Na osnovu člana 11. Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje, Komisija za dodjelu studentskih stipendija, nakon razmatranja prigovora na Bodovnu rang listu, u t v r d i l a j e

KONAČNU RANG LISTU
STUDENATA ZA DODJELU STIPENDIJE ZA 2013/2014. godinu
 1. Mulić E. Arijana - VI godina Medicinski fak. Sarajevo..... 66 bodova
 2. Mulić E. Azra - IV godina Ekonomski fak. Podgorica... 64
 3. Bošković V. Vasilije - V god. Medicinski fak. Podgorica.... 58
 4. Mulić E. Alma - IV godina Ekonomski fak. Podgorica.... 56
 5. Tičević J. Olivera - V godina Fak. muzičke umj. Beograd.. 52
 6. Konatar L. Nikola – IV god. P M F Podgorica................. 55
 7. Radović M. Jelena - V godina Pravni fak. Podgorica.......... 52
 8. Šćepanović M. Marija – IV god. Pravni fak. Podgorica........ 51
 9. Arslanović S. Sanida - VII god. Farmacija B.Topola......... 49
 10. Drobnjak R. Danijela - IV god. Poljoprivredni f. B.Polje.... 49
 11. Rahović P. Kristina - IV god. Arhitektura Podgorica......... 48
 12. Međedović S. Elida - V god. Poslovne studije Podgor........ 47
 13. Vlaović M. Jelena - III god. Medicinski fak. Kragujevac..... 46
 14. Kajević A. Enida - I godina Građevinski f. Podgorica........ 46
 15. Rakonjac D. Gordana - IV god. Ekonomski f. Podgorica.... 46
 16. Sadiković M. Elida - IV god. Poljopr. fak. Bijelo Polje........ 46
 17. Hadžikić M. Erna - I godina Građevinski f. Podgorica........ 46
 18. Damjanović M. Ivana - IV god. Građevinski f. Podg........ 45
 19. Joksimović S. Danilo - IV god. Građevinski f. Beograd...... 45
 20. Ljujić B. Jovana - IV god. Ekonomski f. Beograd............. 45
 21. Hadžajlić G. Adesa - II god. Pravni fak. Bijelo Polje........ 45
 22. Vuković V. Ivana - VI god. Medicinski f. Podgorica....... 44
 23. Grbović I. Adnan - I godina Građevinski f. Podgorica 44
 24. Simonović M. Anđela - I god. Matematički fak. Podgorica..44
 25. Jokić V. Petar - III god. Muzička akademija Cetinje...........43
 26. Nedović M. Nadežda - I god. Tehnološki f. Novi Sad.........43
 27. Nedović M. Šćepan - I god. Tehnološki f. Novi Sad..........43
 28. Sekulić R. Đina - II god. Pravni fakultet Bijelo Polje...........43
 29. Čoković Z. Elvina - I god. Ekonomski f. Bijelo Polje.......43
 30. Šćekić Lj. Slobodan - IV god. Ekonomski f. B.Polje............43
 31. Alić B. Admira - IV god. Ekonomski f. Podgorica.............42
 32. Đurović S. Dajana - I god. Matematički f. Podgorica...........42
 33. Zlajić D. Kristina - I god. Matematički f. Podgorica............42
 34. Konatar L. Biljana - I god. Strani jezici Podgorica................ 42
 35. Nedović N. Darka - II god. Fak. organiz. nauka Beograd.......42
 36. Radović M. Milena - II god. Fak. političkih nauka Podg........42
 37. Slović D. Ivana - III god. Zaštita životne sredine Podg.........42
 38. Franca H. Alen - V god. Pravni fakultet Podgorica.................42
 39. Šćekić M. Vidoje - II god. Likovna akademija Cetinje...........42
 40. Alilović E. Melida - II god. Pravni f. Bijelo Polje....................41
 41. Alilović E. Melisa - III god. Pravni f. Bijelo Polje...................41
 42. Božović M. Miloš - I godina Fak. bezbjednosti Beograd.......41
 43. Vesković N. Amina -I godina Političke nauke Podgorica........41
 44. Grbović S. Senida – I god. Elektrotehnički f. Podgorica............41
 45. Mehonjić R. Selma – I god. P M F Podgorica..........................41
 46. Nedović M. Nemanja - IV god. Filozofski f. Novi Sad..........41
 47. Pavićević S. Tamara - I god. Medicinski fak. Podgorica........41
 48. Raković S. Snežana - I god. Fak. polit. nauka Podgorica.......41
 49. Simonović R. Marko - V god. Medicinski f. Kragujevac.........41
