Na osnovu čl.114 Zakona o vodama ičlana 4. Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentacije za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata (Sl.list Crna gora br.7/08), Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje, objavljuje:

 

JAVNI OGLAS
Za utvrdjivanje vodnih uslova sa izvora "Vrelo" lociranom u PavinomPolju-Bijeli Potok, Bijelo Polje

 

Kod ovog organa dana 28.11.2013.godine Burić Dragan iz Pavinog Polja pokrenuo je postupak  utvrjivanja vodnih uslova za vodosnadbijevanje farme i mljekare koja je u izgradnji, sa izvora "Vrelo" lociranom u mjestu Bijeli Potok, Pavino Polje, Bijelo Polje.

Članom 114. Zakona o vodama (Sl.list.Crne gore br.27/07) je predvidjeno da je investitor dužan da, radi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih objekata i izvodjenje geoloških istraživanja i drugih radova koji mogu trajno , povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu, pribavi vodne uslove.

Članom 4. Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentacije za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata (Sl.list Crna gora br.7/08)  predviđeno  je da  je organ koji je nadležan za izdavanje vodnih akata, u postupku utvrđivanja vodnih uslova za objekte ili radove koji se koriste u komercijalne svrhe, dužan da sprovede postupak javnog oglašavanja.

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje poziva sve zainteresovane subjekte da svoj zahtjev za utvrđivanje vodnih uslova sa gore pomenutog izvora podnesu kod ovog organa u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva, te da će ovaj organ po prispjelim zahtjevima sprovesti postupak utvrdjivanja vodnih uslova shodno važećim zakonskim propisima.

 

Savjetnik za vodoprivredu
Krunić Dejan,s.r.
SEKRETAR,
Džafer Gusinjac, s.r.