Komisija za  raspodjelu sredstava  za podršku ženskom preduzetništvu  na osnovu člana 3 i 5 Odluke o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2022. godini godini („Sl. list CG - Opštinski propisi“, br. 10/22 )  r a s p i s u j e

J A V N I     P O Z I V

za raspodjelu  sredstava  za  finansiranje projekata namijenjenih za podršku  ženskom preduzetništvu

u 2022. godini

 1. Pozivaju se nezaposlene žene i žene preduzetnice koje posluju najduže godinu dana prije objavljivanja ovog Javnog poziva, koje žele da pokrenu ili unaprijeđuju sopstveni biznis, a imaju prebivalište u Bijelom Polju, da dostave svoje prijave na Javni poziv.

Sredstva predviđena budžetom  Opštine Bijelo Polje raspodjeljuju se za biznis planove koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se naročito:

 • podstiče ekonomski razvoj opštine,
 • podstiče razvoj  organske  poljoprivredne  proizvodnje,
 • stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma i zanatstva,
 • doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, podizanja nivoa kulture i očuvanja kulturne baštine,
 • doprinosi očuvanju i zaštiti životne sredine,
 • podstiče razvoj intelektualnih usluga.  

 

       2. Za sve nabrojane podsticaje Odlukom o budžetu opštine Bijelo Polje za 2022. godinu, kao i Odlukom o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2022. godini, predviđeno je ukupno 100.000,00 eura.

Nezaposlena žena ili žena preduzetnica može konkurisati sa najviše jednim biznis planom.

Maksimalni iznos dodijeljenih sredstava za biznis plan ne može iznositi više od  5% od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu.

Nezaposlena žena ili žena preduzetnica može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana i dužna je da to naznači u prijavi na Javni poziv.

Nezaposlena žena ili žena preduzetnica obavezuje se da će sve aktivnosti definisane biznis planom realizovati u periodu od 6 mjeseci.

 

       3. Javni poziv za raspodjelu  sredstava  za finansiranje projekata namijenjenih za podršku  ženskom preduzetništvu u 2022. godini otvoren je 30 dana od dana njegovog objavljivanja na web stranici i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje.

 

       4. Prijava na Javni poziv se podnosi  Komisiji za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, na propisanom obrascu i predaje u pisarnici Opštine Bijelo Polje.

 

 1.   U zapečaćenoj koverti nezaposlene žene koje žele da pokrenu sopstveni biznis prilažu:
 • prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava,
 • predlog biznis plana,
 • potvrdu o nezaposlenosti sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore,
 • izjavu podnosioca predloga projekta o pravnoj odgovornosti,
 • izjavu podnosioca predloga biznis plana da će nakon potpisivanja ugovora dostaviti dokaz o registraciji djelatnosti,
 • ovjerenu kopiju lične karte,
 • tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u.

           

U zapečaćenoj koverti, žene preduzetnice koje žele da unapređuju sopstveni biznis, prilažu:

 • prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava,
 • predlog biznis plana,
 • izjavu podnosioca predloga projekta o pravnoj odgovornosti,
 • ovjerenu kopiju lične karte,
 • tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u,
 • rješenje o upisu u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa,
 • potvrdu Poreske uprave o uredno izmirenim porezima i doprinosima na dan 30.09.2022. godine.

 

 1. Biznis plan treba da sadrži: 
 • Osnovne podatke:Kratak opis biznis plana, Analiza tržišta, proizvoda i usluga, Lokacija,
 • Predračun investicionih ulaganja;
 • Sufinansiranje biznis plana (izvori finansiranja);
 • Plan rashoda poslovanja;
 • Projektovani bilans stanja;
 • Projektovani bilans uspjeha;
 • Zaključak;
 • Prateća dokumentacija.

 

 1. Eliminatorni kriterijumi za predloženi biznis plan su:
 • nedostatak formalnih uslova za kandidovanje biznis plana,
 • biznis plan ne korespondira sa predloženim oblastima iz tačke 1 stav 2 Javnog poziva,
 • ako obuhvata aktivnosti iz nadležnosti Vlade Crne Gore, kao što je obrazovanje, zdravstvena, socijalna zaštita i slično,
 • kojim se traže finansijska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći,
 • koji se isključivo temelji na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti,
 • obuhvata aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnost za ljudsko zdravlje,

Pravo učešća nemaju kandidatkinje koje su po prethodnom javnom pozivu koristile sredstva namijenjena za podršku ženskom preduzetništvu.