 50. Drobnjak M. Monika - I god. Ekonomski f. Beograd..............40
 51. Vesković M. Edisa - III god. Poslovne studije Podgorica........40
 52. Đalović P. Sanja - IV god. Poljoprivredni f. B. Polje...............40
 53. Tičević M. Andrijana - II god. Filozofski f. Nikšić..............40
 54. Femić M. Nevena - V god. Medicinski f. Kragujevac............40
 55. Hubanić K. Edina - V god. Medicinski f. Podgorica................40
 56. Šandi V. Stevan - V god. Elektrotehnički f. Podgorica............40
 57. Alilović E. Mirzet - IV god. Pravni fak. Bijelo Polje..............39
 58. Arslanović S. Said - III god. Poljoprivredni f. Bijelo Polje.....39
 59. Gurešić S. Katarina - I god. Farmacija Podgorica.....................39
 60. Damjanović V. Marjan - II godina Turizam Kotor................ 39
 61. Damjanović M. Milija - IV god. Elektrotehn. fak. PG.............39
 62. Drpljanin E. Elvedin - IV god. Političke nauke PG................39
 63. Nikolić V. Valentina - I godina Filozofski fak. Berane...........39
 64. Rakočević Z. Vladimir - V god. Globalne studije Njemačka.....39
 65. Crnovršanin S. Adela - III god. Političke nauke Podgorica.....39
 66. Crnovršanin S. Maida - II god. Političke nauke Podgorica.....39
 67. Drpljanin Ć. Aida - II god. Ekonomski f. Podgorica.............38
 68. Konatar B. Valentina - III god. Građevinski f. Podgorica.........38
 69. Konatar Ž. Jovana - I godina Ekonomski fak. Podgorica.........38
 70. Mrdak N. Jagoš - II god. Pravni fakultet Podgorica............. 38
 71. Suljević S. Anela - II god. Ekonomski fak. Podgorica............. 38
 72. Spahić Ersin - I godina Medicinski fak. Podgorica.............38
 73. Tomašević L. Mileva - I godina P M F Podgorica................. 38
 74. Živković R. Anita - III god. Ekonomski fak. Podgorica............38
 75. Ćatović Dž. Mevlida - I godina Veterinarski fakultet Sarajevo..38
 76. Halilović L. Mersuda - IV god. Ekonomski fak. Podgorica......37
 77. Drpljanin Ć. Mervan - I godina P M F Podgorica .....................37
 78. Džogović H. Amra - I godina Fak. za strane jezike B.Polje......37
 79. Konatar D. Đurđina - I godina P M F Podgorica.......................37
 80. Petrić Ž. Bojana - I godina Pravni fak. B.Polje...........................37
 81. Petrić Ž. Marija - II godina Pravni f. B. Polje..............................37
 82. Radović Ž. Žana - IV godina Ekonomski fak. Podgorica.............37
 83. Sekulić R. Jelena - I god. Pravni fak. Novi Sad .........................37
 84. Salković E. Eldin - IV god. Računarstvo Podgorica.....................37
 85. Spahić M. Emir - II godina Fak. političkih nauka Podgorica.........37
 86. Sošić N. Marko - II god. Poljoprivredni fak. B.Polje....................37
 87. Bojadžić M. Sejda - I god. Pravni fakultet Podgorica...................36
 88. Božanović N. Jana - II god. Filozofski fakultet Novi Sad............36
 89. Grbović J. Mirela - III god. Poljoprivredni f. B.Polje...................36
 90. Dreković E. Arnela - I god. Ekonomski fak. B. Polje..................36
 91. Vojinović V. Marko - III Fak. za međunar. odnose Podgorica.. 36
 92. Krgović D. Slađana - I godina Fakultet za biznis Bolonja............36
 93. Kuč Lj. Slađana - I godina Ekonomski fak. Podgorica..................36
 94. Leković Z. Stefan - III god. Pravni fakultet Beograd...................36
 95. Ljujić B. Miloš - I godina Građevinski fakultet Beograd.............. 36
 96. Perović G. Ivana - I godina Menadžment Bijelo Polje.................36
 97. Radulović V. Kristina - III god. Ekonomski fak. Podgorica.........36
 98. Suljević S. Arnela - IV god. Građevinski fak. Podgorica.............36
 99. Šebek Lj. Janko - III god. Ekonomski fak. Podgorica..................36

