prezime ovlašćenog lica za realizaciju projekta sa kontakt telefonom;
 • naziv projekta;
 • traženi iznos sredstava;
 • naznaku da li se traže sredstva za projekat u cjelini ili samo dio projekta;
 • trajanje projekta;
 • oblast projekta;
 • opis povezanosti projekta sa javnim strategijama, akcionim planovima, zakonskim i podzakonskim aktima u navedenoj oblasti, koje je donijela Opština ili država;
 • kratak sadržaj projekta;
 • opis problema za čije rješavanje se predlaže projekat;
 • ciljeve projekta;
 • ciljne grupe;
 • očekivane rezultate;
 • detaljan opis aktivnosti projekta;
 • plan implementacije aktivnosti;
 • rok za realizaciju projekta;
 • način praćenja i procjene uspješnosti realizacije projekta;
 • održivost projekta;
 • iskustvo nevladine organizacije u prethodno realizovanim projektima;
 • ukupan budžet projekta, iznos sopstvenih sredstava (učešća), iznos opredijeljenih sredstava za koji se konkuriše, kao i iznos sredstava koja su za isti projekat ili program odobrena od strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena;
 • naziv/ime partnera u realizaciji projekta.

6.4. Radi postizanja jednakih uslova za sve učesnike Konkursa, propisan je Obrazac za prijavu na Konkurs za raspodjelu sredstava koji se sastoji iz tri dijela i koji popunjavaju ovlašćeni službenik pisarnice, ovlašćeno lice iz nevladine organizacije i Komisija prilikom odlučivanja.

6.5. Radi jednostavnijeg koncipiranja projekta, nevladine organizacije treba da koriste formu projekta objavljenu      na zvaničnom sajtu opštine – www. bijelopolje co. me.

6.6. Informacije o svim pitanjima od značaja za Konkurs mogu se dobiti svakog radnog dana od 12-14 časova na telefone 068 424-773 i 068 477072 (kontakt osobe Senada Mekić i Danijela Nedović-Vojinović).

6.7. Komisija je dužna da donese Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u roku od 30 dana od dana zatvaranja Konkursa.      

7. Odluka o raspodjeli sredstava dostavlja se učesnicima Konkursa, objavljuje se na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine.

8. Nakon donošenja Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i njenog javnog objavljivanja, predsjednik Opštine sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke, zaključuje Ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta za koji su dodijeljena sredstva.

9. Nevladina organizacij koja je za realizaciju projekata koristila budžetska sredstva po javnom konkursu prethodne godine, prilaže, u štampanoj ili elektronskoj verziji, izvještaj o realizaciji projekta, sa opisom faza realizacije i obrazloženjem eventualnih odstupanja, uključujući i finansijski izvještaj u propisanoj formi, shodno Ugovoru o korišćenju sredstava.

Ukoliko nevladina organizacija ne dostavi traženi finansijski i opisni izvještaj o realizaciji sredstava za prethodno odobren projekat koji je finansiran iz budžeta Opštine, ne može učestvovati u narednim raspodjelama sredstava.

Konkurs za raspodjelu sredstava je otvoren 30 dana od dana njegovog objavljivanja.         

 

 PREDSJEDNICA KOMISIJE,

 Saida Čikić


Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2019. godinu možete preuzeti ovdje ... pdf

Obrazac za prijavu projekta NVO-a za finansiranje od strane Opštine Bijelo Polje u 2015 godini možete preuzeti ovdje...docx

Odluka o visini sredstava za finansiranje projekata od javnog interesa...pdf