Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike na osnovu člana 3 i 5 Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022.godini („Sl. list CG - Opštinski propisi“, br. 010/22 )   r a s p i s u j e

 

J A V N I     P O Z I V

za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022.godini

 

 1. Pozivaju se nezaposlena lica do navršenih 30 godina života, koja žele da pokrenu sopstveni biznis, a imaju prebivalište u Bijelom Polju, da dostave svoje prijave na Javni poziv.

Sredstva predviđena budžetom Opštine Bijelo Polje raspodjeljuju se za biznis planove koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se naročito:

-podstiče ekonomski razvoj opštine,

-stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma i zanatstva,

-doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, podizanja nivoa  kulture i očuvanja kulturne baštine,

-doprinosi očuvanju i zaštiti životne sredine,

-podstiče razvoj intelektualnih usluga.

           

 1. Za sve nabrojane podsticaje Odlukom o budžetu opštine Bijelo Polje za 2022.godinu, kao i Odlukom o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022.godini, predviđeno je ukupno 100.000,oo eura.

Nezaposlena mlada lica mogu konkurisati sa najviše jednim biznis planom.

Nezaposlena mlada lica mogu konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana i dužna su da to naznače u prijavi na Javni poziv.

Maksimalni iznos dodijeljenih sredstava za biznis plan ne može iznositi više od  5% od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Opštine za podršku mladom preduzetništvu.

Nezaposlena mlada lica obavezuju se da će sve aktivnosti definisane biznis planom realizovati u periodu od 6 mjeseci od dana uplate sredstava.

        

 1. Javni poziv za raspodjelu  sredstava  za finansiranje projekata namijenjenih za mlade preduzetnike u 2022.godini, otvoren je 30 dana od dana njegovog objavljivanja na web stranici i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje.

         

 1. Prijava na Javni poziv se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike, na propisanom obrascu i predaje u pisarnici Opštine Bijelo Polje, sa naznakom za „Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenenih za mlade preduzetnike“.

 

 1. Komisija u roku od 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva određuje „Dan otvorenih vrata“, radi informisanja aplikanata o svim pitanjima koji su od značaja za učešće na Javni poziv.

         

 1. Aplikanti prilikom predaje projektnog prijedloga, u zapečaćenoj koverti  prilažu:

-prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava,

-predlog biznis plana,

-ovjerenu kopiju lične karte,

-potvrdu o nezaposlenosti sa ZZZCG – PJ Bijelo Polje,

-izjavu podnosioca prijedloga projekta o pravnoj odgovornosti,

-izjavu podnosioca prijedloga biznis plana da će nakon potpisivanja ugovora dostaviti dokaz o registraciji,

-tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u.

 

 1. Biznis plan treba da sadrži:

1.Osnovne podatke:

-Rezime biznis plana,

-Analiza tržišta, proizvoda i usluga, konkurencije,

-Lokacija,

-Zaposlenost i kvalifikaciona struktura,

2.Predračun ulaganja;

3.Sufinansiranje biznis plana (izvori finansiranja);

4.Plan rashoda poslovanja;

5.Projektovani Bilans stanja;

6.Projektovani Bilans uspjeha;

7.Zaključak

8.Prateća dokumentacija.

 

 1. Eliminatorni kriterijumi za predloženi biznis plan su:

-nedostatak formalnih uslova za kandidovanje biznis plana,

-biznis plan ne korespondira sa predloženim oblastima iz tačke 1 stav 2 Javnog poziva,

-ako obuhvata aktivnosti iz nadležnosti Vlade Crne Gore, kao što je  obrazovanje, zdravstvena, socijalna zaštita i slično,

-kojim se traže finansijska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći,

-koji se isključivo temelji na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti,

-obuhvata aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnost za ljudsko zdravlje.