100. Šćekić D. Branko - IV godina Pravni fak. Podgorica....................36

1o1. Ćetković R. Vesna - II godina Medicinski fak. Kragujevac...........36

102. Čindrak B. Seid - IV godina U D G Podgorica............................36

103. Bošković M. Marijana - I god. Poljoprivredni fak. B.Polje..........35

104. Damjanović M. Danijela - I godina P M F Podgorica.................35

105. Kovačević V. Stanka - III god. Ekonomski fak. Podgorica............35

106. Konatar L. Marija - II godina P M F Podgorica............................35

107. Konatar D. Nenad - IV god. Elektrotehnički f. Podgorica.............35

108. Maslovarić R. Marija - I god. Ekonomski fak. Podgorica..............35

109. Miladinović B. Vukašin - II god. Elektrotehnički f. Podgorica.....35

110. Spahić N. Rasim - IV god. Elektrotehnički fak. Podgorica............35

111. Timotijević S. Nataša - I godina Fak. za turizam Kotor................35

112. Hadžajlić S. Ilda - I godina Menadžment B.Polje...........................35

113. Crnovršanin S. Anisa - I godina Ekonomski f. Podgorica..............35

114. Adamović S. Dominik - IV god. Fak. za turizam Bar..................34

115. Grbović J. Asima – III god. Učiteljski fak. Berane .........................34

116. Damjanović S. Jelena - II god. Pravni fak. B.Polje........................34

117. Dobardžić N. Naida - IV god. Pravni fak. N.Sad..........................34

118. Zorić S. Milica - I god. Turizam Kotor......................................34

119. Kolić Dž. Rijalda - I god. Pravni fak. B. Polje..............................34

120. Kujović A. Amina - I godina P M F Podgorica............................34

121. Kujović H. Alija - III god. Farmacija Ankara............................34

122. Kučević I. Amina - IV god. Farmacija Podgorica.........................34

123. Mekić R. Ado - I godina Ekonomski fak. Sarajevo.......................34

124. Obradović S. Ivana - III god. Ekonomski f. B.Polje......................34

125. Pajević D. Milica - III god. Saobraćajni fak. Beograd...................34

126. Radović Z. Verica - II god. Medicinski fak. Foča.........................34

127. Rahović P. Milan - II god. Arhitektura Podgorica.........................34

128. Sekulić R. Đurđija - II god. Pravni fak. B.Polje...........................34

129. Smailović I. Sabina – IV god. Pravni fak. Podgorica.........................34

130. Fisik S. Aleksandar - III god. Tehnološki fak. Novi Sad...............34

131. Hadžajlić M. Belma - I godina P M F Podgorica...........................34

132. Cmiljanić R. Slađana - III god. Farmacija Podgorica....................34

133. Čokrlija I. Ilda - II god. Ekonomski fak. Podgorica......................34

134. Čikić S. Hana - IV god. Farmacija Sarajevo..................................34