 

 1. U prihvatljive troškove za realizaciju aktivnosti iz biznis plana spadaju: kupovina mašina, tehnike, alata i opreme potrebne za obavljanje djelatnosti na koju se odnosi biznis plan.

U prihvatljive troškove ulazi i kupovina polovne opreme, ali samo u slučaju kada je njena nabavna  vrijednost veća od 1000€. (Kod planirane nabavke opreme dostaviti predračune za budžetiranu opremu).

-kupovina i održavanje nove IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) opreme ukoliko je ista neophodna za obavljanje djelatnosti za koju se konkuriše,

-kupovina i održavanje softvera ukoliko je isti neophodan za obavljanje djelatnosti za koju se konkuriše,

-knjigovotstvene usluge najviše za period trajanja projekta, ali iznost troškova mjesečno ne smije biti veći od 50,00 eura,

-marketinške aktivnosti i oglašavanje (izradu i održavanje Web stranice) u ukupnom iznosu najviše do 10%prihvatljivih troškova,

-nabavka sirovine i repromaterijala u skladu sa potrebama poslovanja. Ovi troškovi će biti prihvatljivi ukoliko direktno utiču na nesmetano poslovanje korisnika. (Kupovina sirovina se može pokriti samo jednom, kao jednokratna kupovina početnih zaliha).

-troškovi poreza i doprinosa za novozaposleno lice, za preduzetnice koje unapređuju postojeći biznis, najviše za period trajanja projekta tj. 6 mjeseci.

 

 1. U neprihvatljive troškove za realizaciju aktivnosti iz biznis plana spadaju:

-troškovi registracije poslovnog subjekta,

-kazne, novčane kazne i parnični troškovi,

-carine i uvozni troškovi i sve druge slične naknade,

-porezi i doprinosi

-doprinosi u naturi,

-dugovi i pokrića gubitaka ili dugovanja, te pristigle kamate,

-potraživanja koja se finansiraju za druge poslove,

-kupovina nepokretnosti (zemlje i objekata),

-izgradnja objekata, adaptacija (građevinski radovi) i renoviranje objekata i prostorija,

-kupovina telefonskih i mobilnih uređaja,

-podzakup prostora.

-najam/leasing vozila i opreme,

-studije, istraživanja, članarine, licence,

-troškovi puta i dnevnica osoblja, službena putovanja,

-kupovina transportnih vozila čija je namjera pružanje usluga izvan sopstvene proizvodnje podnosioca predloga projekta i/ili kupovina bili kojih transportnih vozila koja se neće koristiti u aktivnostima predloženog poslovanja.

       

    10. Korisnica finansijskih sredstava nakon realizacije aktivnosti definisanih biznis planom u obavezi je da nastavi svoju privrednu aktivnost najmanje 12 mjeseci nakon završetka projekta.

 

 1. Kriterijumi za bodovanje biznis planova za dodjelu sredstava su:

-Podnosilac prijave ima reference i kapacitete za uspješnu realizaciju biznis plana,

-Inovativni aspekt biznis plana,

-Ciljevi plana su mjerljivi, realni i vremenski određeni,

-Sufinansiranje biznis plana,

-Budžet biznis plana realno prikazan i usklađen sa aktivnostima,

-Održivost biznis ideje.

 

 1. Na postupak bodovanja, utvrđivanja rang liste, donošenja i objavljivanja odluke o raspodjeli sredstava, zaključivanje ugovora, praćenja realizacije biznis plana i druga pitanja shodno se primjenjuju odredbe Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija („Sl. list CG – Opštinski propisi“, br. 4/17).

      

    13. Informacije o svim pitanjima od značaja za Javni poziv mogu se dobiti svakog radnog dana od 12 – 14 časova u Kancelariji za rodnu ravnospravnost u Sportskoj hali u Nikoljcu. Pitanja je moguće postaviti i putem e-maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 24/10/2022.g. odgovori na postavljena pitanja će biti dostavljeni najkasnije do 27/10/2022.g.

 

 

Predsjednik Komisije

Haris Malagić


Javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2022.godini...pdf

Prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje biznis planova namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2022.godini...docx

Izjava podnosioca biznis plana da će nakon potpisivanja ugovora dostaviti dokaz o registraciji djelatnosti...docx

Izjava podnosioca prijedloga projekta–žene preduzetnice 2022.godina...docx