Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je Preduzeće, „HYDRO LJEŠTANICA” d.o.o. iz Podgorice, ul.Slobode br.78, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane “Lještanica” na vodotoku rijeke Lještanice, Opština Bijelo Polje.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kancelarija broj 216, radnim danima od 8 do 11 časova, na sajtu Agencije zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me i u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, radnim danima od 9 do 12 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, do 27.12.2019.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u Velikoj sali Skupštine Opštine Bijelo Polje, dana‚ 17.12.2019. godine, sa početkom u 11h časova.

 

Elaborat možete preuzeti ovdje...https://we.tl/t-1xvCZ1LCve

VD DIREKTORA

                                                                        Nikola Medenica