135. Šćepanović V. Ivana - III god. Vis. medic. škola Podgorica..........34

136. Bećirović I. Šenida - IV god. Ekonomski f. Podgorica..................33

137. Božović M. Mario - I godina Turizam Kotor...............................33

138. Bojadžić T. Alida - I god. Pravni fak. Podgorica..........................33

139. Bulatović V. Rade - IV god. Pravni fak. Podgorica.....................33

140. Vlaović Lj. Ivan - III god. Pravni fak. Podgorica .......................33

141. Dabetić B. Marijana - I godina Turizam Kotor............................33

142. Dabetić Z. Dragana - I godina Filozofski fak. Nikšić.................... 33

143. Damjanović D. Ivana - I godina P M F Podgorica........................33

144. Jaćimović M. Dušica - IV god. Filozofski fak. Nikšić...................33

145. Jurišević I. Jelena - II god. Filozofski fak. Nikšić...........................33

146. Kadić B. Armina - IV god. Strani jezici Podgorica.......................33

147. Kojović Ž. Aleksandar - II god. Saobraćajni fak. Berane................33

148. Kučević R. Mirnesa - I godina Muzička akad. Cetinje....................33

149. Loktionov Z. Tatjana - I god. Međunarodni odnosi Moskva..........33

150. Pešić M. Milena - VI godina Farmacija Izrael........................... 33

151. Popović V. Bojana - II god. Turizam Kotor....................................33

152. Prelević Z. Aleksandra - I god. Ekonomski fak. Podgorica.............33

153. Spahić G. Alen - I godina Građevinski fak. Podgorica...................33

154. Sošić S. Andrija - III god. Bogoslovija Beograd.............................33

155. Ćetković M. Gordana - II god. Ekonomski fak. Podgorica.............33

156. Grbović I. Amina - II god. Pravni fak. B.Polje................................32

157. Grbović I. Amra - II god. Pravni fak. B.Polje................................32

158. Dajević V. Jelena - IV god. Ekonomski fak. Podgorica.................32

159. Drobnjak D. Nikoleta - III god. Strani jezici Podgorica...................32

160. Kajević H. Džana - I godina Pravni fak. Podgorica.......................32

161. Omerović F. Ines - I god. Elektrotehnički f. Podgorica...................32

162. Raković P. Mirjana - I godina Turizam Kotor................................32

163. Rudić B. Ana - II god. Ekonomski f. Podgorica.......................32

164. Smailović J. Samir - II god. Pravni fak. Podgorica........................32

165. Suljević S. Armin - IV god. Građevinski fak. Podgorica...............32

166. Femić Z. Momčilo - I godina Poslovna škola Beograd................32

167. Fetahović F. Nermina - I god. Menadžment B.Polje.......................32

168. Hajduković M. Željko - II god. Turizam Kotor...............................32

169. Čabarkapa J. Marina - IV god. Ekonomski fak. Podgorica............32

170. Šćekić R. Tamara - I god. FPN Novinarstvo Podgorica.................32

171. Šćepanović V. Dragana - II godina P M F Podgorica....................32

172. Andrić D. Sonja - II godina Filozofski fak. Berane.........................31

173. Bahor R. Hidajeta - II god. Filozofski fak. Berane..........................31

174. Golubović B. Vukosav - II god. Poljoprivredni f. Beograd..............31

175. Guberinić M. Marija - III god. Defektologija Beograd......................31

176. Žižić R. Andrijana - II god. Filozofski fak. Nikšić...........................31

