Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je „Jugopetrol“ a.d. iz Podgorice, ul.Stanka Dragojevića bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske pumpe na UP179, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Centralna zona Bijelo Polje“, Opština Bijelo Polje.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, radnim danima od 9 do 12 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 22.01.2020.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u prostorijama postojeće benzinske pumpe „Jugopetrol“, Opština Bijelo Polje, dana 17.01.2020.godine, sa početkom u 10 časova.“

 

 

VD DIREKTORA

  Nikola Medenica


Elaborat benzinska pumpa Bijelo Polje