Na osnovu Zaključka predsjednika Opštine, br. 01 – 018/23-758 od 19.05.2023. godine Sekretarijat za preduzetništvo je objavio Program javne rasprave, na osnovu kojeg je sačinio :

I Z V J E Š T A J

o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva za 2023.godinu

Predsjednik opštine Bijelo Polje je Zaključkom br. 01 –018/23-758 od 19.05.2023. godine utvrdio Nacrt Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva za 2023. godinu, i obavezao Sekretarijat za preduzetništvo Opštine Bijelo Polje, da, shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 34/11), sprovede javnu raspravu u trajanju od 15 dana i to od 19.05.2023. do 05.06.2023. godine.

Predsjednik Opštine je:

  • zadužio Sekretarijat za preduzetništvo da sprovede javnu raspravu prema odredbama koje su sastavni dio Zaključka
  • odredio da se ovaj Zaključak zajedno sa Programom Javne rasprave i Nacrtom Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva za 2023. godinu objavi na sajtu Opštine Bijelo Polje i učini dostupnim svim građanima.

Sekretarijat za preduzetnišvo Opštine B.Polje, postupajući po zaključku Predsjednika Opštine je:

  • Javnu raspravu održao u trajanju od 19.05.2023, do 05.06.2023.  godine.
  • Nacrt Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva za 2023. godinu i predmetni zaključak Predsjednika objavio na sajtu opštine Bijelo Polje bijelopolje.co.me.
  • Informacija o Javnoj raspravi je objavljena na sajtu opštine Bijelo Polje bijelopolje.co.me , sa svim relevantnim informacijama.
  • Centralnu Javnu raspravu o Nacrtu Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva za 2023. godinu održao u velikoj sali SO Bijelo Polje, dana 05.06.2023. godine sa početkom u 12:00 h.
  • U sklopu programa Javne rasprave pozvali su se građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi, javne službe i stručne institucije i ostali zainteresovani da učešćem u javnoj raspravi i svojim sugestijama, komentarima, prijedlozima, kritikama i sl. daju svoj doprinos kako bi sadržaj ovog Programa bio što kvalitetniji.
  • Programom Javne rasprave pozvani subjekti su obaviješteni da primjedbe, prijedloge i sugestije dostavljaju Sekretarijatu za preduzetništvo, Sportski centar “Nikoljac”, Bijelo Polje, ili na email adresu  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Na centralnoj Javnoj raspravi koja je održana 05.06.2023. godine, pored predstavnika Sekretarijata za preduzetništvo, predstavnika Sekretarijata za poljoprivredu i Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj bilo je prisutno dvanaest građana – preduzetnika, poljoprivrednika, ostali prisutni su bili predstavnici Opštine B.Polje.

VD Sekretara Sekretarijata za preduzetništvo Elmedin Hodžić, je ukratko predstavio Nacrt Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva za 2023.godinu, a komentari, sugestije, prijedlozi, prisutni su davali u toku i nakon njegovog izlaganja i o svemu predočenom se vodila konstruktivna rasprava. Osim sekretara Sekretarijata, Javnoj raspravi iz Sekretarijata za preduzetništvo su prisustvovali rukovodilac Sektora za preduzetiništvo, dva Savjetnika za preduzetiništvo i saobraćaj i jedan Savjetnik za preduzetništvo i privredu.

Na bazi Nacrta Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva za 2023. godinu, sugestija i prijedloga tokom javne rasprave, utvrdjen je Prijedlog Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva za 2023. godinu, koji će biti upućen SO Bijelo Polje na usvajanje.

Prilog ovom izvještaju čini tabela u kojoj su komentari, sugestije, primjedbe i prijedlozi, kao i odgovori predstavnika Sekretarijata za preduzetništvo, koji je sproveo javnu raspravu o predmetnom dokumentu.

 

Bijelo Polje, jun 2023. godine

SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO


 

Komentari, sugestije, primjedbe i prijedlozi

Odgovori

Doo “Adriatex”-Kemal Šahman

 

1.Vezano za Podršku razvoju zanatstva, postavio je pitanje da li se može refundirati iznos za već plaćenu (nabavljenu ) opremu do visine odobrene subvencije.

 

 

 

 

Sekretar je odgovorio da će razmotriti sve mogućnosti i odabrati najpovoljniji način kako će se realizovati subvencije konkretno za registrovane zanatlije.

Za ovaj vid podrške razmatra mogućnost Ugovora o cesiji.

Doo “Plavko”

 

Konstatuje da za pojedine zanate nema kvalifikovanih profila radnika.Samim tim je teško naći radnike sa kvalifikacijama koje su neophodne za njegov biznis. Radi se o tekstilnoj djelatnosti,

 

 

 

 

Sekretar je takodje dao odgovor, jer kao član Ekonomskog savjeta opštine Bijelo Polje i sam je inicirao problem neuskladjenosti potreba tržišta rada sa obrazovnim programima Srednjih stučnih škola.

Zaključak sa tog sastanka je da će vrlo brzo biti organizovan u Bijelom Polju ekonomski-biznis forum, gdje će jedna tema biti upravo ova.

Zeljko Đukić- predstavnik NVO sektora i medija

 

1.Predložio je da Sekretarijat za preduzetništvo napravi bazu podataka privrednih društava I preduzetnika i da bude dostupna na sajtu opštine Bijelo Polje.

 

Jer, za neke potrebe usluga, potražnje roba gradjani nemaju informaciju da imaju u svom gradu pa su prinudjeni da podju i do Podgorice ili negdje drugo.

 

2. Takodje je pitao je li ova podrška razvoju zanatstva planirana i za fizička lica koja nijesu registrovana, odnosno potencijalni predjuzetnici.

 

1.Ideja o konkretnom prijedlogu je podržana. Sekretar je naglasio da Sekretarijat posjeduje evidenciju svih registrovanih privrednih društava i preduzetnika i da je to na neki način i interna baza podataka, ali svakako će imati u vidu ovaj jako dobar prijedlog da se baza podataka registrovanih preduzeća nadje na sajtu Opštine.

 

 

2. Odgovor je da će ovaj Program za 2023. god subvencionirati samo ona privredna društva i preduzetnike koji su registrovani.