177. Maglov M. Radmila - II god. Ekonomski fak. Podgorica...................31

178. Madžgalj M. Dragana - II god. Međunar. ekonomija Beograd.........31

179. Muratović K. Edita - II god. Filozofski fak. Nikšić........................31

180. Rakonjac D. Radisav - II god. Ekonomski fak. Podgorica.............31

181. Stanić R. Jasmina - II god. Filozofski fak. Nikšić..........................31

182. Tičević J. Stefan - III god. Fak. za turizam Bar.............................31

183. Ćorović G. Ivana - IV god. P M F Podgorica ..............................31

184. Ćatović F. Maida - I god. Ekonomski fak. Podgorica.....................31

185. Hadrović N. Adela - I godina Menadžment B. Polje....................31

186. Hadžibegović E. Edina - III god. Filozofski fak. Nikšić.............31

187. Čindrak S. Anela - III godina Muzička akademija Cetinje............31

188. Šukurica R. Ajla - I godina Menadžment Bar...............................31

189. Adamović S. Dona - I godina Poslovna škola Beograd................30

190. Alić B. Emir - III godina Pravni fakultet Podgorica......................30

191. Alić B. Ervin - III god. Pravni fakultet Podgorica......................30

192. Bošković V. Bojana - I god. Ekonomski fak. Podgorica...............30

193. Gurešić N. Radonja - III god. Elektrotehn. fak. Čačak.....................30

194. Gurešić N. Radovan - I god. Visoka škola elektro. Čačak...............30

195. Gurešić N. Tijana - I godina Tehnološki fak. Priština......................30

196. Davidović B. Marina - IV god. Građevinski fak. Podgorica.................30

197. Dobardžić N. Amina - I godina Ekonomski f. Istanbul...................30

198. Đalović R. Anđelija - I god. Pravni fakultet B.Polje...................... 30

199. Đokić D. Anđela - I godina Pravni fak. Podgorica.........................30

200. Kljajević M. Ljiljana - II god. Učiteljski fak. Berane.....................30

201. Mrdović J. Jelena - I godina F P N Podgorica..............................30

202. Pantović Z. Nemanja - IV god. Elektrotehnika Podgorica...............30

203. Sijarić R. Haris - I god. Saobraćajni fak. Berane.............................30

204. Trutić M. Ivana - II god. Filozofski fak. Nikšić...............................30

205. Ćorović S. Anesa - I god. Viša medicinska škola Berane...............30

206. Franca Š. Anela - IV god. Ekonomski fak. Podgorica................... 30

207. Cvijović Ž. Gordana - IV god. Pravni fak. Podgorica.................. 30

208. Hoti M. Šejla - III god. Filozofski fak. Nikšić.....................................30

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

209. Alilović Š. Edita - I godina Filozofski f. Nikšić................................ 29

210. Dizdarević M. Amar - I god. Međunarodne studije Zagreb..............29

211. Ljujić B. Martin - III god. Građevinski fak. Beograd.......................29

212. Muratović K. Edin - II god. Poljoprivredni f. B.Polje.....................29

213. Nedović D. Filip - I godina F O N Beograd....................................29

214. Pavićević S. Predrag - I god. Saobraćajni fak. Berane.....................29

215. Pešić M. Ranko - I godina Turizam Kotor......................................29

216. Ramović R. Irma - I god. Pravni fak. Podgorica............................29

217. Spahić Dž. Ajsela - I god. Poljoprivredni fak. B.Polje....................29

218. Spahić Mirela - III god. Medicinski fak. Podgorica..........................29

219. Ćatović S. Bilsena - I god. Saobraćajni fak. Berane.........................29

220. Hadžajlić M. Alen - III god. Pravni fak. Podgorica........................29

221. Šabotić A. Anita - I godina Građevinski fak. Podgorica.................29

222. Šćekić G. Ljubiša - I godina Filozofski fak. Nikšić.......................29

223. Ajdarpašić M. Dalida - II god. Filozofski fak. Nikšić.....................28

224. Adžibulić R. Samira - I god. Poljoprivredni fak. B.Polje...............28

225. Bošković D. Marija - I godina Turizam Kotor.................................28

226. Bošković S. Nemanja - II god. Poljoprivredni fak. B.Polje............28

227. Demić R. Sabina - II god. Filozofski fak. Nikšić............................28

228. Durović Dž. Mina - II godina Poljoprivredni fak. Sarajevo............28

229. Đurđević B. Vukota - I god. Filozofski fak. Nikšić..........................28