 

 1. U prihvatljive troškove za realizaciju aktivnosti iz biznis plana spadaju:

-kupovinu mašina, tehnike, alata i opreme potrebne za obavljanje djelatnosti na koju se odnosi biznis plan. U prihvatljive troškove ulaze i kupovina polovne opreme, ali samo u slučaju kada nova oprema prelazi vrijednost bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju,

-kupovina i održavanje nove IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) opreme ukoliko je ista neophodna za obavljanje djelatnosti za koju se konkuriše,

-kupovinu i održavanje softvera ukoliko je isti neophodan za obavljanje djelatnosti za koju se konkuriše,

-knjigovotstvene usluge najviše za period trajanja projekta, ali iznost troškova mjesečno ne smije biti veći od 50,00 eura,

-marketinške aktivnosti i oglašavanje (izradu i održavanje Web stranice) u ukupnom iznosu najviše do deset posto prihvatljivih troškova,

-nabavku sirovine i repromaterijala u skladu sa potrebama poslovanja. Ovi troškovi će biti prihvatljivi ukoliko direktno utiču na nesmetano poslovanje korisnika. Kupovina sirovina se može pokriti samo jednom, kao jednokratna kupovina početnih zaliha.

 

 1. U neprihvatljive troškove za realizaciju aktivnosti iz biznis plana spadaju:

-troškovi registracije poslovnog subjekta,

-kazne, novčane kazne i parnični troškovi,

-carine i uvozni troškovi i sve druge slične naknade,

-doprinosi u naturi,

-dugovi i pokrića gubitaka ili dugovanja, te pristigle kamate,

-potraživanja koja se finansiraju za druge poslove,

-kupovina nepokretnosti (zemlje i objekata),

-izgradnja objekata, adaptacija (građevinski radovi) i renoviranje objekata i prostorija,

-kupovina telefonskih i mobilnih uređaja,

-podzakup prostora,

-najam/ leasing vozila i opreme,

-studije, istraživanja, članarine, licence,

-troškovi puta i dnevnica osoblja, službena putovanja,

-kupovina transportnih vozila čija je namjera pružanje usluga izvan sopstvene proizvodnje podnosioca prijedloga projekta i/ili kupovina bili kojih transportnih vozila koja se neće koristiti u aktivnostima predloženog poslovanja.

 

 1. Korisnici finansijskih sredstava nakon realizacije aktivnosti definisanih biznis planom u trajanu od 6 mjeseci, u obavezi su da nastave svoju privrednu aktivnost još najmanje 12 mjeseci.

 

    12. Kriterijumi za bodovanje biznis planova za dodjelu sredstava su:

1.Podnosilac prijave ima reference i kapacitete za uspješnu realizaciju biznis plana,

2.Inovativni aspekt biznis plana,

3.Ciljevi plana su mjerljivi, realni i vremenski određeni,

4.Sufinansiranje biznis plana,

5.Budžet biznis plana realno prikazan i usklađen sa aktivnostima,

6.Održivost biznis ideje.

      

 1. Na postupak bodovanja, utvrđivanja rang liste, donošenja i objavljivanja odluke o raspodjeli sredstava, zaključivanje ugovora, praćenja realizacije biznis plana i druga pitanja shodno se primjenjuju odredbe Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija („Sl. list CG – Opštinski propisi“, br. 04/17).

       

 1.  Informacije o svim pitanjima od značaja za Javni poziv mogu se dobiti svakog radnog dana od 9 – 12 časova u Kancelariji br.28 opštine Bijelo Polje ili na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (kontakt osoba Miloš Kljajević 067/524-528).

 

 

Predsjednik Komisije

Haris Malagić


Javni poziv za raspodjelu sredstava  za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022.godini...pdf

Prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje biznis planova namijenjenih za podršku mladom preduzetništvu u 2022.godini...docx

Izjava podnosioca prijedloga biznis o registraciji djelatnosti...docx

Izjava podnosioca prijedloga projekta-mladi preduzetnici 2022.godina...docx