Na osnovu člana 3. Odluke o finansiranju projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, na sastanku održanom  24. 09. 2019. godine, d o n i j e l a   j e

 

O D L U K U

 o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou za 2019

  1. Novčana sredstva iz budžeta Opštine Bijelo Polje opredijeljena za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 6.000,oo eura, sa budžetske pozicije 431-9-8, dodijeljuju se NVO „Euromost“ za projekat „Budi aktivan građanin protiv korupcije“.
  2. Ova Odluka je konačna.
  3. Ova Odluka biće objavljena na sajtu i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje.

 

Obrazloženje

 

        Opština Bijelo Polje – Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou raspisala je Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou za 2019. godinu. Na isti se prijavila jedna organizacija – NVO „Euromost“  sa projektom „Budi aktivan građanin protiv korupcije“.

        Postupajući po Javnom konkursu Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, je razmatrala podnešeni zahtjev – projekat i shodno kriterijumima iz tačke 5.7. Javnog konkursa ocijenila da isti zaslužuje finansiranje iz sredstava budžeta Opštine Bijelo Polje.

        Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

        UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ove Odluke se može podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja iste.

 

Bijelo Polje, 25. 09. 2019. god.                                                                                                                                                      

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Saida  Čikić

Skeniranu Odluku i bodovnu listu možete preuzeti ovdje...pdf