230. Lopušina Z. Vasilisa II god. Muzička akademija Cetinje................. 28

231. Marković D. Teodora - I godina P M F Podgorica...........................28

232. Merdović R. Ivana - I godina Mašinski fak. Podgorica...................28

233. Minić D. Mileta - II god. Medicinski fak. Beograd..........................28

234. Osmanović R. Albina - I godina Menadžment B.Polje.....................28

235. Spahić S. Lejla - I godina Ekonomski fak. Podgorica.......................28

236. Sekulić R. Miroslav - I godina P M F Podgorica.............................28

237. Ćabarkapa J. Katarina - II god. Fak. političkih nauka Podg................28

238. Šehović S. Admir - I god. Informatičke studije Podgorica................28

239. Babaić R. Aida - I godina Fakultet političkih n. Podgorica...............27

240. Bećirović I. Minela - I god. Pedagoški fak. Novi Pazar.....................27

241. Bošković Z. Vanja - IV god. Pravni fakultet Novi Sad.....................27

242. Bulatović N. Ksenija - II god. Pravni fakultet B.Polje.......................27

243. Đurović V. Vojin - I godina Mašinski fak. Berane............................27

244. Đurović N. Andrijana - II god. Filozofski fak. Nikšić.......................27

245. Idrizović Dž. Dženan - I godina P M F Podgorica............................27

246. Krlović R. Nevena - III god. Pravni fak. Podgorica...........................27

247. Ljuca S. Sabina - I godina Pravni fak. B.Polje..................................27

248. Mahmutović F. Elma - I god. Fak. političkih nauka Podg.................27

249. Merdović V. Dragana - IV god. Ekonomski fak. Podgorica.............27

250. Obradović V. Vasilija - IV god. Ekonomski fak. Podgorica...............27

251. Perović V. Đurđina - II god. Pravni fak. Podgorica...........................27

252. Purić M. Milica - II god. Arhitektura Podgorica................................27

253. Raičević Ž. Sandra - V godina Medicinski fak. Podgorica................27

254. Rudić B. Natalija - III god. Pravni fakultet B. Polje.............................27

255. Simović G. Tamara - I godina Filozofski fak. Nikšić.......................27

256. Tomović V. Bojana - II god. Fak. političkih nauka Podgorica............27

257. Čabarkapa M. Nevena - III god. Filozofski fak. Nikšić.....................27

258. Šarčević S. Zorica - IV god. Fak. političkih n. Podgorica.................27

259. Šehović S. Zerina - III god. Fak. za drž. i evropske studije Podg........27

260. Bogavac B. Marko - I godina Ekonomski fak. Beograd....................26

261. Brajković V. Radisav - I god. Elektrotehnički fak. Podgorica.............26

262. Vuković N. Zorica - I god. Fakultet za informatiku Beograd............26

263. Dobardžić K. Alda - II god. Filozofski fak. Nikšić...........................26

264. Dreković E. Melisa - III god. Muzička akademija Cetinje..................26

265. Kljajević M. Aleksandar - I godina Pravni fak. Podgorica................26

266. Leković D. Jelena - II godina Fak. političkih nauka Podgorica.........26

267. Mehonjić F. Dženan - I god. Građevinski fak. Podgorica................26

268. Mikić V. Vladimir - III god. Građevinski fak. Beograd.....................26

269. Miladinović M. Jovica - I god. Građevinski fak. Beograd...................26

270. Mihailović V. Dijana - II god. Učiteljski fakultet Berane.................26

271. Mujanović S. Samra - II god. Posl. menadžment Bar......................26

272. Radović D. Nemanja - I godina Poljoprivredni fak. B.Polje.............26

273. Hasanagić I. Irma - I godina Ekonomski fak. Podgorica...................26

274. Babić S. Bojan - I godina Poslovna škola Beograd.........................25

275. Bećirović M. Alma - II god. Metalurški fakultet Podgorica..............25

276. Bulatović V. Ivana - III god. Poslovna škola Beograd....................25

277. Bulatović Z. Lazar - I godina P M F Podgorica................................25

278. Bulatovič I. Nikola - I god. Fak. za pom. i turizam Kotor................25

279. Vuković A. Aleksandar - II god. Građevinski fak. Podgorica..........25

280. Guberinić F. Minela - I godina Pravni fak. Podgorica.....................25

281. Delić M. Anđela - II god. Pravni fak. Podgorica..............................25

282. Zeković M. Olivera - IV godina Fak. za strane jezike B.Polje..........25

283. Kasumović A. Edina - II god. Ekonomski fak. Podgorica................25

284. Kljajević V. Milovan - I godina Ekonomski fak. Podgorica.............25

285. Pešić M. Marijana - II god. Fak. za pom. i turizam Kotor..................25

286. Rakočević Z. Nemanja - I god. Poslovna škola Beograd.................25

287. Furtula M. Matija - II god. Medicinski fak. Beograd........................25

288. Čindrak F. Selma - II god. Ekonomski fak. Podgorica.....................25

289. Šestović V. Ana - II god. Pravni fakultet B. Polje..........................25

290. Šukurica Z. Ilma - IV god. Ekonomski fak. Podgorica....................25

291. Banda Dž. Minela - II godina Pravni fak. B. Polje...........................24

292. Bučan R. Emir - III god. Elektrotehnički fak. Podgorica.................24

293. Bučan R. Lahira - III god. Učiteljski fakultet Berane...................... 24

294. Vojinović Z. Zorana - I god. Fak. za turizam Bar ......................... 24

295. Vreva H. Jasmin - II god. Prehranb. tehnologija Podgorica .............24

296. Loktionov Z. Danica - III god. Međunarodni odnosi Moskva ..........24

297. Minić S. Mirjana - II god. Građevinski fak. Podgorica....................24

298. Mulić E. Demir - II god. Politehnički fak. Podgorica........................24

299. Mulić F. Alen - I god. Menadžment Bijelo Polje .............................24

300. Pantović Z. Marijana - I god. Ekonomski fak. Podgorica ................24

301. Spahić E. Amar - I godina P M F Podgorica ..................................24

302. Femić D. Anđela - I godina Fak. za pom. i turizam Kotor...............24

303. Čopić G. Marija - I godina Filozofski fak. Nikšić ............................24

304. Čujović M. Sanja - II god. Fak. političkih nauka Podgorica...............24

305. Veličković B. Jelena - II godina Fak. za pomor. i turizam Kotor......23

306. Zlaić Izolda - I godina Fak. za pomorstvo i turizam Kotor ...............23

307. Mahmutović F. Elida - I god. Metalurški fak. Podgorica ................. 23

308. Milićević V. Verica - IV god. Fak. za strane jezike B.Polje .............23

309. Suljević M. Ilda - IV god. Pravni fak. Podgorica .............................23

310. Čindrak F. Damir - II god. Ekonomski fak. Podgorica .....................23

311. Španjević S. Jovana - I god. Filozofski fak. Nikšić .........................23

312. Alić R. Dino - IV god. Veterinarski fak. Sarajevo ...........................22

313 Babić S. Lidija - I god. Fak. političkih nauka Podgorica ..................22

314. Vuković R. Marijana - III god. Političke nauke Podgorica..............22

315. Dobrilović M. Miloš - I god. Ekonomski fak. B.Polje ......................22

316. Madžgalj V. Stefan - III god. Saobraćajni fak. Beograd ..................22

317. Međedović M. Adela - II god. Ekonomski fak. Podgorica ...............22

318 Međedović Z. Denisa - IV god. Arhitektura Podgorica ..................22

319. Timotijević R. Julija - I godina Pravni fakultet B.Polje ....................22

320. Femić Anđela - I godina Filozofski fakultet Nikšić .......................22

321. Čampar B. Svetlana - I god. Menadžment Bijelo Polje ....................22

322. Čović M. Momčilo - I god. Fak. fizičke kulture Nikšić ....................22

323. Bošković T. Blažo - I godina Arheologija Beograd ..........................21

324. Vuković V. Jelena - I god. Pravni fak. Podgorica .............................21

325. Gudović M. Nikola - II godina Njemački jezik SAD ......................21

326. Gutić M. Sara - I godina Pravni fak. Podgorica .................................21

327. Dulović R. Momčilo - III god. Menadžer u sportu Beograd ..............21

328. Konatar B. Anđela - III god. Fak. političkih nauka Podgorica ...........21

329. Konatar R. Milena - I godina Muzička akademija Cetinje ................21

330. Kočović R. Goran - II god. Građevinski fak. Podgorica ....................21

331. Kovačević B. Andrea - II god. Viša poslovna škola Novi Sad............21

332. Kuruglić M. Tarik - I god. Humanističke studije Podgorica ..............21

333. Martinović I. Rijad - III god. Poljoprivredni f. Podgorica .................21

334. Martinović B. Damir - I god. Elektrotehnički fak. Podgorica............21

335. Mulić S. Dženana - I godina Menadžment Bijelo Polje .....................21

336. Stefanović D. Filip I god. Menadžment Bijelo Polje ..........................21

337. Ćorović V. Marija - I godina Učiteljski fakultet Berane ....................21

338. Ćorović S. Irma - III godina Filozofski fak. Berane .......................... 21

339. Šekularac Ž. Bojana - I godina Menadžment Bijelo Polje .................21

340 Bulatović Z. Filip - I godina Fak. stranih jezika Podgorica ................20

341. Zeković D. Slaviša - I godina P M F Podgorica ...............................20

342. Krgović M. Stefan - I godina Menadžment Bijelo Polje ...................20

343. Medenica D. Danijela - II godina Fak. za pom. i turizam Kotor .......20

344. Popović I. Nikola - II god. Građevinski fak. Podgorica ...................20

345. Rudić V. Danijela - III god. Fak. političkih nauka Podgorica ...........20

346. Ćetković S. Zorka - I godina Pravni fak. Bijelo Polje ......................20

347. Banda F. Asmir - II godina Poljoprivredni fak. Bijelo Polje ............19

348. Višnjić Dž. Ilda - II godina Ekonomski fak. Podgorica .....................19

349. Mekić H. Mirela - II godina Poljoprivredni f. B. Polje .......................19

350. Erović J. Fehima - IV god. Fak. za pom. i turizam Kotor ...................18

351. Milosavljević V. Bogdan - I godina Saobraćajni fak. Berane.............18

352. Femić V. Božidar - I godina Pravni fak. Podgorica ..........................18

353. Španjević M. Miloš - IV god. Pravni fak. Podgorica ........................18

354. Raičević V. Ratka - I godina Fak. za pom. i turizam Kotor.................17

355. Šebek D. Dušan - III god. Građevinski fak. Podgorica .....................16

356. Bošnjak R. Almasa - I godina Diplomatija Skoplje ...........................15

357. Damjanović M. Mirjana - II god. Pravni fak. Podgorica .................15

358. Zeković Lj. Ksenija - I godina Menadžment B. Polje ......................15

359. Kljajević B. Radovan - I god. Elektrotehnički f. Podgorica .............15

360. Maslovarić B. Miloš - I god. Fak. fizičke kulture Nikšić ..................15

361. Musić I. Deni - II god. Ekonomski fak. B. Polje ..............................15

362. Tošić P. Jagoš - I godina Menadžment B. Polje ...............................15

363. Čoković S. Nedin - I godina Menadžment B. Polje .........................14

364. Peković L. Milena - II god. Poslovna škola Beograd .......................13

365. Pućurica T. Asmir - II god. Pravni fak. Podgorica ...........................13

366 Ramović M. Alden - II god. Ekonomski fak. Podgorica ...................13

367. Bojović V. Filip - I godina Fak. političkih nauka Sarajevo ..............11

368. Gačević M. Marko - I godina Humanističke studije Podgorica............6

 

 

Odluka Komisije je konačna.

 

Konačna rang lista objavljena je na oglasnoj tabli i WEB sajtu Opštine.

 

U Bijelom Polju, K o m i s i j a :

30. 01. 2014. godine

1. Tufik Bojadžić – predsjednik

 

2. Miodrag-Mišo Kalezić – član

 

3. Zoran Bošković - član